bigpo.ru
добавить свой файл
1
CURRICULUM VITAE


mobile phone: (374 93) 28.38.16

webpage: www.englisharmenia.com

e-mail: englisharmenia@gmail.com

blog: www.englisharmenia.wordpress.comARMAN HARUTYUNYAN, aged 36O B J E C T I V E


ENGLISH TRANSLATOR & TUTOR


E D U C A T I O N  Armenia, Yerevan
 

1992–1997 YEREVAN STATE LINGUISTIC UNIVERSITY NAMED AFTER V.BRUSOV

|awarded with a qualification of an English language teacher |


E X P E R I E N C E

 

1997-1998 Agricultural Academy

|computer operator, translator & lecturer |

 19982003 YEREVAN STATE LINGUISTIC UNIVERSITY NAMED AFTER V.BRUSOV

|English language lecturer /lexist and phonetician|

 2000 – up to present Translator’s Office “TIGRAN”

| Interpreter and translator |

2002 – 2003 “SUAF” EDUCATIONAL CENTER

| English Teacher |

2001–up to present Notarial Translator’s Office

| interpreter and translator |

2011 – up to present “CIS” Council of International Studies

| English Teacher on contract basis |

 

MORE INFO ON EXPERIENCE

1993–up to present

| private English lessons |

| professional translations (business, marketing, economics, medicine, law) |

| collaboration with overseas guests, businessmen, municipality, embassy by contract basis (simultaneous & written translator) |

 

L A N G U A G E   S K I L L S

 | fluent in English, Russian, Armenian |

| good at Spanish |

 

C O M P U T E R   S K I L L S

| proficient in MS OFFICE, CORELDRAW, PHOTOSHOP; FLASH DESIGN, WEBDESIGN; ADOBE

PREMIER; MACROMEDIA FLASH

type speed – 300 characters/minute (English); 180 characters/minute (Armenian);

100 characters/minute (Russian) |

 

A D D I T I O N A L I N F O

Personal traits | punctuality, reliability, energy, sociability, sense of humour |

Key qualifications: | rich experience of oral and written translations and tutoring English |

Interests: | computers, reading, information, music |


M A R I T A L   S T A T U S

 Married, one child


РЕЗЮМЕ


Моб. Тел: (374 93) 28.38.16

веб-страница: www.englisharmenia.com

эл.почта: englisharmenia@gmail.com

Блог: www.englisharmenia.wordpress.com
АРМАН АРУТЮНЯН, 36 лет

устный / письменный переводчик и преподаватель английского языка

ОБРАЗОВАНИЕ

1992– 1997 ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
В.БРЮСОВА


|преподаватель английского языка|

ОПЫТ РАБОТЫ

1997–1998 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

|переводчик, преподаватель англ.яз и оператор на компьютере|

1998–2003 ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.БРЮСОВА


|преподаватель англ.яз /лексист и фонетист/|

2000–по сей день ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ТИГРАН”

|устный и письменный переводчик|

2002–2003 “СЮАФ” УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

| преподаватель англ.яз |

2001–по сей день НОТАРИАЛЬНАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОНТОРА

|устный и письменный переводчик|

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1993–по сей день

|частные уроки англ.яз|

|профессиональные переводы (бизнес, маркетинг, медицина, экономика)|

|опыт работы с иностранными гостями на контрактной основе (синхронный переводчик)|


ЯЗЫКИ


|отлично владею английским, русским, армянским и испанским языками|

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ MS OFFICE, CORELDRAW, PHOTOSHOP; FLASH DESIGN, WEBDESIGN; ADOBE PREMIER. Скорость набора текста 300 символов/минуту (англ.яз); 180 символов/минуту (арм.яз); 100 символов/минуту (русск.яз)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Персональные качества: пунктуальность, надёжность, энергия, общительность, чувство юмора

Квалификация: богатый опыт устного и письменного переводчика

Интересы: книги, компьютеры, музыка


СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ЖЕНАТ, сын

вزèàî ´Üô²¶ÆðÐ»éª (093) 28-38-16

¾É.÷áëïª englisharmenia@gmail.com

ÆÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûùª www.englisharmenia.com

´Éá·ª www.englisharmenia.wordpress.com


²ñÙ³Ý Ð³ñõÃÛõÝÛ³Ý, 36 ï³ñ»Ï³Ý

²Ý·É»ñ»Ý É»½íÇ µ³Ý³íáñ ¢ ·ñ³íáñ óñ·Ù³ÝÇã


ÎðÂôÂÚôÜ ºñ¢³Ý, г۳ëï³Ý


1992-1997 ì.È. ´ñÛõëáíÇ ³Ýí. È»½í³µ³Ý³Ï³Ý гٳÉë³ñ³Ý

| ³Ý·É»ñ»Ý É»½íÇ ¹³ë³Ëáë |


²Þʲî²Üø²ÚÆÜ öàðÒ


1997-1999 ¶ÛõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ²Ï³¹»Ùdz

| óñ·Ù³ÝÇã, ³Ý·É»ñ»Ý É»½íÇ ¹³ë³Ëáë |


1998-2003 ì.È.´ñÛõëáíÇ ³Ýí. È»½í³µ³Ý³Ï³Ý гٳÉë³ñ³Ý

| ³Ý·É»ñ»Ý É»½íÇ ¹³ë³Ëáë |


2000-³é ³Ûëûñ §îƶð²Ü¦ óñ·Ù³Ýã³Ï³Ý ýÇñÙ³

| µ³Ý³íáñ ¢ ·ñ³íáñ óñ·Ù³ÝÇã |

2002 – 2003 §êô²ü¦ ôëõÙÝ³Ï³Ý Î»ÝïñáÝ

| ³Ý·É»ñ»Ý É»½íÇ ¹³ë³Ëáë |

2001 - ³é ³Ûëûñ §Üáï³ñ³Ï³Ý óñ·Ù³Ýã³Ï³Ý ·ñ³ë»Ý۳Ϧ

| ·ñ³íáñ óñ·Ù³ÝÇã |

2011 - ³é ³Ûëûñ §CIS¦ Council of International Studies

| ³Ý·É»ñ»Ý É»½íÇ ¹³ë³Ëáë (å³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ÑÇÙõÝùÝ»ñáí) |


Èð²òôòÆâ îºÔºÎôÂÚôÜ ²Þʲî²Üø²ÚÆÜ ¶àðÌôܺôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ


1993-³é ³Ûëûñ | ³Ý·É»ñ»Ý É»½íÇ Ù³ëݳíáñ ¹³ëÁÝóóÝ»ñ |

| óñ·Ù³ÝõÃÛõÝÝ»ñ (µÇ½Ý»ë, Ù³ñÏ»ïÇÝ·, µÅßÏõÃÛõÝ ¢ ³ÛÉÝ) |

| å³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ÑÇÙõÝùÝ»ñáí ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ

³ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ, ¹»ëå³Ý³ïÝ»ñÇ Ñ»ï |


Ⱥ¼ìÆ ÆزòôÂÚôÜ

| ·»ñ³½³Ýó ïÇñ³å»ïõÙ »Ù ³Ý·É»ñ»Ý, éõë»ñ»Ý, ѳۻñ»Ý, Çëå³Ý»é»Ý É»½õÝ»ñÇÝ |


вزβð¶â²ÚÆÜ ÆزòôÂÚôÜ

MS OFFICE, CORELDRAW, PHOTOSHOP; FLASH DESIGN, WEBDESIGN, ADOBE PREMIERE

ï»ùëïÇ Ùõïù³·ñÙ³Ý ³ñ³·õÃÛõÝÁª 300 ÝÇß/ñáå»õÙ (³Ý·É»ñ»Ý), 180 ÝÇß/ñáå»õÙ (ѳۻñ»Ý), 100 ÝÇß/ñáå»õÙ (éõë»ñ»Ý)


Èð²òôòÆâ îºÔºÎôÂÚôÜ

²ÝÓÝ³Ï³Ý Ñ³ïϳÝÇßÝ»ñª å³ñï³Ï³ÝõÃÛ³Ý ½·³óõÙ, ×ßï³å³ÑõÃÛõÝ, Ñõë³ÉÇõÃÛõÝ, ÑõÙáñÇ ½·³óõÙ

àñ³Ï³íáñõÙª ³Ý·É»ñ»Ý É»½íÇ µ³Ý³íáñ ¢ ·ñ³íáñ óñ·Ù³ÝãÇ Ù»Í ÷áñÓ

лï³ùñùñõÃÛõݪ »ñ³ÅßïõÃÛõÝ, ·ñ³Ï³ÝõÃÛõÝ, ѳٳϳñ·Çã, ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûù»ñÇ Ó¢³íáñõÙ


²ØôêÜ²Î²Ü Î²ð¶²ìÆÖ²Î

²Ùõëݳó³Í »Ù, õݻ٠1 »ñ»Ë³