bigpo.ru
добавить свой файл
  1 ... 115 116 117 118

Лінгвістика № 3 (21), Ч. І, 2010 
 
Література 
Андріяшик 2004 – Андріяшик Р. Додому нема вороття / Андріяшик 
Роман  Васильович  //  Андріяшик  Р.  Вибране.  –  К.  :  Укр.  письменник, 
2004. – С. 387 – 556; Ґрещук 2009 – Ґрещук В. В. Територіальні діалекти 
і мова художньої літератури:  типологія зв’язків //  Ґрещук В.  В. Студії з 
українського  мовознавства  :  Вибрані  праці  /  упоряд.  Р. Бачкур.  –  Івано-
Франківськ  :  Місто  НВ,  2009.  –  520  с.;  Ґрещук  2010  –  Ґрещук  Вас. 
Південно-західні  діалекти  в  українській  художній  мові.  Нарис  /  Василь 
Ґрещук, Валентина Ґрещук. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. 
ун-ту  імені  Василя  Стефаника,  2010.  –  309  с.;  Закревська  1997  – 
Гуцульські говірки. Короткий словник / відп. ред. Я. Закревська ; уклад.: 
Г. Гузар, Я. Закревська, У. Єдлінська, В. Зеленчук, Н. Хобзей. – Л., 1997. 
– 232 с.; Квіт 2004 – Квіт С. Думна дорога / Сергій Квіт // Андріяшик Р. 
Вибране. – К. : Укр. письменник, 2004. – С. 5 – 10. 
 
Пена  Л. І.  Лексичні  діалектизми  в  романі  Р. Андріяшика 
„Додому нема вороття” 
У  статті  здійснено  аналіз  лексичних  діалектизмів  гуцульського 
говору за частиномовною належністю, визначено їхні семантичні групи, 
з’ясовано  роль  у  тексті  роману  Р. Андріяшика  „Додому  нема  вороття”; 
установлено найбільш частовживані гуцулізми в названому творі. 
Ключові слова: діалектизм, гуцулізм, Р. Андріяшик. 
 
Пена Л. И. Лексические диалектизмы в романе Р. Андрияшика 

„Домой возвращения нет” 
В  статье  осуществлен  анализ  лексических  диалектизмов 
гуцульского  наречия  по  частеречному  признаку,  установлены  их 
семантические  типы,  освещена  их  роль  в  тексте  романа  Р. Андрияшика 
„Домой  возвращения  нет”;  определены  наиболее  употребляемые 
гуцулизмы в названном произведении. 
Ключевые слова: диалектизм, гуцулизм, Р. Андрияшик. 
 
Pena  L. I.  Lexical  dialectisms  in  the  novel  by  R. Andriyashyk 
„There is no return home” 
In this article made the analise of lexical dialectisms of Hutzul sound of 
talking according to appliance to a part of speech determined by their semantic 
groups, clarified theire role in the in the text of the novel by R. Andriyashyk 
„There is no return home”, established the most used hutzulism in the named 
work. 
Key words: dialectism, hutsulism, R. Andriyashyk. 
 
233 

Лінгвістика № 3 (21), Ч. І, 2010 
 
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
Абрамян Юлія Василівна – аспірантка кафедри української філології та 
загального  мовознавства  Луганського  національного  університету  імені 
Тараса Шевченка. 
Авдєєва  Марія  Тихонівна
  –  кандидат  філологічних  наук,  доцент 
кафедри слов’янської філології Воронезького державного університету. 
Барилова  Галина  Кіндратівна
  –  кандидат  філологічних  наук,  доцент 
кафедри української мови Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 
Бичко  Зіновій  Михайлович  –  кандидат  філологічних  наук,  доцент 
кафедри  юридичної  лінгвістики  Львівського  державного  університету 
внутрішніх справ. 
Верховод  Ольга  Вікторівна  –  кандидат  філологічних  наук,  асистент 
кафедри  української  філології  та  загального  мовознавства  Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
Вихватенко Микола Тимофійович – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри  педагогіки,  директор-декан  Старобільського  факультету  ЛНУ 
імені Тараса Шевченка. 
Волошинова  Марина  Олексіївна  –  аспірантка  кафедри  української 
філології  та  загального  мовознавства  Луганського  національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Глуховцева Ірина Ярославівна
 – аспірантка кафедри української мови 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Глуховцева  Катерина  Дмитрівна  –  доктор  філологічних  наук, 
професор,  завідувач  кафедри  української  філології  та  загального 
мовознавства  Луганського  національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка. 
Гримашевич  Галина  Іванівна  –  кандидат  філологічних  наук,  доцент, 
завідувач  кафедри  української  мови  Житомирського  державного 
університету імені Івана Франка. 
Демчик Ірина Леонідівна – аспірантка кафедри української філології та 
загального  мовознавства  Луганського  національного  університету  імені 
Тараса Шевченка. 
Д’якова  Тетяна  Олексіївна  –  спеціаліст  вищої  категорії,  викладач-
методист 
Відокремленого 
підрозділу 
„Політехнічний 
коледж 
Луганського національного аграрного університету”. 
Жарикова  Марина  Володимирівна  
–  старший  викладач  кафедри 
мовознавства  і  російської  мови  Горлівського  державного  педагогічного 
інституту іноземних мов. 
Карасьова  Тетяна  Володимирівна
  –  кандидат  філологічних  наук, 
доцент  кафедри  слов’янської  філології  Воронезького  державного 
університету. 
Коваленко  Борис  Олексійович  
–  кандидат  філологічних  наук,  доцент 
кафедри  української  мови  Кам’янець-Подільського  національного 
234 

Лінгвістика № 3 (21), Ч. І, 2010 
 
університету  імені  Івана  Огієнка,  докторант  відділу  діалектології 
Інституту української мови НАН України. 
Лесюк  Микола  Петрович
  –  кандидат  філологічних  наук,  доцент, 
завідувач  кафедри  слов’янських  мов  Прикарпатського  національного 
університету імені Василя Стефаника. 
Лєснова  Валентина  Володимирівна  –  кандидат  філологічних  наук, 
доцент,  докторантка  кафедри  української  філології  та  загального 
мовознавства  Луганського  національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка. 
Литвинова  Наталія  Борисівна  –  викладач  кафедри  соціально-
гуманітарних  дисциплін  Луганського  державного  інституту  культури  і 
мистецтв. 
Ліщинська  Галина  Дмитрівна  –  аспірантка  кафедри  української  мови 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 
Мілєва  Ірина  Володимирівна  –  кандидат  філологічних  наук,  доцент 
кафедри української мови Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 
Міняйло  Роман  Вікторович –  кандидат  філологічних  наук,  доцент, 
завідувач  кафедри  української  мови  та  літератури  Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля.  
Нередкова Світлана Сергіївна – асистент кафедри української мови та 
літератури  Східноукраїнського  національного  університету  імені 
Володимира Даля. 
Ніколаєнко  Ірина  Олександрівна
  –  кандидат  філологічних  наук, 
доцент,  докторантка  кафедри  української  філології  та  загального 
мовознавства  Луганського  національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка. 
Пена  Любов  Іванівна  –  кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри 
української  мови  Прикарпатського  національного  університету  імені 
Василя Стефаника. 
Сагаровський  Анатолій  Ананійович  –  кандидат  філологічних  наук, 
доцент  кафедри  української  мови  Харківського  національного 
університету імені В. Н. Каразіна.  
Санченко Євгенія Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший 
викладач  кафедри  іноземних  мов  Луганського  національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Сердега  Руслан  Леонідович  –  кандидат  філологічних  наук,  старший 
викладач  кафедри  української  мови  Харківського  національного 
університету імені В. Н. Каразіна.  
Сєдих  Анастасія  Ігорівна  –  студентка  філологічного  факультету 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
235 

Лінгвістика № 3 (21), Ч. І, 2010 
 
Сікорська Зінаїда Степанівна – кандидат філологічних наук, професор 
кафедри  соціально-гуманітарних  дисциплін  Луганського  державного 
інституту культури і мистецтв. 
Скорофатова  Анна  Олександрівна  –  кандидат  філологічних  наук, 
доцент  кафедри  юридичної  лінгвістики  та  документознавства 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх 
справ 
ім. Е. О. Дідоренка. 
Солодка  Сніжана  Сергіївна  –  аспірантка  кафедри  українського 
філології  та  загального  мовознавства  Луганського  національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Тищенко  Лариса  Миколаївна  –  кандидат  філологічних  наук,  доцент 
кафедри  української  мови  та  літератури  Слов’янського  державного 
педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 
Тищенко  Тетяна  Миколаївна  –  кандидат  філологічних  наук,  доцент 
кафедри  української  мови  Уманського  державного  педагогічного 
університету.  
Хобзей  Наталія  Василівна  –  кандидат  філологічних  наук,  завідувач 
відділу  української  мови  Інституту  українознавства  ім. І. Крип’якевича 
НАН України (м. Львів). 
Швець  Альона  Іванівна  –  кандидат  філологічних  наук,  старший 
викладач  кафедри  культурології  і  мистецтвознавства  гуманітарного 
факультету Одеського національного політехнічного університету. 
Шкуран Оксана Володимирівна
 – здобувач  кафедри  української мови 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Юсікова  Олена  Віталіївна  –  кандидат  філологічних  наук,  науковий 
співробітник Інституту української мови НАН України.  
 
 
 
 
 
236 

 
Наукове видання 
 
 
 
 
 
 
 
ЛІНГВІСТИКА 
 
Збірник наукових праць 
 
 
№ 3 (21) 
 
 

Частина І 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За редакцією К. Д. Глуховцевої 
Комп’ютерний макет – Мілєва І. В. 
Коректор – Ніколаєнко І. О. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Здано до склад. 29.09.2010 р. Підп. до друку 29.10.2010 р.  
Формат 60х84 1/8. Папір офсет. Гарнітура Times New Roman.  
Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 27,55. Наклад 500 прим. Зам. № 150. 
_____________________________________________________________________ 
Видавець і виготовлювач 
Видавництво Державного закладу 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011. т/ф: (0642) 58-03-20.  
e-mail: alma-mater@list.ru 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3459 від 09.04.2009 р. 
 << предыдущая страница