bigpo.ru
добавить свой файл
1 2


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ


«Затверджую»

Перший проректор

__________ Бондар О.Г._

(підпис) (Прізвище, ініціали)

«_____» __________________ 2010р.


ПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

студентів денного та заочного відділення


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Галузь знань: 0301економіка і підприємництво

Напрям підготовки: 7.050104 – фінанси

Статус курсу: за вибором навчального закладу


Ухвалено Програму рекомендовано

на засіданні науково- кафедрою фінансів та кредиту

методичної ради факультету

Протокол № _6___ Протокол № _2__

від «_16_» _лютого 2010 р. від « _14_ » вересня 2009 р.

Голова ради Зав. кафедри фінансів та

кредиту

____________ І.І.Колобердянко ____________ А.В.Череп


Запоріжжя 2010

УДК: 378.147.4: 336(076)

ББК: ч481.266.36я73


Програма проведення переддипломної практики для студентів за напрямом підготовки 7.050104 «Фінанси» / Уклад.: д.е.н., професор Череп А.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту Кушинова Н.Г., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту Кущик А.П., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Колобердянко І.І.. Відп. за випуск зав. кафедрою фінансів та кредиту, д.е.н., проф. А.В.Череп – Запоріжжя: ДВНЗ «ЗНУ», 2009. – 38 с.


Визначені мета, завдання, зміст, форми та методи контролю, вимоги до складання та оформлення звіту з переддипломної практики студентів за напрямом підготовки 7.050104 – «Фінанси».


ЗМІСТ


Загальні положення

4

1.

Мета і завдання практики

5

2.

Об’єкт, бази та зміст практики

6

3.

Керівництво практикою та організація її проведення

9

4.

Обов’язки керівника практики від університету

10

5.

Обов’язки керівника практики від підприємства

10

6.

Обов’язки студента-практиканта

11

7.

Індивідуальне завдання

11

8.

Вимоги до складання звіту

16

9.

Рекомендації щодо оформлення звіту з переддипломної практики

20

10.

Критерії оцінювання звіту та підведення підсумків практики

30
Перелік використаних джерел

33
Додаток А – Перелік первинних посад спеціалістів, на які орієнтуються студенти спеціальності «Фінанси» під час проходження практики35
Додаток Б – Приклад оформлення титульного листа

37
Додаток В – Приклад оформлення додатка

38
Додаток Г – Рекомендована література для підготовки звіту з переддипломної практики


39


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


В сучасних умовах господарювання суттєво змінюються вимоги до підготовки кадрів. Зокрема, сучасний рівень економіки вимагає підвищення рівня професіоналізму й компетентності спеціалістів у всіх галузях, що має пряме відношення до навчального процесу у вузах.

Виробнича практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси».

Переддипломна практика студентів за напрямом підготовки 7.050104 «Фінанси» проводиться на п’ятому курсі денної та заочної форм навчання, триває три тижні.

Відповідно до вимог навчальної програми практика є продовженням навчального процесу, має за мету закріплення теоретичних знань студентів з дисциплін: фінанси, бухгалтерський облік, фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, бюджетний менеджмент, банківська справа, страхування, економічний аналіз, та ін., а також зібрати необхідний матеріал до дипломної роботи, згідно обраної теми дипломної роботи.

У дипломній роботі, студент виявляє свою здатність ставити і вирішувати актуальні, теоретично і практично значимі проблеми економіки та фінансів, вміння використати одержані знання в розробці наукової та практичної проблематики, демонструє свої потенціальні можливості в проведенні дослідницької роботи і тим самим розкриває рівень і якість своєї професійної підготовки, здобутої за час навчання в університеті.

Базою практики є підприємства, фірми, банківські установи, податкові інспекції, страхові, інвестиційні компанії тощо. Студенти можуть самостійно, з дозволу випускаючої кафедри, підбирати для себе місце практики і пропонувати його для виконання програми практики.

Програма практики розроблена у відповідності до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів», Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України від 04.07.2005 р. № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Державної програми розвитку вищої освіти на 2006—2010 роки з врахуванням положень Концепції досконалості Європейського фонду управління якістю, вимог Міжнародного стандарту якості ISO серії 9000.


1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ


Основною метою проходження переддипломної практики є закріплення теоретичних знань, набутих в університеті, а також придбання навичок самостійної практичної роботи в організаціях, на підприємствах, фінансово-кредитних та в державних установах і збір матеріалів для написання дипломної роботи. З урахуванням вищенаведеного метою практики є:

 1. Вміння застосовувати на практиці системний підхід в процесі пізнання.

 2. Закріплення отриманих теоретичних та практичних знань для розв’язання актуальних задач управління економікою.

 1. Вміння збирати, узагальнювати та аналізувати конкретну економічну інформацію, робити самостійні висновки та пропозиції.

 2. Отримання практичних навиків комплексного розв’язання професійних задач в галузі науково-дослідної, виробничої та комерційної діяльності із використанням науково-практичних методів, програмних засобів, інформаційних систем та технологій.

 3. Дослідження та аналіз конкретних фінансово-економічних ситуацій, управління економічними об’єктами в ринкових умовах.

 4. Набуття навичок із застосування на практиці комп’ютерних технологій, аналізу та моделювання фінансово-економічних систем.

7. Набуття практичних навичок організаційно-управлінської діяльності в трудовому колективі та на підприємстві.

8. Збирання, систематизація та впорядкування техніко-економічної інформації для розрахунків з підготовки та прийняття ефективних рішень з економічних проблем.

Завданням практики є:

 • вивчення досвіду підприємств, обраних об’єктом практики в галузі методів організації та управління їх діяльністю, застосуванні комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, закріплення і поглиблення теоретичних знань студентів, що отримано ними в процесі навчання;

 • оволодіння функціональними обов’язками службових осіб з профілю майбутньої роботи, формування системного підходу до аналізу економічного об’єкта;

 • формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва;

 • оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.2 ОБ’ЄКТ, БАЗИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ


Об’єктом практики є процес збирання, аналізу, обробки, зберігання інформації щодо діяльності організацій та підприємств в різних галузях економіки та методи управління, що на ній базуються.

Згідно до навчального плану підготовки спеціаліста зі спеціальності «Фінанси» переддипломну практику студенти проходять по закінченні 9 семестру.

Тривалість практики – 3 тижні.

Базами практики студентів є підприємства різних форм власності, різних напрямків діяльності, зорієнтованих як на забезпечення суспільства промисловою та споживчою продукцією, а також на задоволення виробничих і споживчих послуг, контрольно-ревізійні управління, органи податкової адміністрації, аудиторські фірми тощо.

При наявності у вищих навчальних закладах державних, регіональних замовлень на підготовку спеціалістів, перелік баз практики надають органи, які формували замовлення на спеціалістів.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

З базами практики інститут завчасно укладає договори на її проведення. Тривалість договорів погоджується договірними сторонами.

Допускається варіант комбінованої практики в кількох установах. Наприклад, у першій половині терміну, відведеного на практику, відбувається проходження практики на підприємстві або у фінансово-кредитній установі, в у другій – у фінансовому органі.

При підготовці фахівців за цільовими договорами з підприємствами (організаціями, установами) бази практики передбачаються у цих договорах.

У випадку, коли підготовка фахівців здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи з урахуванням всіх вимог Програми.

Проходження практики оформляється наказом по підприємству і здійснюється згідно з режимом його роботи.

Студенти та керівники практики повинні дотримуватися певного порядку її проходження.

Програмою практики передбачено низку завдань з ряду тем, які допомагають студентові на практиці опанувати свій майбутній фах і які мають охопити наступні розділи тем. Конкретний зміст практики визначається робочою програмою навчальної практики та можливостями баз практики.

Зміст практики визначається наступними завданнями:

 • опанувати практичну підготовку до самостійної роботи на одній з відповідних посад в фінансових і економічних управліннях, податкових інспекціях, банках, фінансових, економічних і адміністративних відділах підприємств;

 • зібрати нормативно-довідкові, інформаційні, звітні статистичні матеріали, вивчити законодавчі акти і нормативно-інструктивні документи для виконання дипломної роботи;

 • поглибити і закріпити теоретичні знання;

 • вивчити досвід роботи і придбати навички розробки бізнес-планів, фінансових планів, ведення обліку, складання звітних документів;

 • здійснити аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ;

 • виявити резерви поповнення прибутків на основі аналізу господарської діяльності підприємств і організацій;

 • розробити практичні пропозицій по фінансовому, економічному і управлінському оздоровленню підприємств, організацій, установ, регіонів і України загалом.

Досягнення мети переддипломної практики пов’язане з вирішенням наступних задач:

 • ознайомлення студентів зі структурою і функціонуванням фінансового механізму підприємств, установ і організацій;

 • вивчення системи управління підприємством;

 • вивчення системи планування;

 • оволодіння основними елементами системи фінансових важелів і стимулів, як формами і методами утворення і використання фінансових ресурсів, а також показниками, що застосовуються при фінансовому плануванні;

 • ознайомлення з органами системи управління, їх структурою, функціями, правами і обов’язками працівників;

 • вивчення законодавства, найважливіших законодавчих актів, різних інструктивно-методичних документів з питань організації фінансово-економічних відносин;

 • вивчення системи оподаткування в Україні, придбання навичок розрахунку податків, перевірки правильності складання звітних документів господарюючими суб’єктами і застосування фінансових санкцій;

 • освоєння і придбання знань і навичок роботи в різних організаційно-економічних структурах, в тому числі на підприємствах різних форм власності, в комерційних банках, страхових компаніях.3 КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ


Розподіл студентів для проведення виробничої практики проводиться відповідно наявності баз практики і кількості місць на кожній з них, і оформлюється наказом по університету. На початку практики проводиться установча конференція, яка закінчується проведенням інструктажу із техніки безпеки під час практики.

Загальне керівництво практикою на підприємстві здійснюється головними фахівцями або їх заступниками. Безпосереднє керівництво покладається на керівників структурних підрозділів та окремих висококваліфікованих спеціалістів. Орієнтовний перелік первинних посад спеціалістів, на які орієнтуються студенти під час проходження практики представлено у Додатку А.

Навчально-методичне керівництво практикою студентів здійснюють викладачі кафедри фінансів та кредиту ЗНУ, які закріплюються за базами практики.

Проведення виробничої практики зі спеціальності «Фінанси» забезпечується такими документами:

Головним розділом щоденника є календарний план про проходження практики, розроблений студентом разом з керівниками від підприємства і університету на основі програми практики. У щоденнику вказують місце роботи, перелік робіт і час їх виконання, прізвище і посада фахівця, що здійснює керівництво роботою.

Практика проводиться в три етапи.

П е р ш и й е т а п ( перший тиждень) – ознайомлення зі специфікою підприємства, виділення та аналіз первинної інформації за темою дипломної роботи.

Д р у г и й е т а п (наступні 0,5 – 1,5 тижні) – уточнення постановки фінансово-економічних задач, розробка алгоритму їх розв’язання на даних бази практики.

Т р е т і й е т а п (0,5 – 1,5 тижні) – проведення аналізу розрахунків на адекватність та застосовність до конкретного підприємства або конкретної економічної ситуації, виконання розрахунку економічної ефективності впровадження задачі, оформлення звіту з виробничої практики.

4 ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД УНІВЕРСИТЕТУ


Керівник практики від університету зобов'язаний:

 • допомогти студентам скласти календарний графік проходження практики і затвердити його;

 • відвідувати відповідні бази практики;

 • консультувати практикантів з питань проходження практики: методики здійснення необхідних розрахунків, складання звіту, виконання індивідуального завдання;

 • рецензувати звіти студентів, перевіряти повноту та достовірність матеріалів, що збираються до звіту, брати участь у комісії, що приймає залік з практики;

 • після закінчення практики скласти письмовий звіт про результати практики, а також надати пропозиції щодо її поліпшення.5 ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД ПІДПРИЄМСТВА


Керівник практики від підприємства зобов'язаний:

 • влаштувати студентів на робочі місця, забезпечити проведення інструктажу з техніки безпеки і охорони праці;

 • провести бесіду про сутність та особливості діяльності спеціаліста з фінансово-аналітичної роботи на підприємстві або його підрозділі;

 • всебічно сприяти дотриманню студентами графіку та виконанню програми практики, консультувати студентів, залучати їх до виконання виробничих завдань;

 • використовувати необхідні виховні та адміністративні заходи щодо студентів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства та повідомляти про це керівника від ЗНУ, деканат економічного факультету;

 • ознайомитися зі звітами студентів, надати відгук у щоденнику про результати проходження практики і попередню оцінку.


6 ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА


Студенти-практиканти повинні:

 • своєчасно прибути на бази з відповідними документами, одержаними в університеті;

 • дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, правил охорони праці та техніки безпеки;

 • систематично вести записи у щоденнику практики, фіксувати обсяг та зміст виконаної за день роботи;

 • ретельно виконувати всі доручення і докладати всіх зусиль щодо повного виконання програми практики;

 • підготувати та надати на кафедру фінансів та кредиту таку звітність:

 1. Звіт про практику обсягом 40 – 60 сторінок;

 2. Щоденник з практики, підписаний керівником практики від підприємства та завірений печаткою підприємства.7 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


В програму переддипломної практики включається індивідуальне завдання з метою надбання студентами умінь та навичок самостійного розв'язання фінансових, економічних, наукових або організаційних завдань. Це також допоможе студентам отримати матеріали для подальшого їх використання в дипломній роботі.

Керівник переддипломної практики, в залежності від обраної теми дипломного дослідження, в індивідуальному завданні окреслює принципи, методи, засоби, форми та інструменти, за допомогою яких можливе розв'язання проблем удосконалення фінансово-аналітичної роботи на підприємстві. В індивідуальному завданні треба передбачити не тільки аналіз фінансово-економічного стану суб’єкта господарювання, фінансового аудиту, але і розробку пропозицій щодо їх удосконалення і підвищення ефективності.

Виконання індивідуального завдання можливе в наступному порядку.

Аналіз активів підприємства, визначення їх розміру на плановий період:

 • оцінити структуру та загальний обсяг активів та зміни в них, визначити тенденції, що склалися та дати їх оцінку з точки зору економічних інтересів підприємства;

 • визначити розмір оборотних активів підприємства і проаналізувати динаміку їх обсягу;

 • провести аналіз структури оборотних активів з окремими видами активів та оцінити зміни, що відбулися в них протягом аналізованого періоду;

 • кількісно оцінити вплив факторів, що обумовили зміни в обсязі оборотних активів підприємства (обсяг і склад операційної діяльності, склад операцій із закупівлі товарів, швидкість обігу, структура активів, тощо);

 • оцінити обсяг і структуру джерел формування оборотних коштів та напрямків їх використання у минулому періоді;

 • проаналізувати стан та склад дебіторської заборгованості підприємства шляхом дослідження її динаміки, періоду погашення в цілому і за окремими дебіторами;

 • провести діагностику ефективності управління оборотними активами підприємства;

 • обґрунтувати напрями їх оптимізації та розробити план-графік їх реалізації.

Оцінка рівня організації облікової діяльності на підприємстві:

 • ознайомитися з формами та видами обліку на підприємстві, наявністю та використанням обчислювальної техніки, документообігом, порядком зберігання документів;

 • ознайомитися з організацією обліку товарно-матеріальних, грошових і валютних коштів, цінних паперів, розрахункових і кредитних операцій;

 • вивчити і відібрати на основі первинних документів показники, що описують параметри об’єктів аналізу;

 • зробити висновки щодо ефективності організації бухгалтерського обліку та дати пропозиції з його удосконалення.

Аналіз капітал підприємства, визначення його розміру на плановий період:

 • проаналізувати обсяг і структуру власного капіталу підприємства;

 • охарактеризувати відповідність законодавчим вимогам створених статутного (для акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю, відповідно до Господарського Кодексу України і резервного фондів (для підприємств усіх організаційно-правових форм функціонування);

 • розглянути кількість проведених додаткових емісій (для акціонерних товариств) або випадків збільшення власного капіталу (для підприємств інших організаційно-правових форм функціонування), а також доцільність цих проектів;

 • проаналізувати дивідендну політику підприємства на основі розрахунку таких показників – чистого прибутку на 1 акцію, коефіцієнта дивідендних виплат, питомої ваги фонду виплати дивідендів в загальному обсязі чистого прибутку, питому вагу сплачених дивідендів в їх нарахованому обсязі (для акціонерних товариств) та частку підприємницького доходу або доходу засновників (для підприємств інших організаційно-правових форм функціонування);

 • охарактеризувати обсяг та структуру позикових ресурсів підприємства в аналізованому періоді;

 • проаналізувати склад кредиторів підприємства та умови кредитних угод (зобов'язань);

 • провести аналіз показників ефективності використання кредитних ресурсів;

 • охарактеризувати структуру капіталу підприємства, розрахувати ефект фінансового леверіджу, у звітному періоді та проаналізувати фактори, що впливають на його значення;

 • обґрунтувати напрями оптимізації структури капіталу на підприємстві, розробити план-графік їх реалізації;

 • розробити пропозиції щодо удосконалення роботи з управління власним і позиковим капіталом на підприємстві;

 • розробити план доходов і витрат підприємства, план надходжень і витрачання грошових коштів (платіжний календар), балансовий план.

 • розробити план–прогноз фінансового результату підприємства, виходячи з потреби підприємства у фінансуванні з прибутку підприємства, розрахувати розмір необхідного прибутку на плановий період.

Організація інвестиційної діяльності на підприємстві, визначення її основних напрямків.

 • проаналізувати обсяг та структуру інвестицій підприємства у звітному періоді;

 • оцінити доцільність здійснення реального інвестування на підприємстві;

 • проаналізувати необхідність та доцільність проведення фінансового інвестування;

 • оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві;

 • розробити пропозиції щодо напрямків інвестиційної діяльності підприємства в прогнозному періоді.

следующая страница >>