bigpo.ru
добавить свой файл
1


Запропонований варіант завдань включає всі теми такого розділу шкільного курсу хімії, як “Органічна хімія”, та розрахований на учнів 11 класу. За формою наведений варіант відповідає специфікації тесту зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року. Варіант містить 60 завдань. Завдання 1-35 передбачають вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих. Завдання 36-40 передбачають встановлення відповідності. Завдання 41-50 на встановлення послідовності (дій, формул, характеристик). Завдання 51-60 відкритої форми.


Завдання 1–35 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на вашу думку, відповідь.


1. Укажіть правильне твердження:

А) валентність атома Карбону в органічних сполуках дорівнює II;

Б) для більшості органічних сполук характерна йонна кристалічна решітка;

В) для органічних сполук найбільш характерний ковалентний хімічний зв’язок;

Г) органічні сполуки не можуть бути добуті з неорганічних.


2. Укажіть характеристику, яка є однаковою для ізомерів:

А) значення відносних молекулярних мас;

Б) структурні формули молекул;

В) фізичні властивості;

Г) хімічні властивості.


3. Укажіть назву радикалу, який має найбільшу відносну молекулярну масу:

А) н-бутил;

Б) метил;

В) етил;

Г) ізопропіл.


4. Укажіть тип хімічних реакцій, який є найбільш характерним для насичених вуглеводнів:

А) естерифікації;

Б) гідролізу;

В) заміщення;

Г) приєднання.


5. Укажіть структурну формулу 3-метил-1-бутену:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) .


6. Укажіть назву речовини, яка вступає в реакцію гідрування:

А) етанол;

Б) етилетаноат;

В) етан;

Г) етен.


7. Укажіть назву речовини, яка здатна вступати в реакцію полімеризації:

А) пропен;

Б) пропан;

В) 1-пропанол;

Г) пропанова кислота.


  1. Укажіть назву вуглеводню, якому відповідає наступна структурна формула:А) 2,3-диметилпентан;

Б) 2,3-диметил-4-пентин;

В) 3,4-диметил-1-пентин;

Г) 3,4-диметил-1-пентен.


9. Укажіть назви продуктів реакції взаємодії кальцій карбіду з водою:

А) етилен і кальцій оксид;

Б) етилен і кальцій гідроксид;

В) ацетилен і кальцій оксид;

Г) ацетилен і кальцій гідроксид.


10. Укажіть клас органічних сполук, для яких найбільш характерними є реакції приєднання:

А) алкани;

Б) алкіни;

В) насичені спирти;

Г) естери.


11. Укажіть назву реагенту, з яким взаємодіє бензен:

А) вода у кислому середовищі;

Б) хлор у присутності каталізатору;

В) водний розчин калій перманганату;

Г) амоніачний розчин аргентум (I) оксиду.


12. Укажіть назву сполуки, яка утворюється при повному гідруванні бензену:

А) циклогексан;

Б) гексан;

В) 1-гексен;

Г) толуен.


13. Укажіть найважливіше природне джерело метану:

А) природний газ;

Б) кам’яне вугілля;

В) нафта;

Г) супутний нафтовий газ.


14. Укажіть назву одного з продуктів перегонки нафти:

А) бензен;

Б) бензин;

В) бутан;

Г) бутаналь.


15. Укажіть властивість спиртів, яка зумовлена наявністю міжмолекулярних водневих зв’язків:

А) наявність запаху;

Б) взаємна розчинність спиртів;

В) відносно високі температури кипіння нижчих спиртів;

Г) відсутність забарвлення.


16. Укажіть назву реагенту, який застосовується для якісного виявлення гліцерину:

А) купрум (II) гідроксид;

Б) амоніачний розчин аргентум (I) оксиду;

В) ферум (III) хлорид;

Г) спиртовий розчин йоду.


17. Укажіть назву реагенту, з яким взаємодіє як етанол, так і фенол:

А) натрій гідроксид;

Б) натрій;

В) гідроген хлорид;

Г) бромна вода.


18. Укажіть формули речовин, між якими можлива хімічна взаємодія:


А) та

Б) та

В) та

Г) та


19. Укажіть назву речовини, яку можна використати для добування етаналю:

А) бензен;

Б) ацетилен;

В) етан;

Г) етилацетат.


20. Укажіть назву речовини, яка утворюється при окисненні бутаналю:

А) 1-бутен;

Б) 2-бутен;

В) 1-бутанол;

Г) бутанова кислота.


21. Укажіть загальну формулу насичених монокарбонових кислот:

А)

Б)

В)

Г)


22. Укажіть назву речовини, яка взаємодіє з оцтовою кислотою за типом реакції заміщення:

А) натрій оксид;

Б) натрій;

В) натрій гідроксид;

Г) натрій гідрогенкарбонат.


23. Укажіть структурну формулу олеїнової кислоти:

А)

Б)

В)

Г)


24. Укажіть назву органічної речовини, яка належить до естерів:

А) натрій метилат;

Б) метилетаноат;

В) калій фенолят;

Г) магній ацетат.


25. Укажіть назву карбонової кислоти, яка може входити до складу рідкого жиру:

А) олеїнова;

Б) мурашина;

В) бензенова;

Г) стеаринова.


26. Укажіть тип органічної реакції, за допомогою якої з рідкого жиру можна добути твердий жир:

А) гідратації;

Б) дегідратації;

В) гідрування;

Г) дегідрування.


27. Укажіть назву карбонової кислоти, яка може входити до складу мила:

А) бензенова;

Б) амінооцтова;

В) пальмітинова;

Г) масляна.


28. Укажіть тип органічної реакції, за допомогою якої з жиру можна добути мило:

А) естерифікації;

Б) дегідратації;

В) лужного гідролізу;

Г) кислотного гідролізу.


29. Укажіть рядок, який містить терміни, що можна застосувати до глюкози:

А) вуглевод; полісахарид; невідновний;

Б) вуглевод; дисахарид; відновний;

В) моносахарид; альдоза; пентоза;

Г) моносахарид; альдоза; гексоза.


30. Укажіть назву реагенту, який застосовується для якісного виявлення альдегідної групи в молекулі глюкози:

А) бромна вода;

Б) розчин калій перманганату;

В) концентрована нітратна кислота;

Г) амоніачний розчин аргентум (I) оксиду.


31. Укажіть молекулярну формулу сахарози:

А)

Б)

В)

Г)


32. Укажіть клас органічних сполук, до якого належить целюлоза:

А) вуглеводи;

Б) жири;

В) альдегіди;

Г) карбонові кислоти.


33. Укажіть клас органічних сполук, до якого належить гліцин:

А) естери;

Б) амінокислоти;

В) феноли;

Г) алкіни.


34. Укажіть тип хімічного зв’язку, який зумовлює утворення вторинної структури білка:

А) водневий;

Б) ковалентний неполярний;

В) ковалентний полярний;

Г) йонний.


35. Укажіть тип органічної реакції, за допомогою якої можна добути синтетичне волокно капрон:

А) крекінгу;

Б) дегідрування;

В) полімеризації;

Г) поліконденсації.


^ У завданнях 36–40 до кожного з завдань позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений буквою.


36. Установіть відповідність між хімічними формулами та назвами вуглеводнів:

Формула вуглеводню Назва вуглеводню

А) ; 1. 2-бутен;

Б) ; 2. 1-бутин;

В) ; 3. 2-бутин;

Г) . 4. 1-бутен;

5. бутан.

37. Установіть відповідність між хімічними формулами та класами оксигеновмісних органічних сполук:

Формула сполуки Клас органічних сполук

А) ; 1. феноли;

Б) ; 2. карбонові кислоти;

В) ; 3. естери;

Г) . 4. альдегіди;

5. спирти.

38. Установіть відповідність між схемою перетворення та типом реакції:

Схема перетворення Тип реакції

А) ; 1. окиснення;

Б) ; 2. омилення;

В) ; 3. гідратації;

Г)  4. дегідратації;

5. галогенування.

39. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

Реагенти Продукти реакції

А)  1. 

Б) ; 2. 

В)  3. ;

Г) . 4. ;

5. .

40. Установіть відповідність між позначеннями речовин та їх назвами у схемі хімічних перетворень:Позначення речовини Назва речовин

А)  1. етен;

Б)  2. етин;

В)  3. натрій ацетат;

Г)  4. етаналь;

5. етанова кислота.


У завданнях 41–50 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності.


41. Установіть послідовність зниження валентності атомів хімічних елементів, що входять до складу органічних сполук:

А) Гідроген;

Б) Карбон;

В) Нітроген;

Г) Оксиген.

42. Установіть послідовність розташування гомологів у гомологічному ряді насичених вуглеводнів:

А) декан;

Б) октан;

В) пропан;

Г) пентан.

43. Установіть послідовність розташування гомологів у гомологічному ряді насичених монокарбонових кислот:

А) масляна;

Б) мурашина;

В) стеаринова;

Г) пальмітинова.

44. Установіть послідовність розташування наведених спиртів у порядку зростання числа гідроксильних груп у складі їх молекул:

А) метанол;

Б) сорбіт;

В) гліцерин;

Г) етиленгліколь.


45. Установіть послідовність основних правил складання назв насичених вуглеводнів за номенклатурою ІЮПАК:

А) обирають найдовший нерозгалужений ланцюг з атомів Карбону та проводять нумерацію з того кінця, до якого ближче розташований замісник;

Б) позначають кількість однакових замісників множинними префіксами ди- (ді-), три-, тетра- та ін.;

В) визначають назви замісників за алфавітним порядком;

Г) надають назву вуглеводню, якому відповідає головний ланцюг з атомів Карбону.

46. Установіть послідовність основних правил складання назв спиртів за номенклатурою ІЮПАК:

А) називають замісники за алфавітним порядком, позначаючи кількість однакових замісників множинними префіксами ди- (ді-), три-, тетра- та ін.;

Б) обирають найдовший нерозгалужений ланцюг з атомів Карбону та проводять нумерацію з того кінця, до якого ближче розташована гідроксильна група

В) надають назву вуглеводню, якому відповідає головний ланцюг з атомів Карбону;

Г) позначають цифрою положення гідроксильної групи у головному ланцюзі з атомів Карбону.


47. Установіть послідовність послаблення основних властивостей в ряду наступних нітрогеновмісних сполук:

А) диметиламін;

Б) амоніак;

В) метиламін;

Г) триметиламін.


48. Установіть послідовність перетворень при одержанні оцтового альдегіду:

А) кальцій оксид;

Б) кальцій карбід;

В) ацетилен;

Г) кальцій карбонат.


49. Установіть генетичний ланцюжок добування дипептиду з поданих речовин:

А) гліцин;

Б) оцтовий альдегід;

В) хлороцтова кислота;

Г) оцтова кислота.


50. Установіть послідовність дій при добуванні етанолу спирту з метану:

А) гідратація у присутності концентрованої сульфатної кислоти;

Б) хлорування при УФ-опромінюванні;

В) реакція Вюрца;

Г) дегідрування за наявності каталізатору.


^ У завданнях 51–60 треба здійснити певні обчислення та у відповіді зазначити одержані числа.


51. Обчисліть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції горіння бутану.


52. Обчисліть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції взаємодії етанолу з металічним натрієм.


53. Укажіть кількість молекул нітратної кислоти, що вступають в реакцію естерифікації з гліцерином з утворенням нітрогліцерину.


54. Укажіть кількість атомів Гідрогену, що необхідні для реакції гідрогенізації триолеїну, в результаті якої утворюється твердий жир.


55. Укажіть загальне число всіх ізомерних амінів складу


56. Обчисліть об’єм (л) (н. у.) вуглекислого газу, який виділяється при спиртовому бродінні 125 г глюкози з масовою часткою домішок 7 %.


57. При взаємодії 18,5 г одновалентного металу з оцтовою кислотою виділилось 9 л водню (н. у.). Обчисліть відносну атомну масу цього металу та укажіть його порядковий номер у Періодичній системі Д.І. Менделєєва.


58. При взаємодії 16,8 л (н. у.) ацетилену з водою масою 15,3 г одержали 28 г оцтового альдегіду. Обчисліть масову частку (%) виходу продукту від теоретично можливого.


59. При спалюванні 4,2 г газоподібної органічної речовини утворилось 6,72 л (н. у.) карбон (IV) оксиду та 5,4 г води. Відносна густина речовини за воднем дорівнює 14. Обчисліть об’єм (л) (н. у.) кисню, який необхідний для спалювання 5 л цієї газоподібної органічної речовини.


60. Масова частка Карбону в молекулі невідомого вуглеводню дорівнює 92,3 %. Відносна густина пари вуглеводню за гелієм дорівнює 19,5. Обчисліть об’єм (л) (н. у.) повітря, який необхідний для спалювання 10 л цього вуглеводню.

© Ю. Ісаєнко, 2010