bigpo.ru
добавить свой файл
1
Угода

про розподіл виробничих стосунків

та гарантій незалежності редакційної політики


Відповідно до положень Конституції України, Кодексу законів про працю, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) України», Закону України «Про телебачення та радіомовлення», Закону України «Про інформаційні агентства», Закону України «Про підприємництво», а також:

- виходячи з загальних принципів регулювання підприємницької діяльності, та права власників самостійно встановлювати виробничі стосунки;

- враховуючи право журналістів на незалежність своєї діяльності та право дотримуватись стандартів професійної етики;

- необхідності захисту редакційної незалежності, як гарантії для кінцевих користувачів в отриманні всебічної, неупередженої, об'єктивної та достовірної інформації;


Засновник (редакція)

в особі з однієї сторони,

та трудовий колектив (профспілкова організація)

в особі з іншої сторони,

разом - Сторони,


уклали дану Угоду про наступне:


 1. Ця Угода, а також «Засади редакційної політики», які є частиною Угоди, є документами, що регулюють творчі умови праці редакційного персоналу.
 1. Дія Угоди та «Засад редакційної політики» не обмежені терміном. Власник залишає за собою право вносити зміни до «Засад редакційної політики», попередивши колектив редакції про такі зміни не менш, ніж за два місяці.
 1. Відповідно до своїх прав, власник встановлює «Засади редакційної політики», які визначають направленість редакційної політики та виробничі стосунки під час збору, обробки та розповсюдження інформації, підготовленої редакцією.
 1. «Засади редакційної політики» можуть бути окремою частиною Статуту редакції. В такому разі, всі зміни до «Засад редакційної політики» мають вноситись виключно на підставі угод між засновниками (власниками) засобу масової інформації, які виробляються у відповідності з діючим законодавством;
 1. Редакція, включаючи редактора (головного редактора), його помічників та заступників, редакторів відділів, випускових та інших редакторів, журналістів, коректорів, фотожурналістів, верстальників, дизайнерів та інших працівників, що відносяться до редакційного персоналу, діє самостійно, відповідно до штатних обов'язків її працівників, цієї Угоди та «Засад редакційної політики».
 1. Угода не розповсюджується на штатних працівників відділу реклами, виробничі стосунки яких регулюються іншими угодами.
 1. Загальні положення:


а) Власник довіряє журналістам у їхніх професійних якостях і зобов'язується не втручатись в виробничий процес редакції інакше, ніж через внесення змін до «Засад редакційної політики» або шляхом встановлення чітких планових показників. Під втручанням також розуміється і нав'язування тем для висвітлення, а також заборону на теми чи особи;


б) Працівники редакції поважають права власника на ефективне управління підприємством і зобов'язуються не зловживати своєю незалежністю;


в) Редакція (в особі головного редактора) зобов'язується інформувати власника про події чи теми, що безпосередньо стосуються його інтересів. У висвітлені таких тем журналісти гарантують власнику або уповноваженим ним особам можливість оприлюднити свою позицію.


8. Обов'язки власника:


а) Власник зобов'язується утримуватись від спроб впливати на зміст редакційної політики іншими засобами, ніж визначено в цій Угоді;


б) На початку кожної виборчої кампанії власник зобов'язаний публічно оголосити про підтримку тієї чи іншої політичної сили на виборах шляхом публікації оголошення в засобі масової інформації. При цьому оголошення має чітко вказувати яку саме політичну силу підтримує власник, а також засоби такої підтримки (фінансові кошти, надання рекламних шпальт в газеті чи інше).


9. Обов'язки головного редактора:


а) Головний редактор (редактор) керує редакцією і відповідає перед власником за дотримання «Засад редакційної політики». Головний редактор відповідає за зміст інформації, її об'єктивність та достовірність. Головний редактор має бути вільним від будь-яких зобов'язань перед третіми особами, що можуть поставити під сумнів дотримання ним цієї Угоди та «Засад редакційної політики»;


б) У разі членства в політичній партії або будь-яких громадських організаціях, головний редактор зобов'язаний повідомити про це власника та журналістів протягом місяця з дня набуття такого членства;


в) Головний редактор має всіма доступними засобами захищати від третіх осіб редакційну незалежність, визначену цією Угодою та «Засадами редакційної політики»;


г) У разі незгоди із «Засадами редакційної політики», або зміною власних поглядів, головний редактор має повідомити про це власника негайно.


10. Обов'язки штатних працівників редакції:


а) Редактори, журналісти, коректори, верстальники, дизайнери та інші працівники редакції мають дотримуватись «Засад редакційної політики» та стандартів професійної етики. Не допускається зловживання редакційною незалежністю з метою отримання додаткових доходів, не передбачених угодами з редакцією;


б) У випадку виникнення конфлікту інтересів при підготовці інформації для розповсюдження, працівник редакції має негайно повідомити про це головного редактора або уповноважену ним особу з числа штатних працівників редакції.


11. Вирішення спорів:


а) У разі виникнення конфлікту інтересів Сторони зобов'язуються вирішувати їх виключно шляхом переговорів. В такому разі працівники редакції, або діючі на підприємстві профспілкові організації мають сформувати відповідне представництво для переговорів;


б) У разі неможливості вирішення конфлікту в межах існуючих «Засад редакційної політики», власник зобов'язаний внести зміни до «Засад редакційної політики» у відповідності до вимог цієї Угоди.


 1. Ця угода встановлює, що зміни редакційної політики в частині політичного або ідеологічного спрямування засобу масової інформації прирівнюються за своїми виробничими наслідками до зміни умов праці.
 1. У разі зміни власником політичного або ідеологічного спрямування видання без згоди колективу редакції або уповноваженого профспілкового органу, в тому числі через зміну власника засобу масової інформації, працівники редакції отримують право на звільнення з формулюванням «зміна умов праці». При цьому всім працівникам, які звільняються у зв'язку із зазначеними підставами, виплачується компенсація в розмірі 2 місячних зарплат та додатково по одній місячній зарплаті за кожен рік, відпрацьований в редакції.Цю Угоду підписали:

ВІД ВЛАСНИКА _______________

ВІД РЕДАКЦІЇ _______________

^ ВІД ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ЖУРНАЛІСТІВ (ПРОФСПІЛКИ) _______________

Приклад СТРУКТУРИ розділів та положень

«Засад редакційної політики»

для окремої редакції


(на основі «Редакційних настанов Бі-Бі-Сі», червень 2005)


Ці рекомендації допомагають працівникам редакції або незалежним журналістам розв'язувати редакційні питання і виробляти матеріали з дотриманням етичних і редакторських стандартів.


1. Погодження.


( в «Редакційних настановах Бі-Бі-Сі» зазначено, хто саме в компанії несе відповідальність за матеріали та систему погоджень, хто та до кого має при цьому звертатись. Такі зауваження доцільно використовувати і редакціям українських ЗМІ, що впроваджують «Засади редакційної політики»).


Консультації з редакційної політики слід завжди проводити з таких питань:


- обов'язкові випадки отримання погодження;

- сумніви стосовно тлумачення Редакційних рекомендацій;

- будь-яка пропозиція про вихід за межі Редакційних рекомендацій.


2. Законодавство.


(в цьому розділі варто зазначити, з ким працівники редакції можуть узгоджувати питання, пов'язані з застосуванням українського законодавства. Якщо в компанії відсутній власний юрист або юридичний підрозділ, варто зазначити, як діяти в цій ситуації працівникам редакції або незалежним журналістам, що виконують замовлення редакції).


^ 3. Нації і регіони.


(відображається редакційна політика щодо міжнаціональних та етнічних стосунків, а також регіональних відмінностей).


ТОЧНІСТЬ


 1. Збирання матеріалу

 2. Пошук учасників

 3. Запрошення до участі

 4. Перевірка учасників

 5. Ведення нотаток

 6. Перевірка фактів

 7. Цифрова обробка

 8. Розкриття джерел

 9. Анонімні джерела

 10. Повідомлення про твердження

 11. Уведення аудиторії в оману

 12. Реконструкції

 13. Інсценування та повторне інсценування подій

 14. Використання матеріалів третьої сторони

 15. Використання бібліотечних матеріалів

 16. Архівні матеріали

 17. Повідомлення про статистику і ризики

 18. Виправлення помилок


^ БЕЗСТОРОННІСТЬ І БАГАТОМАНІТНІСТЬ ТОЧОК ЗОРУ


 1. Досягнення безсторонності

 2. "Суперечливі теми"

 3. Коли предметом обговорення є матеріали редакції або сама редакція

 4. Безсторонність у серії програм або публікацій

 5. Особиста точка зору, авторські програми і веб-сайти


^ СПРАВЕДЛИВІСТЬ, УЧАСНИКИ І ЗГОДА


В розділі розглядаються принципи справедливості. Наприклад:


- працівники редакції мають бути відкритими, чесними і відвертими у стосунках з учасниками і аудиторією, якщо тільки немає чіткого громадського інтересу, щоб діяти інакше - у цьому разі потрібно буде розглянути важливі юридичні питання або питання конфіденційності.

- якщо зроблені якісь твердження, особи чи організації, яких вони стосуються, зазвичай повинні мати право на відповідь.


 1. Редакційні принципи справедливості

 2. Справедливість - обов'язкові погодження


Розповсюдження матеріалів, що містять серйозні твердження, не даючи при цьому зацікавленим особам можливості дати відповідь. Твердження має бути в інтересах громадськості і мають бути вагомі причини вважати його правдивим.


 1. Справедливість у ставленні до учасників


^ Чим значуща участь людей в підготовці матеріалу, тим більше подробиць вони повинні отримати.


Зазвичай не дозволяється здійснювати попередній перегляд матеріалів. Проте якщо попередній перегляд обговорюється з редакційних, етичних або юридичних міркувань, слід викласти умови, на яких він запропонований. Найдоцільніше це робити заздалегідь і в письмовій формі. Слід завжди підкреслювати, що будь-які зміни, здійснені внаслідок такого контролю, звичайно пов'язані лише з виправленням узгоджених фактичних неточностей, турботою про благополуччя дітей або є причинами особистої чи національної безпеки.


 1. Право на відповідь

 2. Введення в оману

 3. Учасники і редакційна незалежність


Слід не поступатися редакційним контролем. Працівники редакції завжди повинні мати змогу ставити ті запитання, яких обґрунтовано очікує аудиторія.


 1. Відмова від участі

 2. Відкликання згоди

 3. Форми звільнення від відповідальності

 4. Безпека учасників


^ НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ


1. Редакційні принципи недоторканності приватного життя


- збалансування громадського інтересу щодо свободи вираження із законним очікуванням недоторканності приватного життя окремих осіб;

- збалансування громадського інтересу щодо повних і точних повідомлень, пов'язаних зі стражданнями і тяжким становищем людей, з недоторканністю приватного життя і повагою до людської гідності;

- обґрунтування втручання у приватне життя без відповідної згоди через демонстрацію чіткого громадського інтересу;

- повідомлення про приватну законну поведінку публічних діячів лише в тому разі, якщо внаслідок такої поведінки порушуються більш широкі суспільні питання або якщо його наслідки стають широковідомі.


2. Громадський інтерес


^ Єдиного визначення громадського інтересу немає - воно охоплює таке:


- викриття або виявлення злочинів;

- викриття антигромадської поведінки;

- викриття корупції і несправедливості;

- розкриття істотної некомпетентності або недбалості;

- захист здоров'я і безпека людей;

- захист людей від уведення в оману будь-якою заявою чи дією окремої особи або організації;

- розкриття інформації, що дає змогу людям прийняти значно більш інформоване рішення з суспільна важливих питань.


3. Громадські і напівгромадські місця


Люди в таких громадських або напівгромадських місцях, як аеропорти, залізничні станції і торгові центри не можуть сподіватись на такий само ступінь недоторканності приватного життя, як у себе вдома. Проте можуть бути обставини, коли люди можуть обґрунтовано розраховувати на таку недоторканність навіть у громадському місці: наприклад, коли людина отримує медичну допомогу в громадському або напівгромадському місці.


 1. Поведінка

 2. Згода

 3. Обов'язкові погодження стосовно недоторканності приватного життя

 4. Приховане записування

 5. Електронні нотатки


Журналісти можуть і без одержання згоди записувати бесіди як в аудіо, так і в відео-режимі, наприклад, з використанням мініатюрних камер або телефонів. Електронне ведення нотаток може забезпечити точність повідомлення або дозволить зібрати докази для захисту від можливого судового позову або скарг. Призначення таких записів — ведення нотаток і дослідження, а не трансляція.


9. «Зустрічі на порозі»


Інтерв'ю або інший спосіб отримання інформації від особи, коли її застають на вході або виході з будівель, аеропортів, тощо. «Зустріч на порозі» є останнім засобом збирання інформації, коли іншої можливості отримати інформацію оперативно немає.


 1. Збирання щоденних новин

 2. Скупчення репортерів

 3. Дослідження

 4. «Зустрічі на порозі» з попереднім зверненням


Застосовується у випадках:


- об 'єкт «зустрічі» не відповідав на численні прохання стосовно інтерв'ю;

- у проханні на інтерв'ю було неодноразово відмовлено без будь-якої поважної причини;

- наявна історія браку відповідей на прохання щодо інтерв'ю або відмов від таких інтерв'ю


14. «Зустрічі на порозі» без попереднього звернення


^ Звичайно згода на такий збір інформації надається в тому разі, якщо існує:


- чіткий доказ злочину або значного порушення

- вагома причина для того, щоб вважати, що розслідування буде припинено або що звинувачень вдасться уникнути, якщо відкрито звернутись до цієї особи.


 1. Запис телефонних розмов для новин та публіцистичних матеріалів

 2. Запис у приватних володіннях

 3. Спільні рейди

 4. Повідомлення про страждання і нещасні випадки

 5. Похорон


Як правило зйомки на приватному похороні здійснюються лише за згодою родини. Виключення - чіткий суспільний інтерес.


 1. Повторне відвідання місць минулих подій

 2. Використання бібліотечних матеріалів про сцени страждань, нещасних випадків, травм


Редакційні принципи щодо використання матеріалів про страждання, в яких зображаються пізнавані люди. Наприклад, в Бі-Бі-СІ ці матеріали ніколи не можна використовувати для ілюстрування загальних тем.


 1. Зниклі люди

 2. Камери спостереження, веб-камери та інші матеріали із зовнішніх джерел

 3. Особиста інформація


Роз'яснення щодо того, як поводитись з інформацією про осіб, що є в розпорядженні редакції, або яку збирають у учасників при підготовці матеріалу.


^ ЗЛОЧИННІСТЬ ТА АНТИГРОМАДСЬКА ПОВЕДІНКА


1. Редакційні принципи щодо злочинів


Під час повідомлень про злочини прагнути до збалансування суспільного інтересу до свободи вираження щодо недоторканності приватного життя жертви та почуття гідності.


2. Обов'язкові погодження щодо злочинів


- інтерв'ю зі злочинцем, який діє чи розшукується;

- контакти чи інтерв'ю з ув'язненими, які втекли з-під варти, або людьми, яких розшукує поліція;

- надання анонімності будь-якій особі, яка ховається від закону;

- відвідання тюрми для одержання інтерв'ю в ув'язненого з метою поширення без дозволу тюремного начальства;

- опублікування прізвища чи фотографії злочинця на сексуальному ґрунті, який відбув термін

ув'язнення і звільнений з тюрми, але прізвище якого стало відомо завдяки поліції;

- свідчення конкретної і серйозної незаконної діяльності;

- оплати, обіцянки оплати або здійснення натуральної оплати злочинцям чи колишнім злочинцям, безпосередньо або через агентів, за інтерв'ю або іншу участь, пов'язану зі злочинами. Загалом те саме стосується їхніх компаньйонів, які можуть включати членів родини, друзів чи колег;

- оплати чи обіцянки оплати свідку чи будь-якій іншій особі, яку можна назвати свідком, під час активного карного судочинства або коли судовий процес є вірогідним і передбачуваним;

- оплати людей, поведінка яких є серйозно антигромадською або діяльність яких набула

широкого розголосу.


3. Повідомлення про злочини


Інтерв'ю з активними або засудженими злочинцями не повинні:


- ідеалізувати злочинні дії;

- показувати надто багато подробиць злочину, які можна скопіювати;

- містити глузування над судовим процесом.

4. Розслідування злочинів і серйозної антигромадської поведінки


^ До початку проведення розслідування, запиту про редакційне затвердження і одержання юридичної консультації рекомендується розглянути такі питання:


- біографічні дані і мотивація джерел;

- обґрунтування для використання обману, таємної роботи чи прихованого запису для збирання додаткових свідчень;

- чи є цей метод роботи єдиним;

- можливі наслідки таких дій.


 1. Зміна особи

 2. Інтерв'ю з ув'язненими

 3. Платежі

 4. Педофіли та інші злочинці на сексуальному ґрунті

 5. Реконструкції злочинів

 6. Бібліотечні матеріали про злочини

 7. Запити на нерозповсюджені матеріали


Зазначається, в яких випадках редакція може надати матеріали на запит поліції чи суду, а в яких ні. Особливо зазначаються умови, за яких редакція ніколи не розкриє інформацію, навіть при загрозі ув'язнення - наприклад, розкриття анонімних джерел інформації без їх згоди.


12. Запити міліції на нерозповсюджені матеріали

13. Запити на розповсюджені матеріали


^ ЗАВДАННЯ ШКОДИ ТА ОБРАЗ


1. Редакційні принципи стосовно завдання шкоди та образ


- не розповсюджувати матеріалів, які можуть завдати серйозної шкоди фізичному, розумовому або моральному розвитку дітей.


2. Очікування аудиторії


Придатність змісту матеріалів для аудиторії, зокрема для дітей.


 1. Діти і небезпечні імітації

 2. Насильство

 3. Насильство і захист дітей

 4. Насильство у ставленні до тварин

 5. Показ оголеного тіла

 6. Секс

 7. Мова

 8. Зображення

 9. Алкоголь, куріння, вживання наркотиків

 10. Самогубства, спроби самогубства і самоскалічення

 11. Безпека і законодавство

 12. Трагічні події

 13. Вигнання нечистої сили, окультизм і паранормальні явища


ДІТИ


1. Редакційні принципи стосовно дітей


Фізичне та емоційне благополуччя дітей, мають бути захищені під час підготовки та розповсюдження матеріалів незалежно від будь-якої згоди, одержаної від них, їхніх батьків, опікунів чи будь-кого іншого, хто заміняє батьків.


Діти і молодь не повинні відчувати зайвих побоювань або потерпати з причини участі в підготовці або розповсюдження матеріалів. Ця участь повинна мати чітко окреслене редакційне обґрунтування, а при потребі дітям та молоді потрібно надавати підтримку.


Потрібно забезпечувати баланс відповідальності щодо захисту дітей та молоді проти неналежних інформаційних матеріалів та їхнім правом на свободу вираження та одержання інформації.


 1. Захист дітей

 2. Діти і згода


Правила отримання згоди від дітей та їх опікунів при підготовці матеріалу.


4. Участь дітей і молоді


Врахування наслідків участі дітей в підготовці матеріалів.


5. Анонімність


Правила анонімності стосовно дітей, що скоїли злочин або виявляють антигромадську поведінку.


 1. Захист дітей в Інтернеті

 2. Діти, інформаційні матеріали та посилання в Інтернеті


ПОЛІТИКА


 1. Принципи редакційної безсторонності

 2. Повідомлення про політичні партії

 3. Політичне інтерв'ю

 4. Інтерв'ю з лідерами політичних партій і короткі нариси про них

 5. Політичні учасники

 6. Плата депутатам

 7. Трансляції (матеріали про) засідань Верховної Ради України

 8. Трансляції (матеріали про) засідання інших Рад і Асамблей

 9. Політичні трансляції (матеріали)

 10. Трансляції (матеріали) з міністерств та інших державних чи виконавчих установ

 11. Трансляції (матеріали) під час виборів

 12. Повідомлення про вибори і кампанії з проведення референдумів

 13. Повідомлення про вибори в інших країнах

 14. Проведення опитування громадської думки

 15. Методи проведення опитування

 16. Повідомлення про опитування громадської думки

 17. Опитування під час виборів

 18. Анкетування

 19. Цільові групи

 20. Голосування телефонними дзвінками і за текстом

 21. "Голос народу"

 22. Інтерактивне голосування (для радіо та телебачення)

 23. Повідомлення про результати інтерактивного голосування в інших місцях


^ ВІЙНА, ТЕРОР ТА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ


1. Війна


Для висвітлення конфлікту застосовуються такі редакційні принципи:


- повідомлення звичайно мають дати ясно зрозуміти, звідки надійшла інформація, зокрема з огляду на наявність заперечливих заяв;

- звичайно ми повинні повідомити, чи підлягають наші повідомлення цензурі або контролю, і по змозі пояснити правила, за якими діємо;

- тон повідомлень має таке ж важливе значення, як і їх надійність;

- потрібно поважати людську гідність, не пом'якшуючи при цьому реалій війни. Має бути чітке редакційне обґрунтування для використання наочних зображень війни або сцен жорстокості.


2. Обов'язкові погодження


- будь-яку ситуацію, в якій співробітники редакції потенційно можуть порушити законодавство щодо тероризму;

- будь-яку пропозицію зв'язатися з приводу інтерв'ю з окремою особою чи організацією, відповідальними за терористичні акти.


3. Терор


Про акти тероризму потрібно повідомляти точно, повністю й відповідально. Довіра до нас може постраждати внаслідок недбалого використання слів, що містять емоційні та оцінні судження. Слід намагатися уникати безвідносного використання терміна «терорист».


^ Нам слід передавати своїй аудиторії усі наслідки акту, описавши те, що сталося. Ми повинні вживати такі слова, що конкретно змальовують зловмисника: «терорист-підривник», «нападник», «озброєний терорист», «викрадач», «повстанець» та «войовничий активіст». Відповідальність полягає в тому, щоб бути об'єктивними і викладати повідомлення у такий спосіб, аби дати змогу аудиторії скласти власну оцінку того, хто, що й кому чинить.


 1. Законодавство про тероризм

 2. Загрози і розіграші

 3. Інсценовані події

 4. Захоплення літаків, викрадення дітей, захоплення заручників, облога

 5. Національна безпека

 6. Національні та міжнародні надзвичайні ситуації

 7. Демонстрації, заворушення і заколоти

 8. Вороже оточення: дії і події, пов'язані з великим ризиком


РЕЛІГІЯ


1. Редакційні принципи стосовно релігії


- стежити за тим, щоб вірування і звичаї наявних у світі віросповідань зображувалися точно і безсторонньо;

- наглядати за тим, щоб релігійні погляди і вірування окремої людини, релігія чи релігійна конфесія не подавалися в неправильному світлі і не піддавалися, згідно з загальновизнаними нормами, образам чи дискримінації;

- демонструвати розуміння релігійної вимогливості при згадуванні чи використанні імен, зображень, історичних божеств, ритуалів, священних книг і текстів, покладених в основу різних вірувань, і стежити за тим, щоб будь-яке їх використання було обережним і редакційно виваженим;

- поважати релігійні почуття, пов'язані з дотриманням святих днів і головні свята різних віросповідань для того, щоб запобігти непотрібній образі матеріалом, який в інший час може видатись більш доречним.


Комедія і сатира завжди можуть завдати образи.


^ РЕДАКЦІЙНА ЧЕСНІСТЬ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ


 1. Редакційні принципи стосовно редакційної чесності і незалежності

 2. Розміщення продукту

 3. Підкреслення якості продукту

 4. Рекламні матеріали, надані іншими організаціями

 5. Огляд продуктів чи послуг

 6. Використання безплатних або здешевлених зручностей, продуктів, послуг і реквізиту

 7. Зручності для працівників ЗМІ і поїздки для збирання фактів

 8. Недоречне підкреслення якості продукту та учасники

 9. Посилання в Інтернеті на веб-сайти третіх сторін

 10. Посилання на комерційні продукти, анонси комерційних продуктів

 11. Конфлікт інтересів

 12. Реклама і бренд редакції

 1. Програми соціальних дій

 2. Програми, присвячені ініціативам у сфері доброчинності

 3. Допоміжні послуги

 4. Спільні ініціативи


^ ЗОВНІШНІ ЗВ'ЯЗКИ


 1. Редакційні принципи стосовно зовнішніх зв'язків

 2. Спільне виробництво

 3. Громадські об'єднання

 4. Спільні редакційні ініціативи

 5. Спільне фінансування

 6. Доброчинні організації

 7. Спонсоровані заходи третіх сторін

 8. Спонсоровані заходи редакції


^ ВЗАЄМОДІЯ З НАШИМИ АУДИТОРІЯМИ


 1. Телефонні послуги

 2. Лінія для інформації про події

 3. Мобільні пристрої

 4. Конкурси

 5. Призи

 6. Спільно здійснювані конкурси

 7. Голосування

 8. Ігри

 9. Матеріали, створені користувачами в Інтернеті


ЗАКОНОДАВСТВО


 1. Юридична служба

 2. Наклеп

 3. Недоторканність приватного життя

 4. Неповага до суду

 5. Жертви злочинів на сексуальному ґрунті

 6. Інші обмеження щодо повідомлень

 7. Діти і законодавство

 8. Авторське право та інші права інтелектуальної власності

 9. Закон про інформацію


ПІДЗВІТНІСТЬ


 1. Керівництво редакції

 2. Зворотний зв'язок і скарги

 3. Листи і статті для публікації

 4. Збереження інформаційних матеріалів

 5. Апеляції до Комісії з журналістської етики

Договір №______

про розміщення статті в газеті


м. « » 200 р.


Редакція газети

що надалі іменується «Редакція», яка діє на основі Статуту, з однієї сторони, та

журналіст

що надалі іменується «Журналіст», який діє на основі

(документ, що засвідчує про належність до професії «журналіст» - посвідчення, диплом, сертифікат про закінчення спеціальних курсів)

з другої сторони, які при згадці разом іменуються «Сторони», уклали цей договір про наступне:


 1. Журналіст надає Редакції права на розміщення в газеті «__________________________» статті ________________________________________________________________________ (далі по тексту - Стаття) в обумовлених Договором межах.
 1. Журналіст гарантує Редакції наявність у нього авторських прав на Статтю.
 1. Редакція зобов'язується надрукувати Статтю в газеті «__________________________» №________ від «_____» _____________ 200__ р. або в іншому номері газети, попередньо узгодивши варіант публікації Статті з Журналістом.


4. Журналіст надає Редакції наступні права на Статтю:

а) право на оприлюднення Статті;

б) право на розміщення Статті в газеті «__________________________» №________ від «_____» _____________ 200__ р. або в іншому номері газети, попередньо узгодивши варіант публікації Статті з Журналістом;

в) право на розповсюдження Статті шляхом комерційної реалізації (або некомерційного використання) розмножених матеріальних носіїв (екземплярів газети) серед кінцевих користувачів (користувачів, які здійснюють функціональне використання газети);

г) право на внесення незначних змін в Статтю, які не є її переробкою, за попереднім узгодженням з Журналістом;

д) право на переклад Статті з української мови на російську (англійську та інші мови) та навпаки;

е) право на розміщення поруч та навколо Статті на сторінці газети інших матеріалів без узгодження з Журналістом.


 1. Журналіст залишає за собою право використовувати Статтю самостійно або надавати аналогічні права на свій вибір на її використання третіми особами після публікації Редакцією.
 1. Журналіст може передати Редакції усі виняткові права на Статтю після обопільного узгодження всіх додаткових умов такої передачі у вигляді окремої угоди, що є невід'ємною частиною цього Договору.
 1. Редакція зобов'язується виплатити Журналісту за опубліковану Статтю в газеті «__________________________» №________ від «_____» _____________ 200__ р. авторський гонорар у розмірі ________________(сума прописом____________________ ____________________________) гривень.


8. За обопільною згодою Сторін Договору, Редакція може в рахунок основної суми авторського гонорару виплатити Журналісту за підготовку Статті до друку аванс в сумі________________(сума прописом______________________________________________) гривень.


 1. Якщо Редакція замовила Журналісту статтю, то таке замовлення має бути оформлено письмово у вигляді окремого документу, який є невід'ємною частиною Договору. Замовлення Статті також може бути оформлено Сторонами у вигляді обміну листами, факсами, телеграмами або електронною поштою. При цьому в замовленні обов'язковими є тема Статті, термін її написання та обсяг.
 1. Умови оплати замовленої Статті зі сторони Редакції можуть бути оговорені окремо за взаємною згодою Сторін з метою збереження конфіденційності даної інформації.
 1. Моментом прийняття Журналістом замовлення на написання статті вважається його письмова відповідь у будь-якій формі (факс, лист, телеграма, електронна пошта і т. і.) Редакції про згоду написати Статтю на запропонованих Редакцією умовах.
 1. Якщо Редакція відмовляється з незалежних від Журналіста причин від публікації Статті після того, як Журналіст прийняв замовлення і приступив до виконання комплексу робіт по збору інформаційних матеріалів для написання Статті, Редакція зобов'язана виплатити Журналісту _______ відсотків від гонорару, який Редакція виплатила би за опубліковану Статтю згідно з умовами Договору в якості відшкодування Журналісту збитків.
 1. Редакція зобов'язана на вимогу Журналіста надавати йому можливість ознайомитися з оригінал-макетом розміщення Статті в газеті до її публікації та поширення.
 1. Редакція може ілюструвати Статтю картинами, карикатурами, колажами, схемами та іншими графічними матеріалами тільки після узгодження з Журналістом їхнього змісту та розміщення разом зі Статтею.
 1. Журналіст має право пропонувати свій варіант графічного оформлення.
 1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала свої обов'язки по Договору, повинна відшкодувати іншій Стороні завдані таким невиконанням або неналежним виконанням збитки у повному обсязі.
 1. У випадку порушення Договору Сторона, чиє право порушено, вправі вимагати визнання свого права, поновлення положення, яке існувало до порушення прав і припинення дій другої Сторони, які порушують право або створюють загрозу його порушення.
 1. У випадках, не передбачених Договором, відповідальність Сторін визначається у відповідності до чинного законодавства України.
 1. Умови Договору є конфіденційними і не підлягають Сторонами розголошенню третім особам.
 1. Усі суперечки і незбіг поглядів, які можуть виникнути між Сторонами в питаннях, що не знайшли свого вирішення у Договорі, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства України та звичок ділового обігу.
 1. При відсутності згоди в процесі переговорів при вирішенні спірних питань, суперечки повинні вирішуватися в суді загальної юрисдикції або третейському суді в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 1. Договір набирає сили з моменту підписання повноважними представниками обох Сторін та діє до повного виконання всіх зобов'язань по Договору.
 1. Кожна зі Сторін вправі достроково розірвати Договір, попередньо письмово повідомивши про розірвання Договору другу сторону не менше ніш за днів.
 1. Зобов'язання, що виникли у Сторін до розірвання Договору, повинні бути виконані в повному обсязі. Якщо дострокове розірвання Договору відбулося за вини Редакції, то аванс, виплачений Журналісту за підготовку статті до друку, не повертається.
 1. Редакція вправі розірвати Договір в будь-якому випадку, якщо протягом його дії Редакції стане достовірно відомо, що Журналіст не володіє авторським правом на Статтю.
 1. Будь-які зміни та доповнення до Договору дійсні лише за умови, якщо вони зроблені у письмовій формі і підписані повноважними представниками Сторін.
 1. Всі повідомлення та поінформування між Сторонами повинні направлятися в письмовій формі рекомендованою кореспонденцією.
 1. Додаткові умови ___________________________________________________________.
 1. Договір укладено в двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу, з яких один знаходиться у Журналіста, другий - у Редакції.
 1. Юридичні адреси та платіжні реквізити Сторін:


РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛІСТ

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ Паспорт серії ____ №__________

____________________________ виданий _____________________