bigpo.ru
добавить свой файл
  1 ... 7 8 9 10

10.11.2009 г., с. 4


^ ПЪРВА ДЕТСКА КУХНЯ В СТУДЕНТСКИЯ ГРАД


В Студентския град започна да работи първата млечна кухня за деца до 3-годишна възраст. Тя ще обслужва живеещите в жк "Студентски град" и жк "Дърве­ница". Помещенията са предо­ставени безвъзмездно от Техни­ческия университет със съдейст­вието на ректора проф. Камен Веселинов, каза районният кмет Димитър Дилчев. Кухнята ще обслужва 200 деца. Парите за оборудването и за ремонта на помещенията са от бюджета на Столичната община и са в раз­мер на 450 хиляди лева, допълни той. Вчера администрацията на район "Студентски" е изпратила към дирекция "Архитектура и градоустройство" 130 възраже­ния срещу подробния устройствен план на района. Димитър Дилчев обясни, че възражения продължават да постъпват.
10.11.2009 г., с. 5


Все по-често работим дълго и извънредно


Проект за 15 млн. лева ще намалява злополуките по отрасли


Аида Ованес

Тенденция за удължаване на работното време и полагане на труд в почивните дни и след 22 ч. отчитат контролиращите органи. Това каза вчера изпълнителният директор на Главна инспекция по труда Румяна Михайлова.

Михайлова посочи, че най-често при работа в почивни дни не се отчита извънредният труд на работниците. Така часове положен труд остават незаплатени, а осигурителните вноски не се изчисляват правилно. В тези случаи Главната инспекция по труда налага парични санкции и сигнализира Националната агенция по приходите.

125 са регистрираните трудови злополуки за миналата година. Съществува тенденция към намаляване на професионалните заболявания, отчитат от НОИ. Броят на злополуките намалява, а смъртността се запазва на приблизително същото ниво. Строителството държи първенството като най-рисков сектор.

Крайно време е някой работодател или длъжностно лице да влезе в затвора заради работник, загинал на работното място, заяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Той представи вчера проект "Превенция за безопасност и здраве при работа" по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Проектът е за 15 млн. лв. Той се реализира във всички 264 общини и е с продължителност 49 месеца - до септември 2013 г. С проекта ще бъдат обхванати 12 икономически дейности. Основната му цел е повишаване на мотивацията и на работодатели, и на работници за безопасен и здравословен труд и култура за превенция на рисковете на работното място. С проекта се надяваме работодателите да бъдат убедени, че оценката на риска е най-добрият инструмент за управление на дейността на тяхното предприятие, защото не е тайна, че често тя е еднократен акт от страна на работодателите, коментира Румяна Михайлова.
10.11.2009 г., с. 6


^ ОТПУШВАНЕ" НА ЕВРОПЛАЩАНИЯТА ДО ДЕКЕМВРИ


Финансирането на изпълнява­ните проекти по Оперативната програма "Регионално развитие" (ОПРР) ще бъде "отпушемо" до края на ноември, заяви вчера ми­нистърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев по време на посещение във Враца. Общините Враца, Мездра и Козлодуй изпълняват или имат завършени проекти за над 15 млн. лева, но междинните плащания за тях от Европа са блокирани заради оценките за съответствие на опера­тивните програми, които все още нямат одобрението на Брюксел.
10.11.2009 г., с. 6


Вещаят бум на лошите кредити догодина


Необслужваните кредити ще достигнат своя пик през втората половина на следваща­та година, прогнозират от Уникердит Груп в последното си проуч­ване за развитието на банковия сектор в Цен­трална и Източна Ев­ропа (ЦИЕ). За 2009-а очакванията са, че за­емите с просрочие над 90 дни от общия брой кредити ще бъдат 5,7%, а тези с просрочие над 30 дни-11,6%. За 2010 година просрочените над 90 дни ще са 10%, а над 30 дни - 15%. Междувременно вчера КредитЦентър цитира данни, според които през октомври е имало по-висока актив­ност от страна на бан­ките и клиентите, повишаване на средния раз­мер на изтеглените ипо­течни кредити, ръст на реализираните обеми и 10% повече запитвания в сравнение с тези през септември, Движение нагоре е отбелязал и процентът финансиране, а единственият показа­тел, отбелязал пониже­ние през октомври, е възрастта на кредитополучателите. Ръстът на средния размер, който достигна 36 800 евро за страната, се дължи на засилената активност от една страна и на все по­честите покупки на три­стайни и по-големи апартаменти. Друга при­чина е повишеният про­цент на финансиране, който в някои случаи -за по-ликвидни имоти и при хора със стабилни доходи, достига 80 на сто от цената на имота.

Намаление на лихви­те по кредитите и по депозитите, прогнозира­ха още от Уникредит. Според главния иконо­мист на Уникредит Булбанк Кристофор Павлов лихвените нива по депо­зитите ще започнат да падат, като през 2012 година ще се доближат до стойностите, наблю­давани през 2008 годи­на. Поне 10 и повече години няма да има лихви от времето на 2005-2007 година, коментира той. Ще има спад и на лихвите по кредитите, и на тези по депозитите като тези по кредитите ще намаляват с темпо­ве, леко изпреварващи тези по депозитите.

Според Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк, има предпоставки втора­та половина на 2010 година да бъде по-доб­ра от 2009-а. Очаквани­ята за катастрофално развитие на ЦИЕ се ока­заха преувеличени. Не­зависимо че преминава­ме през труден период, имаме отлични предпо­ставки за реализиране на дълго отлагано пре­структуриране в иконо­миката, допълни Хампарцумян.

Според него намаля­ването на лихвите няма да реши проблемите, които стоят например пред предприемачите. Не лихвите са проблем, тях ги изненада кризата и липсата на резерви, посочи той.
10.11.2009 г.,с. 13


"Повече държава" не е празен лозунг

Собствеността, земеползването и поземлените отношения се нуждаят от по-голяма яснота и по-добра перспектива

Проф. Атанас Ганев, д-р на икономическите науки

От 1989 г. досега се смениха няколко правителства с различни цветове, но освен разруха, нищо добро в отрасъл земеделие не се случи. Нито едно правителство не се намери с кураж и не се зае да разработи цялостна стратегия за развитието на земеделието. То се развива на самотек, стихийно и без яснота. Един от големите проблеми, свързани със земята, чака своето по-добро решаване, и то без политически пристрастия и действия. Да вземем проблема с възстановяването на собствеността на земята. Все още по различни причини една част от хората нямат документ за собственост на земята, водят се дела, хабят се нерви. Наред с това не малко земи остават без реални собственици и поради това, че съществуват трудности при делбите на имотите с много собственици - наследници, пръснати из цялата страна и извън нея. Тук трябва да се търсят по-опростени процедури с оглед наследниците да не губят правото си на собственост и земите да не са безстопанствени. Какво да кажем по въпроса за пълното и рационално използване на земите?

България е с ограничени землени ресурси, а търпи вече много години да съществуват "пустеещи земи", и то за милиони декари. Това явление, освен като безотговорност и престъпление, няма друго определение. От това губят не само собствениците на тези земи, а и държавата, тъй като и те са изключени от оборота на обработваемите такива и освен бурени в тях няма нищо друго.

Голям е проблемът за спиране процеса с по-нататъшното раздробяване на земята. Целесъобразно е да се въведе практиката на редица страни, където само един от наследниците да остава собственик на земята, като останалите се обезщетяват по съответен ред. Като правило най-големият наследник има това предимство или този, който желае да се занимава със земеделие. А какво да кажем по въпроса за покупко-продажбата на земята? Държавата следва според мен активно да се намесва и тук, като задължително определя и регулира цените на земите по категории и райони на страната. Сега съвременните наши богаташи и чужденци изкупуват на безценица земите на хората, а те се нуждаят от реална защита. Смятам определено, че съществуващите тенденции през последните години на насърчаване на едрите от феодално-латифундийски, чифликчийски тип производствено-организационни структури не трябва да се търпят. Сега съществуващата практика един частен арендатор да обработва по 150-200 и повече хиляди дка земя в различни селища е ненормално явление. Държавата трябва да се намеси и тук, като се ограничат размерите на владеене и стопанисване на земята от едно домакинство. От намеса на държавата се нуждаят и отношенията между собствениците на земи и арендаторите, като се определят периодически и размерите на арендните плащания по категории земи. Сега собствениците са незащитени и са в унизително състояние. Договорите се подготвят едностранно от арендатора в негов интерес и собствениците по принуда ги подписват.

Немалка част от съвременните политици и държавници смятат, че това в условията на пазарни взаимоотношения не е възможно. Това е крайно време да бъде решено, както го правят страни като Франция, Гърция, Германия, САЩ и други, в които тези пазарни отношения като практика съществуват много по-рано от нас. От години вече у нас тези въпроси периодически се поставят, но никой не им обръща внимание, и то неоснователно. Отскоро се чуват гласове сред законодателите и държавниците, но те са все още слаби и трябва да бъдат подпомогнати. И тези въпроси са обект на стратегия за развитие на отрасъл земеделие и въвеждане на по-справедливи взаимоотношения в страната.
10.11.2009 г., с. 2


Прехвърлят на "Кушлев" пари от "Дондуков" 2


1 млн. лв. ще бъдат прехвърлени от бюджета за президентството и средствата ще отидат към бюджета на комиси­ята "Кушлев". За това са се разбрали финансови­ят министър Симеон Дян­ков и лидерът на РЗС Яне Янев след среща между двамата във фи­нансовото ведомство. Така според Янев прези­дентът ще допринесе за борбата с корупцията. Дянков ще обмисли и предложението на РЗС за увеличенията на акци­за на алкохола. Двамата са обсъдили и разсекретените първи договори с "Краун Ейджьнтс". Междувременно правосъдният министър Маргарита Попова заяви, че про­ектът за промени на за­кона за отнемане на иму­щество, придобито по не­законен начин, е готов. В него сме се постарали да дадем отговор дали правителството има воля да установи произхода на необяснимото богат­ство на Някои хора, допълни министърът. Тя каза още, че е създаде­на работна група, която прави анализ на цялото антикорупционно зако­нодателство, на базата на което ще бъдат пред­приети промени в норма­тивната уредба.
10.11.2009 г., с. 4


Лихвите по кредитите и депозитите ще започнат да падат


Всеки десети няма да може да си плаща заемите


Десислава Янкова

Лихвите по кредитите и по депозитите ще започнат да падат плавно, като през 2012 г. те ще достигнат нивата, отчитани през миналата година. Това заяви главният икономист на „Уникредит Груп” Кристофор Павлов. По думите му лихвите по заемите ще намаляват по-бързо от тези по депозитите, като това ще продължи и през следващата година. Така лихвите по кредитите за домакинствата през 2012 г. ще паднат до 9,80% от средно 11,67% към момента. При фирмите спадът ще е до 7,95% през 2012 г. от 8,75% в момента.

Според главния изпълнителен директор на „Уникредит” Левон Хампарцумян само намаляване на лихвите не е решение на проблемите. Необходими са синхронизирани усилия на държавата, банките, предприемачите за подобряване на икономическата средата и за създаване на предпоставки за растеж, посочи той. Той отказа да посочи какви мерки ще предложи на правителството относно искането от финансовия министър Симеон Дянков и премиера Бойко Борисов банките да намалят лихвите по кредитите. В сряда от Асоциацията на банките трябва да запознаят Дянков с идеите си за поевтиняване на заемите.

Според икономиста Кристофор Павлов пикът на необслужваните кредити у нас, за каквито се смятат заемите, които не са погасявани над 90 дни, ще бъде през втората половина на следващата година. Те ще достигнат до 10% от всички отпуснати заеми

Ръстът на депозитите на домакинствата остава много нисък заради спада в заетостта, по-ниския темп на нарастване на заплатите и намаляването на паричните трансфери от емигранти, сочат прогнозите. По думите на Павлов се очаква 2010 г. да бъде най-трудната година за банките у нас. Общо загубите за финансовите институции до края на тази година се очаква да достигнат до 3,7 млрд. лв.

Междувременно от консултантската компания „КредитЦентър” посочиха, че с 10% са се повишили запитванията за ипотеки през октомври в сравнение със септември.
10.11.2009 г., с. 4


Дават заменките със земеделски земи на прокурор


^ Десислава Янкова

До три дни ще внесем в прокуратурата данни от сделките със заменки на земеделски земи, като злоупотребите ще надминат тези с горите. Това заяви вчера земеделският министър Мирослав Найденов. Той посочи, че все още не е направена оценка на нанесените щети. Става дума обаче за много атрактивни имоти, които са в регулация, добави той. Министърът съобщи още, че създаването на агенция по храните към земеделското министерство, която трябваше да контролира качеството на хранителната продукция, се отлага. Причината е липса на финанси, обясни Найденов.

По думите му до Нова година ще бъде готова структурата на агенцията, но средства за създаването й не са заложени в бюджета за следващата година. Найденов уточни, че при преизпълнение на приходната част на бюджета на ведомството е възможно да се осигурят необходимите средства и агенцията да стартира още следващата година.
10.11.2009 г., с. 5


Социалният министър иска поне един работодател в затвора


Крайно време е някой работодател да влезе в затвора заради смъртна злополука на работник, причинена по негова вина. Животът на хората в предприятията няма цена. Това каза социалният министър инж. Тотю Младенов при представянето на проект за безопасност на работното място. Каквито и да са оправданията на голяма част от бизнеса, животът и здравето на хората са на първо място, допълни министърът.

Според него към работодателите, които нарушават законодателството и не осигуряват на работниците си здравословни и безопасни условия на труд ,трябва да бъдат взети най-крайните мерки. От инспекцията по труда съобщиха, че през последните години броят на трудовите злополуки като цяло намалява, но се увеличават тези с фатален изход.Най-рисков към момента пък се оказва строителния сектор, където освен големия брой нарушения се отчитат и най-много злополуки. За да се предотвратят инцидентите и да се осигури безопасност на работното място, агенцията започва да реализира проект за оценка на риска. Ще бъдат изработени механизми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за 12 икономически дейности.


Снимка на четири колони - Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов иска най-крайни мерки за нарушители на разпоредбите за безопасни условия на труд.
10.11.2009 г., с. 6


Армия безработни срещу стена от цинизъм


^ Аделина Делийска

Дали армията безработни ще срути стената, изградена от държавническото безхаберие и цинизъм през годините у нас? Този въпрос възниква точно в деня на честването на 20 години от т.нар. преход, за който все още всички, колкото и да е парадоксално, говорим в настояще време. А живи свидетели и участници в някогашната „нежна революция” дават пространни интервюта и коментари под общ наслов: „Каква я мислехме, пък тя каква стана.” Тревожната новина за регистрираните безработни у нас, които вече са над 300 хиляди души, след като през октомври броят им се е увеличил с нови 7000 души, съобщи пред „Пари” в понеделник социалният министър Тотю Младенов. В сравнение с миналата година - броят на българите, загубили възможност за препитание, е бил 216 640. Тук обаче в интерес на обективността трябва да се припомни, че статистиката на министъра е малко като на онази, дето отчита Националният статистически институт, т.е. далеч от прецизността и точността.

Защото в нея не влизат всички онези хора, работещи и съкратени в сивия сектор. А те формират една огромна армия и това остава тайна само за официалните институции и техните представители в държавата ни. Към армията от безработни тези служители не се морят да изследват и включат и броя на гурбетчиите-българи, които ,подгонени от световната криза, се прибраха в родината. Според различни източници в държавата ни има над 200 000 души, които работят в сивия сектор, на които работодателите им плащат каквото си искат и както преценят и никога не се съобразяват с КТ и др. закони. Почти толкова са и нашенци, които от години са изпаднали в неблагополучието да са в категорията на „лузерите”, които се движат по ръба на острието на оцеляването и, отчаяни, отказват да си търсят работа. В официалните статистики не влиза и категорията на онези граждани, които работят усърдно, но им плащат като на безработни и едва успяват да си покриват най-насъщните нужди.

Няма защо да прикриваме и факта, че безработицата извън столицата отдавна и не поради световната икономическа криза е над 50 на сто. Затова и статистиката, обявявана от НСИ, си звучи като откровена стъкмистика – така преди години като студенти шеговито наричахме тази сухарска, но безспорно полезна за някои общества наука. У нас обаче тя порочно е превърната от политическата класа в удобен за манипулиране инструмент. Точно от там продължават да нагнетяват отчаяние у нашенеца с песимистични прогнози за масови съкращения, които щели били да ни заливат и през идната година. Вещаят да бъдат съкратени още близо 40 000 в строителната сфера. Чудно е защо обаче държавата и по-точно отговорните министри от кабинета не запретнат ръкави и не направят спешен спасителен план за този бизнес. Така могат да покажат различие от предшествениците си, които позволиха точно там да се наливат абсолютно безконтролно милиони левове инвестиции. Затова е редно висшите администратори, които скоро си избрахме и получават заплати от хазната, да помислят как да спасят и какви преференции да дадат за един толкова важен отрасъл.

Любопитно ще бъде и дали правителството ще спази собственото си обещание да съкрати 15% от административния си апарат. Това означава, че в редиците на безработните ще се подредят и 15 000 чиновници. Нерадостните прогнози на кохортата експерти е, че през следваща година нивото на безработицата у нас ще бъде като това през 2005 година, т.е. че хората без препитание ще са над 400 000 души. Тази черна статистика сега се наслагва върху мрачната картина, нарисувана преди това от експертите от Световната банка на среща с представители на МВФ в Истанбул. Там компетентните обявиха, че над 1 300 000 българи тънат в бедност и мизерия. Световните икономисти тогава ни поставиха в черния списък на страните, в които икономическата криза ще продължи и догодина. Без да знаят, че огромна част от българите са в нея още преди изобщо да се заговори за проблеми в световната икономика. Защото не от двайсет, а от много повече години българите сме изправени пред стената от административен и управленски цинизъм и все още няма измислен чалъм как да я разрушим и преминем, та животът ни да стане по-добър. Но пък от години имаме прекрасния стих на Борис Христов: „Ако имах и малко сили в ръката/ и трябваше да напиша някоя дума,/ написал бих смело върху стената:/ "Това е стена!" И нищо друго”.
10.11.2009 г., с. 4


Орязват социалните плащания


Само бедните инвалиди с добавка, парите за близнаци -двойно по-малко, а майките студентки остават без помощи


Подоходен тест ще бъде въведен за хората на социални помощи. Това обяви заместник-министьрът на труда и социалната по­литика Хриситна Митрева пред журналисти вчера. Предлагат се опреде­лени промени в Закона за социалното подпома­гане и в Закона за хора­та с увреждания, като промените касаят въвеждането на подоходен тест там, където няма, обяс­ни Митрева. Във всички държави-членки на Евро­пейския съюз, дори и най-богатите, помощите в социалното подпомагане са свързани с подоходен и имуществен тест, посо­чи тя. По думите й, цел­та е помощите да отидат наистина при хората, ко­ито се нуждаят от тях. По-добре е помощта да е по-голяма по размер и да се дава на хората, които са правоимащи, от­колкото да се дават мал­ки по размер помощи, но и на хора, които нямат нужда от тях добави зам.-социалният минис­тър. Тази промяна, която ще премине и през На­ционалния съвет за трис­транно сътрудничество, касае най-вече инвалиди­те, които досега получа­ваха помощи, независи­мо от доходите си.

Помощите за близна­ци да бъдат намалени двойно - от 1200 на 600 лв. и да отпадне помощ­та за майките студентки при раждане от 2880 лв. за 2010 година. Това предвижда проектозаконът за държавния бю­джет в параграф 12, за?ь ви още Христина Митре­ва. Тя уточни, че това не е предложение на Ми­нистерство на труда и со­циалната политика, а на Министерство на финан­сите. Предстои гласува­нето на проектобюджета в пленарна зала. „Ние трябва да се съ­образим с трудностите, пред които е изправен държавният бюджет. Това е решение на Министер­ски съвет за догодина и ще бъде направено в За­кона за семейните помо­щи за деца - тоест параг­раф 12 ще бъде приложен за 2010 година", обясни заместник-министърът.

Крайно време е работодател или длъжностно лице да влезе в затво­ра, когато има смъртен случай на работник. От това по-голяма превенция и по-добър пример аз не виждам, заяви пък социалният министър То тю Младенов. По думи­те му, продължава тен­денцията, най-високата смъртност да се регист­рира при строителния бранш. Всяка трета зло­полука сред строители­те е падаме от височина, което причинява смърт, уточни Младенов. Каквито и да са права­та на бизнеса, животът и здравето на хората са на първо място, катего­ричен бе министърът и предупреди, че провер­ките на ГИТ ще продъл­жават. Той представи проект на МТСП и Глав­на инспекция по труда. Проектът е на стойност близо 15 млн. лева, като парите са от Европейс­кия социален фонд с 15 % са национално съфинансиране. Основната му цел е да бъде осигу­рена актуална информа­ция за състоянието на ус­ловията на труд в страната и управлението на професионалните риско­ве на работното място в предприятията, посочи Младенов. Проектът да­ва възможност да бъдат обучени 500 служители с ръководни функции, 800 специалисти по безопас­ност и здраве при рабо­та, работници w служите­ли от 30 предприятия и други, добави социални­ят министър.

Според директора на ГИТ Румяна Михайлова, анализът ще даде въз­можност да се коригира удължаването на работ­ния ден и извънредния труд в почивните дни, и особено в събота.
10.11.2009 г.,с. 7


Агроминистерството минало на 16-часов работен ден

Внасят в прокуратурата доклада за нарушенията при заменките на земи и гори


За последните 100 дни в земеделското министерство се работи по 12-16 часа в денонощието, заяви вчера аграрният министър Мирослав Найденов. „Дори изпълнителният директор на ДФЗ Калина Илиева е на антибиотик, но е на работа", каза още той при отчета за 100-те дни от встъпването му в длъжност. Символ на корупция и непрозрачност наре­че Мирослав Найденов ведомството във вида му, в който то е било прието от предишното управление. Първото нещо, което е направил на поста, е било да поиска максималния размер на националните доплащания и за това е било получено разрешение от ЕК. Найденов оба­че каза, че това се е случило през август, когато не е било ясно, че в края на годината дефицитът в републи­канския бюджет ще бъде огромен. Въпреки това във фис­калната рамка на бюджета са записани 150 млн. лева, които са гарантирани 100 %.

Възстановихме плащанията на ЕК към програмите в земеделието и подведохме под отговорност виновните, , с което изпълнихме обещаното преди поемането на уп­равлението, похвали се още министърът. Спрени са съ­що така замените на гори и земи от Горския поземлен фонд и разпоредителните сделки във вече заменените гори. Сред извършеното през първите три месеца от управлението, Найденов посочи още внесеният в съда иск за възстановяването на върнатите гори на Симеон Сакскобургготски, откриването на Програмата за разви­тие на селските райони, актуализацията на ортофотокартата на страната, с което бяха спасени 700 млн. лв. за директните плащания. Отказахме се от повишаване на акциза върху високоградусните спиртни напитки. Ре­колтата е много добра, винпромите са задръстени и ня­ма реализация, заради което няма нужда да товарим производителите с допълнителен акциз, аргументира се Найденов. Сред постигнатото от МЗХ той отбеляза още разсрочване на нисколихвените кредити, както и рекон­струирането на ДФ „Земеделие", който е започнал да работи като банка.

До 15 ноември ще има ново предложение за опреде­ляне на базовите цени на земите от държавния горски фонд, които ще се доближат до пазарните. В момента цените са три пъти по-ниски от пазарните, каза заместник-министьр Георги Костов. Промяната на Закона за

лова и опазване на дивеча е насочена към демократи­зирането му, подготвя се и нов проект на Закон за гори­те. Амбициозната цел е от средата на следващата годи­на той да бъде в сила, информира Костов.

Калина Илиева - изпълнителен директор на фонд „Зе­меделие" изрази удовлетворение, че за първи път ръко­водствата на МЗХ и на фонда са заработили „ръка за ръка". Тя направи преглед на завареното и свършеното от новия екип, най-важно от което са платените 92 про­екта за 30 млн. лева от спряната програма САПАРД.

Докладът за нарушения при заменките на земи и го­ри е готов и в близките дни ще бъде внесен в прокура­турата. В този доклад става дума за нарушения на „бив­ши ръководства на министерството на земеделието и храните и членове на политическите кабинети". Найде­нов допълни, че е възможно да има нови обвинения, след като прокуратурата се запознае с документите.з

Няма пари за създаването на Агенция по безопасност и качество на храните

Създаването на планираната агенции по безопасност и качество на храните се отлага заради натрупаните 30 млн. лв. неизплатени отпуски в системата на МЗХ, каза още Мирослав Найденов. „Наложи се да отложим началото на тази мащабна структурна реформа, защото липсва първо-" началният финансов ресурс за това", каза той. Министърът не обясни с колко време се отлага създаването на агенция­та, която трябваше да обедини НВМС и РИОКОЗ в една структура, но заяви, че ако има пари през 2010 г. тя може да бъде създадена. Найденов допълни, че иначе законода­телната рамка за агенцията все пак вече е готова.

<< предыдущая страница