bigpo.ru
добавить свой файл
1
ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

"НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"


Формуляр А


З А Я В К А

ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА СЕСИЯ

21 - 22 май 2008 г.


Име, презиме, фамилия на докладчика(слушателя)
__________________________________________ _______________________________________________________________________

Научно звание и степен _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Месторабота ________________________________________________________________________

Адрес за кореспонденция,телефон, e-mail
_______________________________________________________

________________________________________________________________________

Тематично направление _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Заглавие на доклада ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Съавтор(и)___________________________________________________________________________

______________


АНОТАЦИЯ....................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................


(При изпращане на заявката на хартиен носител анотацията се представя на гърба на бланката.)


Приемат се оригинални заявки и заявки на ксерографирана бланка. При участие с повече от един доклад,за всеки следващ се представя отделна заявка с анотация.

Тази заявка, попълнена и придружена с анотация на доклада, трябва да се получи до 30. 04. 2008 г. на e-mail: conference@naval-acad.bg. При невъзможност - на адрес: Варна - 9026, ул. "Васил Друмев" 73, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", за Научната сесия.