bigpo.ru
добавить свой файл
1
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,

ректор ______________О.М. Завальнюк

«_____»__________________ 2012 р.


Програма фахового вступного випробування


з олігофренопедагогіки і спеціальних методик

(української мови і математики)


для вступу на навчання

за спеціальністю 8.01010501

«Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка»
Укладачі програми:

___________С.П.Миронова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти


___________ О.В.Гаврилов, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик

Кам’янець-Подільський

2012


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з олігофренопедагогіки і спеціальних методик (української мови і математики)” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 8.01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ з корекційної педагогіки


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ.

Тема 1. Предмет та завдання корекційної педагогіки. 2год. Корекційна педагогіка як наука про вивчення, виховання, навчання та шляхи корекції аномального розвитку розумово відсталих дітей. Предмет та завдання корекційної педагогіки. Основні категорії корекційної педагогіки. Основні категорії корекційної педагогіки. Місце корекційної педагогіки в системі педагогічних наук. Зв’язок корекційної педагогіки з медичними науками, загальними та спеціальними психолого-педагогічними дисциплінами, спеціальними методиками. Етапи розвитку та методи корекційної педагогіки. Сучасний розвиток корекційної педагогіки в Україні.Міжпредметні зв’язки: Державна національна програма “Освіта”. Концепція розвитку дефектологічної науки в Україні. Загальна та спеціальна психологія. Методи психологічних досліджень. Загальна педагогіка, її предмет, завдання.

Тема: 2. Розумово відсталі діти як об’єкт вивчення, виховання та навчання.

Соціально-педагогічні фактори, що впливають на проблему вивчення та організації допомоги розумово відсталим дітям. Сучасні психолого-педагогічні класифікації розумово відсталих дітей. Їхнє значення для диференціації спеціальних закладів для розумово відсталих дітей. Склад учнів допоміжної школи. Педагогічна характеристика учнів допоміжної школи.

Міжпредметні зв’язки: Основи дефектології. Спеціальна психологія. Психологічна характеристика складу учнів допоміжної школи.

Тема 3. Система закладів для розумово відсталих дітей в Україні. 4год.

Диференційована система спеціальних закладів для розумово відсталих осіб в залежності від ступеня вираженості дефекту та віку дитини. Принципи побудови спеціальних закладів. Заклади системи соціального забезпечення, заклади охорони здоров’я. Спеціальні навчально-виховні заклади для розумово відсталих дітей системи Міністерства освіти. Заклади нового типу.

Допоміжна школа як основний тип закладів для розумово відсталих дітей. Завдання допоміжної школи у справі навчання, послаблення або подолання недоліків психофізичного розвитку розумово відсталих учнів та їхньої інтеграції в сучасній системі соціальних відносин. Взаємозв’язок всіх завдань. Типове положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас) України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку, 1994. Перспективні завдання розвитку та удосконалення спеціальних закладів для розумово відсталих дітей в Україні. Проблема відбору дітей в спеціальні заклади. Принципи та методи відбору. Склад та зміст роботи психолого-медико-педагогічних консультацій. Міжпредметні зв’язки: Основи дефектології. система закладів для аномальних дітей в Україні. Перспективи розвитку дефектологічної науки в Україні. Спеціальна психологія. Методи психологічного вивчення розумової відсталості..

Тема 4. Організація корекційно-виховної роботи в спеціальному дошкільному закладі. Роль дошкільного виховання в корекції недоліків психофізичного розвитку та формуванні особистості розумово відсталої дитини. Завдання спеціальних дошкільних закладів. Зміст освітньо-виховної та корекційної роботи в спеціальному дитячому садку. Специфіка професійної діяльності дефектолога і вихователя. Міжпредметні зв’язки: Спеціальна психологія. Особливості психофізичного розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку.

Тема 5. Навчання, виховання і трудова підготовка дітей з глибокими порушеннями інтелекту.

Мета та завдання спеціальних закладів для дітей з глибокими порушеннями інтелекту. зміст і організація навчальної та корекційно-виховної роботи з глибоко розумово відсталими дітьми. Система закладів для розумово відсталих дітей у найбільш розвинених зарубіжних країнах. Міжпредметні зв’язки: Спеціальна психологія. Характеристика розумово відсталих дітей за ступенем інтелектуального порушення.

Тема 6. Навчання, виховання, розвиток та корекція як єдиний педагогічний процес.

Єдність законів розвитку нормальної та аномальної дитини. Роль діяльності та спілкування у розвитку особистості дитини. Взаємозв’язок навчання та розвитку. єдність навчання, виховання, розвитку, корекції як основна закономірність педагогічного процесу в допоміжній школі. Корекція аномального розвитку розумово відсталої дитини як основне специфічне завдання навчально-виховного процесу допоміжної школи. Сутність корекційно-виховної роботи. Л.С.Виготський про складну структуру та закономірності аномального розвитку, можливості корекції вад розумового розумово відсталих дітей. Л.С. Виготський про соціальну спрямованість корекційно-виховної роботи з розумово відсталими дітьми. Вчення Л.С.Виготського про зони найближчого розвитку та про використання обхідних шляхів у корекційно-виховній роботі. Опора на позитивні можливості учнів у навчально-виховному процесі. Основні напрямки корекційно-виховної роботи у допоміжній школі. Засоби корекції. Значимість раннього виявлення патології психофізичного розвитку та ранньої спеціальної педагогічної роботи з дітьми для підвищення ефективності корекційно-виховної роботи.

Міжпредметні зв’язки: Основи дефектології. Складність структури аномального розвитку. корекція та компенсація - основні питання дефектології. Загальна та спеціальна психологія. Соціально-опосередкований характер психічного розвитку людини. Формування вищих психічних функцій. структура особистості розумово відсталої дитини. Загальна педагогіка. Розвиток, виховання особистості. Цілісність педагогічного процесу.

Тема 7. Професіограма олігофренопедагога. Особливості педагогічної діяльності. Провідна роль дефектолога у навчанні та вихованні розумово відсталих дітей. Професійно-педагогічні та особистісні якості олігофренопедагога. Професійні знання та вміння. Протипоказання професії дефектолога. Педагогічна майстерність, шляхи оволодіння майстерністю. Специфіка педагогічної діяльності олігофренопедагога та її структура. Система підготовки дефектологів в Україні, у найбільш розвинених зарубіжних країнах. Міжпредметні зв’язки: Загальна педагогіка. Особистість вчителя. Система професійної підготовки.

^ Розділ ІІ. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Тема 8. Сутність процесу навчання в допоміжній школі.

Корекційна спрямованість навчання в допоміжній школі.

Особливості навчального процесу в допоміжній школі. Навчання як шлях інтеграції аномальної дитини в сучасній системі соціальних відносин. Психологічні основи процесу навчання в допоміжній школі. Структура процесу навчання. Основні вимоги до викладу нового навчального матеріалу, закріплення та повторення його. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання.

Міжпредметні зв’язки: Загальна та спеціальна психологія. Особливості пізнавальної діяльності. Психологічні основи процесу навчання в допоміжній школі. Загальна педагогіка. Сутність процесу навчання, його структура.

Тема 9. Зміст освіти в допоміжній школі.

Основні вимоги до змісту освіти в допоміжній школі (корекційна спрямованість, концентричність розташування матеріалу, реалізація міжпредметних зв’язків, диференціація, науковість, доступність). Характеристика змісту освіти в допоміжній школі, її освітньо-виховне та корекційне значення. Характеристика основних документів, у яких відображений зміст освіти, принципи побудови навчального плану та навчальних програм. Шкільні підручники, основні вимоги до них.

Тема 10. Принципи навчання в допоміжній школі.

Обґрунтування принципів навчання в допоміжній школі. Характеристика принципів спеціальної дидактики (виховуючий характер навчання, принципи науковості, доступності знань; систематичності та послідовності в навчанні; міцності, наочності знань; свідомості та активності учіння; індивідуальний та диференційований підхід до розумово відсталих учнів). Корекційно-розвиваюча та практична спрямованість принципів навчання в допоміжній школі.

Міжпредметні зв’язки: загальна та спеціальна психологія. Психологія навчання. Загальна педагогіка. Поняття про принципи дидактики, їх сутність.

Тема 11. Методи навчання у допоміжній школі.

Поняття про методи, прийоми та засоби навчання. Сучасні класифікації методів навчання у допоміжній школі: за джерелом знань, дидактичною метою, характером пізнавальної діяльності учнів; методи організації, здійснення та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності. Критерії вибору методів навчання. Характеристика особливостей реалізації в допоміжній школі методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Раціональне поєднання методів навчання. Елементи програмованого та проблемного навчання в допоміжній школі. Міжпредметні зв’язки: Загальна та спеціальна психологія. Єдність пізнання та діяльності. Загальна педагогіка. Методи навчання. Розвиток творчого підходу до навчально-виховного процесу. Шляхи удосконалення методів навчання.

Тема 12. Форми організації навчання в допоміжній школі

Урок як основна форма шкільного навчання. Сучасні психолого-педагогічні вимоги до уроку. Особливості уроку в допоміжній школі. Типи та структура уроків. Підготовка вчителя до уроку. Зміст та методи аналізу уроку з боку його корекційної спрямованості, виховуючого характеру, з боку педагогічного керівництва пізнавальною діяльністю учнів, цілісний аналіз. Екскурсія як форма навчальної роботи в допоміжній школі. Підготовка до екскурсії, вимоги до її проведення. Міжпредметні зв’язки: Загальна педагогіка. Форми організації шкільного навчання.

Тема 13. Домашня навчальна робота учнів. Перевірка та оцінка знань, умінь та навичок учнів допоміжної школи.

Корекційно-виховне значення самопідготовки в допоміжній школі-інтернаті, вимоги до її організації, тривалості та проведення. Структура самопідготовки. Форми організації домашньої навчальної роботи учнів. Взаємозв’язок у роботі вчителя та вихователя. Функції перевірки та оцінки знань, умінь та навичок учнів допоміжної школи. Види перевірки знань, їх особливості. Стимулююча та корекційна роль оцінки в допоміжній школі. Критерії оцінки знань, умінь та навичок. Специфіка контролю знань, умінь та навичок в допоміжній школі, вимоги до його організації. Умови ефективності контролю за навчально-пізнавальною діяльністю учнів допоміжної школи.

Міжпредметні зв’язки: спеціальна психологія. Особливості пізнавальних процесів і емоційно-вольової сфери розумово відсталих дітей різних клінічних груп. Загальна педагогіка. Форми організації домашньої навчальної роботи учнів. Контроль, оцінка та облік результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

^ Розділ 3. Теорія виховання.

Тема 14. Сутність процесу виховання. Завдання та зміст виховання у допоміжній школі. Особливості виховного процесу. Сучасні проблеми виховання розумово відсталих школярів. принципи виховання і спрямованість їх на засвоєння учнями загальнолюдських духовних цінностей, зв’язок виховання з життям; єдність свідомості і поведінки; виховання у праці і в колективі. Міжпредметні зв’язки: спеціальна психологія. Особливості пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери розумово відсталих дітей. Загальна педагогіка. Суть, закономірності процесу виховання. Принципи виховання.

Тема 15. Методи виховання учнів допоміжної школи.

Основні методи виховання учнів допоміжної школи, особливості їх реалізації. Характеристика методів формування суспільної поведінки аномальної дитини; методів виховання словом рідної мови; методів стимулювання розумово відсталої дитини. Корекційна спрямованість методів самовиховання. Диференціація методів виховання та засобів корекційно-виховної роботи в залежності від особливостей розвитку дітей-дебілів, соціальних умов виховання. Міжпредметні зв’язки: Спеціальна психологія. Психологія виховання. Загальна педагогіка. Загальні методи виховання.

Тема 16. Особистість і колектив.

Значення колективу у вихованні учнів допоміжної школи. Корекційний вплив колективу на особистість розумово відсталого школяра. Особливості формування дитячого колективу у допоміжній школі. Стадії розвитку колективу. Вивчення класного колективу. Шляхи формування колективу розумово відсталих школярів. індивідуальний та диференційований підхід до учнів залежно від психофізичних особливостей, структури дефекту й стадії розвитку колективу. Педагогічне керівництво колективом. Учнівське самоуправління в допоміжній школі.

Міжпредметні зв’язки: Спеціальна психологія. Л.С. Виготський про роль колективу у формуванні особистості. Колектив. Загальна педагогіка. Проблеми особистості і колективу.

Тема 17. Моральне виховання учнів допоміжної школи. 2год.

Актуальність завдання та сутність морального виховання учнів допоміжної школи в сучасних умовах. Особливості формування моральних уявлень і понять у розумово відсталих дітей. Шляхи морального виховання в навчальній, позакласній та позашкільній роботі. Форми та методи морального виховання учнів допоміжної школи. Міжпредметні зв’язки: Загальна педагогіка. Завдання та зміст морального виховання з огляду загальнолюдських цінностей. Методи і прийоми етичного виховання у народній педагогіці.

Тема 18. Правове виховання у допоміжній школі. Взаємозв’язок морального та правового виховання. Основні завдання й особливості виховання громадської позиції в розумово відсталих школярів. Виховання правосвідомості і поведінки розумово відсталих учнів засобами навчальної та позакласної роботи. Форми та методи виховання у допоміжній школі. Міжпредметні зв’язки: Загальна педагогіка. Сутність правового виховання.

Тема 19. Трудове виховання і профорієнтаційна робота у допоміжній школі.

Значення трудового виховання в корекції психофізичних недоліків розумово відсталих учнів. Завдання та зміст трудового виховання у допоміжній школі. Види трудової діяльності розумово відсталих учнів, методи її здійснення. Врахування особливостей психофізичних недоліків в організації трудового виховання. Особливості гурткової роботи.

Взаємозв’язок трудового навчання, виховання і профорієнтації роботи в допоміжній школі. Форми та методи профорієнтаційної роботи. Працевлаштування та соціальна адаптація випускників допоміжних шкіл.

Міжпредметні зв’язки: Загальна та спеціальна психологія. Особливості психофізичного розвитку розумово відсталих школярів. Психодіагностика і профвідбір. Загальна педагогіка. Завдання та зміст трудового виховання. Система профорієнтації школярів.

Тема 20. Фізичне виховання в допоміжній школі.

Особливості фізичного розвитку розумово відсталих школярів. Роль фізичного виховання в корекції недоліків психофізичного розвитку дітей-дебілів. Завдання фізичного виховання в допоміжній школі. Засоби та форми фізичного виховання, їх навчальна, виховна, лікувально-корекційна спрямованість. Реалізація індивідуального і диференційованого підходу до учнів в процесі фізичного виховання.

Міжпредметні зв’язки: Спеціальна психологія. Структура аномального розвитку. Загальна педагогіка. Фізичне виховання.

Тема 21. Естетичне виховання учнів допоміжної школи.

Сутність та завдання естетичного виховання в допоміжній школі, його роль в реалізації корекційних завдань школи. Зміст, форми і методи естетичного виховання в навчальному процесі і позакласній роботі. Педагогічне керівництво естетичним вихованням.

Міжпредметні зв’язки: Спеціальна психологія. Особливості виховання естетичних почуттів, уявлень, понять, смаків у розумово відсталих дітей. Загальна педагогіка. Естетичне виховання.

Тема 22. Екологічне виховання учнів допоміжної школи.

Актуальність та значення екологічного виховання учнів допоміжної школи. Завдання екологічного виховання. Форми та методи екологічного виховання розумово відсталих школярів у процесі навчання та позакласної роботи.

Міжпредметні зв’язки: Охорона природи. Поняття й зміст екологічного виховання на сучасному етапі. Загальна педагогіка. Екологічне виховання.

Тема 23. Моральна підготовка учнів допоміжної школи до сімейного життя. Взаємозв’язок морального й статевого виховання. Завдання статевого виховання у допоміжній школі. Причини, корекція й профілактика відхилень в статевому розвитку розумово відсталих учнів. Зміст і форми статевого виховання в процесі навчальної і позакласної роботи. Моральна підготовка учнів допоміжної школи до сімейного життя; зміст, форми, роль в спеціальній адаптації випускників допоміжної школи.

Міжпредметні зв’язки: Медико-біологічні дисципліни. Спеціальна психологія. Статевий розвиток, відхилення від норми. Загальна педагогіка. Статеве виховання.

Тема 24. Позакласна робота в допоміжній школі.

Роль позакласної роботи в корекції недоліків психофізичного розвитку розумово відсталих дітей, формуванні їхньої особистості. Завдання та особливості позакласної роботи в школах-інтернатах і групах продовженого дня. Форми і зміст навчальної, корекційної, виховної позакласної роботи. Впровадження засобів народознавства у позакласну роботу допоміжної школи.

Міжпредметні зв’язки: Загальна педагогіка. Позакласне та позашкільне навчання і виховання..

Тема 25. Виховання розумово відсталих дітей та підлітків в сім’ї.

Виховання у сім’ї – першооснова розвитку дитини як особистості. Умови правильного сімейного виховання. Особливості та зміст виховання розумово відсталої дитини в сім’ї.

Форми та методи роботи допоміжної школи з сім’ями школярів. Характеристика колективних і індивідуальних форм, зміст роботи вчителя з батьками учнів.

Участь громадськості у вихованні і соціальній реабілітації розумово відсталих дітей.

Міжпредметні зв’язки. Загальна педагогіка. Взаємозв’язок школи та громадськості у вихованні дітей.

^ Розділ ІУ. ПИТАННЯ ШКОЛОЗНАВСТВА.

Тема 26. Педагогічний персонал допоміжної школи.

Закон України “Про освіту” про права і обов’язки педагогічних працівників. Вчитель допоміжної школи. Його права і обов’язки. Особливості роботи вихователя допоміжної школи-інтернату. Основні напрями діяльності класного керівника і вихователя. Завдання і зміст роботи логопеда допоміжної школи.

Планування роботи вчителя, класного керівника, вихователя допоміжної школи і школи-інтернату. Види планів, їх структура та зміст.

Міжпредметні зв’язки: Педагогічна та спеціальна психологія. Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя. Загальна педагогіка. Вчитель загальноосвітньої школи.

Тема 27. Управління і керівництво допоміжної школи.

Система управління сучасною освітою. Сутність організаційно-педагоігчної діяльності адміністрації допоміжних шкіл. Функції директора, його замісників. Планування навчально-виховної роботи в школі. Річний план роботи допоміжної школи. Внутрішньошкільне керівництво і контроль у допоміжній школі: функції, форми, вимоги до контролю. Аналіз уроків, позакласних заходів як засіб удосконалення навчально-виховного процесу. Схема аналізу уроків, виховних заходів, самопідготовки. Педагогічна рада допоміжної школи: ІІ склад, функції, зміст роботи.Методична робота в допоміжній школі, її форми. Самоосвітня робота педагогічного персоналу допоміжної школи. Проблеми вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду олігофренопедагогів і педагогічних колективів, впровадження в шкільну практику досягнень педагогічної науки. Залучення учительських кадрів до самостійної експериментальної роботи. Міжпредметні зв’язки: Загальна педагогіка. Основи школознавства.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА

 1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти томах. Основы дефектологии / Под ред. Т.А.Власовой. - М.: Педагогика, 1983. –Т. 5. – 368 с.

 2. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Школа-пресса, 1994. – 416 с.

 3. Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения. - М.: Просвещение, 1988. – 96 с.

 4. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. - К.: Вища школа, 1985. – 328 с.

 5. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа, 1997. – 304 с.

 6. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие . – Донецк, Лебідь, 2002. – 327 с.

 7. Матвєєва М.П., Миронова С.П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку. Навчально-методичний посібник. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, 2005. – 164 с.

 8. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика):Учеб. пособие // Б.П.Пузанов, Н.П.Коняева, Б.Б.Горскин и др.; Под ред. Б.П.Пузанова. - М.: Академия, 2000. – 272 с.

 9. Основи спеціальної дидактики / За ред. І.Г. Єременка. - К.: Рад.школа, 1986. – 200 с.

 10. Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас) України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку // В збірнику законодавчих та нормативних актів про освіту. – Вип. 2. – К., 1994. – С. 14 - 36.

 11. Положення про зональну та центральну психолого-медико-педагогічну консультації // В збірнику законодавчих та нормативних актів про освіту. – Вип. 2. – К., 1994. – С. 138 – 144.

 12. Психолого – педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія. Навчальний посібник / За ред. С.П.Миронової. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2004. – 220с.

 13. Спеціальна педагогіка: Понятійно - термінологічний словник / За ред. Академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.

 14. Спеціальна психологія. Тексти. Навчальний посібник / За ред.. М.П.Матвєєвої, С.П.Миронової. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – Ч. І. – 158 с.

 15. Спеціальна психологія. Тексти. Навчальний посібник / За ред.. М.П.Матвєєвої, С.П.Миронової. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2001. – Ч. ІІ. – 140 с.
^

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы: Учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 368 с.

 2. Белкин А.С. Нравственное воспитание учащихся вспомогательной школы. - М.: Просвещение, 1977. – 112 с.

 3. Бондар В.І. Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності. - К.: Радянська школа, 1987. – 128 с.

 4. Буфетов Н.М. Нравственное воспитание во вспомогательной школе. – Алма – Ата: Мектеп, 1988. – 88 с.

 5. Висоцька А.М. Основні завдання, форми і методи громадянського виховання учнів спеціальних шкіл-інтернатів // Дефектологія. – 2005. - № 3. – С. 29 – 34.

 6. Воспитательная работа во вспомогательной школе / Под ред. В.Ф. Мачихиной. - М.: Просвещение, 1980. – 162 с.

 7. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики. - М.: Akademia, 1999. – 280 с.

 8. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании: Хрестоматия / Сост. Н.Д. Соколова. – М.: ГНОМ и Д, 2001. – 448 с.

 9. Дефектология: Словарь – справочник / Авт.- сост. С.С.Степанов; Под ред Б.П.Пузанова. – М.: Новая школа, 1996. – 80 с.

 10. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. - М.: Просвещение, 1981. – 176 с.

 11. Єременко І.Г. Наукові основи корекційно-виховної роботи в допоміжній школі: Методичний лист. - К.: Рад. школа, 1970. – 51 с.

 12. Завражин С.А, Фортова Л.К. Адаптация детей с ограниченными возможностями: Учеб. пособие для студ. пед учеб. заведений. – М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 400 с.

 13. Замский Х.С. История олигофренопедагогики. - М.: Просвещение, 1980. – 398 с.

 14. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство. – СПб.: Речь, 2003. – 391 с.

 15. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. - М.: ВЛАДОС, 1998. – 208 с.

 16. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. - М.: Просвещение, 1991. – 223 с.

 17. Книга для учителя вспомогательной школы / Под ред Г.М.Дульнева: 2-е изд. – М.: Учпедгиз, 1959. – 448 с.

 18. Козленко Н.Н. Физическое воспитание учащихся вспомогательной школы. - К.: Рад.школа, 1987. – 112 с.

 19. Коломинский Н.С. Развитие личности учащихся вспомогательной школы. - К.: Рад школа, 1978. – 87 с.

 20. Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных дошкольников / Под ред. Л.П. Носковой. - М.: Педагогика, 1989. – 176 с.

 21. Коберник Г.М., Синьов В.М. Основи дефектології. - К.: Вища школа, 1994. – 143 с.

 22. Кэррол Тингей-Михаэлис. Дети с недостатками развития // Книга в помощь родителям. - М.: Педагогика, 1988. – 240 с.

 23. Липа В.А. Психологические основы педагогической коррекции. – Донецк: Лебідь, 2000. – 319 с.

 24. Маллер А.Р. , Цикото Г.В. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими нарушениями интеллекта. - М.: Педагогика, 1988. – 128 с.

 25. Миронова С.П. Використання комп’ютера у корекційному навчанні дітей з вадами інтелекту // Дефектологія. – 2003. - № 3. – С. 41 – 44.

 26. Миронова С.П. Професіограма олігофренопедагога дошкільних закладів // Дефектологія. - 1998.- № 3.- С.39-43.

 27. Миронова С.П., Матвєєва М.П. Реалізація індивідуального підходу до дітей з вадами інтелекту // Методичні рекомендації. - Кам'янець-Подільський, 2001. –28 с.

 28. Миронова С.П., Матвеева М.П.Статеве виховання. Моральна підготовка учнів допоміжної школи до сімейного життя // Методичний посібник для вчителів і вихователів. - Кам’янець-Подільський, 2000. – 30 с.

 29. Миронова С.П. Методичні рекомендації до вивчення курсу олігофренопедагогіки на дефектологічному факультеті. - Кам’янець-Подільський, 1995. – 50 с.

 30. Мачихина В.Ф. Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной школе-интернате. - М.: Просвещение, 1978. – 168 с.

 31. Мирский С.Я. Методика профессионального- трудового обучения во вспомогательной школе. - М.: Просвещение, 1988. – 224 с.

 32. Обучение детей с проблемами в развитии в разных странах мира: Хрестоматия / Сост. Л.М.Шипицина. – СПб., 1997. – 256 с.

 33. Освітні технології: Навч. метод. посіб. /О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 255 с.

 34. Пороцкая Т.И. Работа воспитателя вспомогательной школы. - М.: Просвещение, 1984. – 176 с.

 35. Принципы отбора детей во вспомогательную школу / Под.ред.Г.М. Дульнева, А.С. Лурия. - М.: Просвещение, 1973. – 228 с.

 36. Психологические проблемы коррекционной работы во вспомогательной школе / Под ред. Ж.И. Шиф, В.Г. Петровой, Т.Н. Головиной. -М.: Педагогика, 1980. – 176 с.

 37. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. - М.: Просвещение, 1986. – 192 с.

 38. Реабілітаційна педагогіка//Ч. І,ІІ. – Київ: ІЗМН, 1998. – 316 с., 518 с.

 39. Самостійна робота студентів з дисципліни „Корекційна педагогіка (Олігофренопедагогіка)”. Навчальний посібник / Укл. С.П.Миронова. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003. – 104с.

 40. Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие / По ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – 312 с.

 41. Специальная педагогика: Учебное пособие / Под ред Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2000. – 400 с.

 42. Стадненко Н.М., Матвєєва М.П., Обухівська А.Г. Нариси з олігофренопсихології. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2002.- 200 с.

 43. Стожок Л.С. Экологическое воспитание учащихся вспомогательной школы//Методические рекомендации.- К.: РУМК, 1991. – 26 с.

 44. Турчинская В.Е., Николаев С.Т. Организация самоподготовки во вспомогательной школе-интернате // Методические рекомендации учителям и воспитателям. - К.: РУМК, 1988. – 42 с.

 45. Эстетическое воспитание во вспомогательной школе / Под ред. Т.Н. Головиной. - М.: Просвещение, 1972. – 104 с.

 46. Фромм Аллан. Азбука для родителей. - Лениздат, 1991. – 319 с.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Тема 1. Методика викладання математики в системі навчальних дисциплін.

Методика викладання математики в допоміжній школі як педагогічна наука. Завдання та зміст курсу математики. Вплив математики на корекцію у відсталих дітей психофізичних відхилень. Міжпредметні зв'язки при навчанні математики: попередні, супутні, перспективні. Зв'язок математики з українською мовою, трудовим навчанням, кресленням, природознавством і т.д.

^ Тема 2. Навчальна програма з математики для допоміжної школи.

Основні принципи розташування навчального матеріалу у програмі. Розподіл навчального матеріалу по концентрам. Знання, вміння та навички, які формуються у відсталих учнів в середині кожного концентра. Структурні особливості програми з математики для допоміжної школи. Диференціація навчальних вимог до учнів з різним рівнем засвоєння навчального матеріалу. Акалькулія. Основні математичні знання, навички та вміння, якими повинні оволодіти відсталі школярі в період навчання у допоміжній школі. Підручники з математики для молодших і старших класів допоміжної школи.

^ Тема 3. Методи навчання математики і шляхи їх реалізації.

Основні методи навчання математики в допоміжній школі. Психологічні механізми використання методів навчання на уроках математики. Залежність методів навчання від конкретного дидактичного завдання, змісту, засобів і організаційних форм роботи. Особливості використання методів навчання на уроках математики в молодших і старших класах допоміжної школи. Врахування особливостей пізнавальної діяльності розумово відсталих школярів при виборі методів навчання в умовах одного класу. Форми контролю математичних знань учнів допоміжної школи. Використання нових підходів до оцінювання досягнень розумово відсталих учнів.

^ Тема 4. Урок математики у допоміжній школі.

Планування і облік навчально-виховної роботи з математики у допоміжній школі. Підготовка вчителя до уроку. Річний, календарний, тематичний плани. Урок математики в допоміжній школі, його освітні, виховні, корекційно-розвиваючі та практичні завдання. Вимоги до уроку. Система уроків, її значення в роботі з розумово відсталими учнями. Типологія уроків залежно від мети. Структура уроку математики в допоміжній школі. Психолого-педагогічні вимоги до уроків математики.

^ Тема 5. Позакласна робота з математики.

Позакласна робота з математики в допоміжній школі. Особливості позакласної роботи. Значення, зміст, методика її проведення. Види позакласної роботи з математики в молодших і старших класах допоміжної школи: математична газета, математичний гурток, хвилини цікавої математики, математичний куточок, математична вікторина.

Домашні завдання з математики. Типи домашніх завдань. Репродуктивні, пізнавально-пошукові, творчі роботи. Взаємозв'язок вчителя математики і вихователя при підготовці домашніх завдань.

^ Тема 6. Організація роботи на уроках математики у пропедевтичний період.

Необхідність підготовчого періоду навчання математики в допоміжній школі. Його тривалість. Завдання пропедевтичного періоду. Визначення вчителем рівня готовності учнів до вивчення математики. Значення визначення наявних математичних знань та здібностей для подальшої роботи на уроках математики. Зміст пропедевтичного періоду з математики в допоміжній школі. Формування понять про розміри предметів, просторових, часових та кількісних уявлень дітей. Організація уроків математики в пропедевтичний період. Структура пропедевтичного уроку. Загальнопропедевтичні та тематикопропедевтичні уроки.

^ Тема 7. Роль і місце геометричного матеріалу в системі навчання учнів допоміжної школи.

Предмет геометрії. Завдання й зміст вивчення геометричного матеріалу в допоміжній школі. Концентричність розташування геометричного матеріалу в програмі для допоміжної школи. Основні методи і прийоми вивчення геометричного матеріалу. Особливості оволодіння відсталими дітьми знаннями з наочної геометрії. Суб'єктивні і об'єктивні труднощі, які зустрічаються у відсталих учнів під час вивчення геометричного матеріалу. Організація вивчення геометричного матеріалу на уроках у допоміжній школі. Типи уроків з геометрії у допоміжній школі. Структура уроків вивчення геометричного матеріалу.

^ Тема 8. Формування в учнів молодших класів допоміжної школи знань про геометричні фігури.

Головне завдання вивчення геометричних фігур у 1-4-х класах. Точка. Пряма, крива лінія. Кути. Круг. Коло. Використання циркуля. Порівнювання кругів через порівняння їхніх радіусів. Трикутник. Знайомство з трикутниками. Вивчення його властивостей. Креслення трикутників. Квадрат і прямокутник. Формування навичок диференціювати ці фігури. Квадрат і прямокутник як типи багатокутників. Вміння креслити фігури. Порівняння квадрата і прямокутника. Геометричні тіла.

^ Тема 9. Формування в учнів старших класів геометричних понять.

Кут. Вивчення його властивостей та елементів. Довжина ламаної. Розгорнутий кут. Паралельні і перпендикулярні лінії. Діаграми. Масштаб. Вісь і центр симетрії. Додавання відрізків. Бісектриса кута. Креслення кутів за допомогою транспортира. Порівняння кутів. Визначення кола. Січна. Хорда. Позначення радіуса і діаметра відповідними літерами латинського алфавіту. Розкриття залежності між довжиною кола і його радіусом. Введення Пі. Сектор. Сегмент. Дуга. Трикутник. Визначення і основні властивості. Висота. Типи трикутників. Креслення трикутника за допомогою циркуля та лінійки. Властивості кутів і сторін. Квадрат і прямокутник. Їхні властивості. Периметр. Знайомство з формулами. Типи багатокутників. Палетка. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника. Геометричні тіла. Об'єм паралелепіпеда, куба.

^ Тема 10. Методика організації роботи над арифметичною задачею.

Значення задач для розвитку в учнів логічного мислення. Особливості формування у розумово відсталих дітей математичного мислення в процесі розв'язування задач. Труднощі, які зустрічаються при розв'язанні арифметичних задач. Робота над змістом задачі. Запис умови. Типи скороченого запису умови арифметичної задачі. Пошук розв'язання. Форми запису розв'язку та формулювання відповіді. Перевірка розв'язання. Подальша робота над задачею. Складання арифметичних задач з відсталими учнями. Задача-вправа. Задача-проблема.

^ Тема 11. Методика навчання відсталих учнів розв'язуванню задач.

Значення і місце задач в курсі математики. Мета навчання розв'язанню текстових задач. Роль задач в підготовці учнів до життя і практичної діяльності. Помилки, які допускають розумово відсталі учні при розв'язуванні задач. Методика роботи над складеною арифметичною задачею. Формування вміння розв'язувати складені арифметичні задачі. Перехід від простих до складених арифметичних задач. Числові вирази. Доцільність знайомства з ними відсталих учнів. Розв'язок задач за допомогою числових виразів.

Тема 12. Методика вивчення чисел і арифметичних дій в межах 10.

Завдання вивчення першого десятка в допоміжній школі. Зміст, система вивчення нумерації в межах 10. Методика ознайомлення учнів з числами першого десятка. Порівняння чисел натурального ряду. Ознайомлення з нулем. Прийоми усного рахунку, які використовуються у 1-му класі. Види вправ для закріплення обчислювальних навичок. Додавання і віднімання в межах 10. Наочні посібники і дидактичний матеріал, які використовуються під час навчання додаванню і відніманню в межах 10.

Тема 13. Методика вивчення чисел і арифметичних дій в межах 2-го десятка.

Завдання вивчення 2-го десятка в допоміжній школі. Усна і письмова нумерація в межах 20. Послідовність її вивчення. Наочний та дидактичний матеріал, який використовується під час формування математичних знань, умінь і навичок у 2-му концентрі. Вправи для закріплення знань про місце числа в натуральному ряді чисел. Послідовність вивчення додавання і віднімання в межах 20: без переходу, з переходом через розряд. Обчислення прикладів у 2-му концентрі. Особливості роботи над арифметичними задачами у цей період. Складені арифметичні задачі.

^ Тема 14. Методика вивчення чисел і арифметичних дій в межах 100.

Завдання вивчення сотні в допоміжній школі. Труднощі, які виникають у відсталих дітей під час вивчення сотні, причини їх виникнення. Вивчення нумерації круглих десятків, нумерації чисел від 21 до 99. Знайомство учнів з розрядами. Помісне значення цифри у числі. Вправи для закріплення помісного значення цифри у числі. Послідовність і прийоми вивчення додавання і віднімання в межах 100 без переходу через розряд, з переходом через розряд. Особливості і послідовність знайомства відсталих учнів з дужками.

^ Тема 15. Вивчення дій множення і ділення в допоміжній школі.

Наочні посібники, які використовуються на уроках при вивченні множення і ділення. Знайомство з новими арифметичними діями. Система вивчення множення і ділення в допоміжній школі. Навчання табличному множенню і діленню в межах 20. Вивчення таблиці множення і ділення. Послідовність та прийоми організації роботи. Методика "Сотня". Значення останньої сторінки зошита для вивчення таблиці множення. Позатабличні випадки множення і ділення. Нові типи задач, які розв'язують учні допоміжної школи у 3-4-му класах.

^ Тема 16. Методика вивчення 1000 в допоміжній школі.

Наочні посібники, які використовуються на уроках при вивченні множення і ділення в межах 1000. Завдання вивчення тисячі в допоміжній школі. Труднощі засвоєння розумово відсталими учнями даної теми. Методика і послідовність вивчення нумерації чисел в межах 1000. Методика "1000". Послідовність знайомства учнів з додаванням і відніманням в межах 1000 без переходу через розряд, з переходом через розряд. Усне множення і ділення в межах 1000. Письмове множення і ділення в межах 1000. Прикладні випадки множення і ділення в межах 1000.

Тема 17. Методика вивчення багато цифрових чисел і арифметичні дії з ними.

Завдання вивчення багатоцифрових чисел в допоміжній школі. Наочні посібники, які використовуються на уроках при вивченні багатоцифрових чисел. Послідовність вивчення нумерації багатоцифрових чисел і труднощі, які при цьому зустрічаються. Знайомство з класами (1 клас, 2 клас). Таблиця класів. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Послідовність їх вивчення. Множення і ділення багатоцифрових чисел. Послідовність їх вивчення. Знайомство з новими типами задач.

^ Тема 18. Методика вивчення метричної системи мір в допоміжній школі.

Завдання вивчення метричної системи мір в допоміжній школі. Труднощі, які виникають у розумово відсталих учнів під час вивчення даної теми та їх причини. Вимоги до вивчення метричної системи мір в допоміжній школі. Знайомство з іменованими числами. Вивчення мір вартості. Співвідношення між ціною, кількістю і вартістю. Вивчення мір довжини. Співвідношення між довжиною, часом і відстанню. Вивчення мір місткості. Вивчення мір маси.

^ Тема 19. Методика вивчення і дії над іменованими числами.

Значення вивчення чисел, отриманих від вимірювання величини. Труднощі вивчення даної теми учнями допоміжної школи. Перетворення іменованих чисел. Помилки, які допускають школярі при перетворенні чисел. Дії над числами, отриманими від вимірювання величини. Послідовність та прийоми вивчення додавання і віднімання іменованих чисел. Методика знайомства з множенням та ділення іменованих чисел.

^ Тема 20. Методика вивчення мір часу.

Завдання вивчення мір часу в допоміжній школі. Труднощі засвоєння даної теми учнями. Розвиток часових уявлень в 1 -му класі. Методика вивчення мір часу в молодших класах допоміжної школи. Перетворення чисел, виражених мірами часу. Арифметичні дії над числами, вираженими мірами часу. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених мірами часу. Дії множення і ділення.

^ Тема 21. Методика вивчення звичайних дробів в допоміжній школі.

Місце звичайних дробів у програмі з математики допоміжної школи. Значення звичайних дробів для розширення поняття про число. Формування в учнів поняття про частину і про дріб. Чисельник і знаменник. Перетворення дробів. Приведення звичайних дробів до спільного знаменника. Основні властивості дробу. Скорочення дробів. Арифметичні дії над звичайними дробами. Послідовність і прийоми вивчення додавання і віднімання множення і ділення звичайних дробів.

^ Тема 22. Методика вивчення десяткових дробів і відсотків.

Місце десяткового дробу в програмі з математики допоміжної школи. Значення вивчення десяткових дробів. Методика вивчення десяткових дробів. Отримання, запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів. Запис чисел, отриманих при вимірюванні величини у вигляді десяткового дробу і навпаки. Дії над десятковими дробами: послідовність і прийоми вивчення додавання і віднімання, множення і ділення. Запис десяткового дробу у вигляді звичайного і навпаки. Спільне вивчення звичайного і десяткового дробу. Методика вивчення відсотків у допоміжній школі. Запис звичайних дробів у вигляді відсотків. Знаходження одного і декілька відсотків від даного числа, знаходження числа за відсотком. Розв'язування задач на відсотки.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тема1: Методика викладання української мови в допоміжній школі як наука.

Предмет методики в допоміжній школі, її завдання, методи. Пізнання закономірностей навчання рідної мови, вивчення методичної літератури, передового досвіду вчителів допоміжних шкіл, спостереження за діяльністю вчителя і учнів. Аналіз результатів мовної діяльності, педагогічний експеримент.

Зв'язок методики викладання української мови з суміжними науками, практикою допоміжного навчання. Психолого-педагогічні основи навчання української мови в допоміжній школі.

^ Тема 2: Завдання і зміст навчання української мови в допоміжній школі.

Завдання навчання української мови.Корекційне спрямування навчання української мови в допоміжній школі. Практичне спрямування навчання української мови. Зміст навчання української мови. Три етапи навчання української мови: 1-й клас, 2-4 класи, 5-9-й класи.

^ Тема 3: Принципи і методи навчання української мови в допоміжній школі.

Своєрідність реалізації загально дидактичних принципів навчання української мови: науковість, свідомість і активність, наочність, індивідуальний підхід, принцип виховуючого навчання, зв'язок навчання з життям. Принцип корекції в навчанні української мови: принцип корекціної спрямованості, уповільнений темп, практичний характер, індивідуальний і диференційований підхід. Корекційні прийоми навчання: взаємозв'язок усіх сторін мови /фонетика, лексична, граматична/, зв'язок усного і писемного мовлення, розвиток фонематичного сприймання, зорового і просторового орієнтування, розвиток моторики.

Диференційоване навчання на уроках мови. Корекційне спрямування розвитку українського мовлення. Сучасний урок української мови в допоміжній школі.

^ Тема 4: Добукварний період навчання грамоти.

Основні напрямки роботи в добукварний період. Завдання добукварного періоду.Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів перших класів з рідної мови. Стан розвитку усного мовлення. Розвиток зорових і слухових сприймань та просторових уявлень. Підготовка учнів до навчання письма. Методи роботи в добукварний період.

^ Тема 5: Букварний період навчання грамоти.

Завдання букварного періоду та етапи його проходження. Прийоми вивчення звуків і букв. Робота над словом і реченням. Труднощі в оволодінні читанням та засоби їх подолання. Робота з букварем. Навчання письма, типові помилки при оволодінні письмомта шляхи їх подолання. Формування графічних навичок.

^ Тема 6: Післябукварний період навчання грамоти.

Зміст і методика читання і письма в післябукварний період. Практичні граматичні вправи.

Тема 7: Формування навичок читання в учнів допоміжної школи.

Освітньо- виховне і корекційне значення навчання читання. Вимоги шкільної програми до навичок читання. Особливості розвитку навичок читання у р.в.д. Прийоми вироблення навичок правильного, свідомого, виразного і швидкого читання. Види і прийоми читання.

^ Тема 8: Наукові методики навчання грамоти в допоміжній школі

Читання - могутній засіб суспільно-політичного, морального і ест­етичного виховання учнів. Пояснювальне читання в системі навчально-виховної роботи, його завдання. Особливості завдань навчання читання в молодших і старших класах. Труднощі при оволодінні читання, ко-рекційна робота для їх подолання.Принципи навчання читання, добору і розміщення матеріалу в читанках 2-4-го і 5-8-го класів.

^ Тема 9: Формування навичок читання в учнів допоміжної школи.

Вимоги шкільної програми до навичок читання на різних етапах нав­чання. Особливості розвитку навичок читання розумово-відсталих учнів. Види і прийоми читання в молодших і старших класах допоміжної школи.

^ Тема 10: Читання художніх творів.

Значення художньої літератури в ідейно-політичному, моральному і естетичному вихованні учнів допоміжної школи. Специфіка методики читання оповідань, віршів, казок, байок в молодших класах. Етапи роботи над художніми творами в старших класах.

Використання наочних і технічних засобів навчання. Види і форми самостійної роботи на уроках читання. Облік умінь і вичок читання.

^ Тема 11: Читання ділових і науково-пізнавальних статей.

Значення читання науково-пізнавальних статей в уточненні та поширенні уявлень учнів про навколишній світ. Особивості розуміння і сприймання ділових і науково-пізнавальних статей. Структура уроків читання ділових і науково-пізнавальних статей залежно від змісту тексту і характеру практичних завдань, їх своєрідність. Методика роботи з газетами і журналами.

^ Тема 12: Позакласне читання в допоміжній школі.

Роль і завдання позакласного читання в допоміжній школі. Етапи позакдасного читання. Зв'язок позакласного читання з класним. Форми організації позакласного читання, специфіка організації і структура уроків позакласного читання в молодших і старших класах. Методи проведення позакласного читання.

^ Тема 13: Завдання, зміст і роль навчання грамоти і правопису в допоміжній школі.

Значення навчання грамоти в допоміжній школі. Завдання, місце і роль граматики в системі занять з мови в допоміжній школі. Зміст курсу граматики в допоміжній школі.

Труднощі у засвоєнні граматики і правопису. Значення граматичних знань для оволодіння навичками мовлення, , грамотного письма і розвитку мислення розумово відсталих учнів.

^ Тема 14: Методи і принципи навчання грамоти.

Дидактико-методичні принципи навчання грамоти в допоміжній школі. Активізація навчального процесу на уроках граматики. Активні методи навчання. Методи подачі нового матеріалу на уроках вивчення граматичних тем. Розвиток пізнавальних інтересів на уроках мови.

^ Тема 15: Вивчення граматики і правопису, розвиток зв'язного мовлення в молодших класах допоміжної школи.

Практичний характер навчання граматики. Система підготовчих вправ у молодших класах їх значення, зміст.

Практичне ознайомлення з елементами фонетики, морфології, синтак­сису. Система вправ на вивчення теми "Звук і буква", понять "Слова - назва предметів, дій, ознак предметів". Вивчення їх за запитаннями, ознайомлення з поняттями назв кількості предметів, класифікації предметів, визначення предметів за їх ознаками, діями.

^ Тема 16: Вивчення курсу граматики і правопису в старших класах.

Особливості засвоєння граматичних понять розумово відсталими учнями. Етапи формування граматичних понять в учнів та особливості роботи на кожному з них. Розвиток писемного мовлення у зв'язку з вивченням граматичного матеріалу.

Методика вивчення теми: "Будова слова". Вправи на словотворення. Правопис прийменників із словами.

Методика вивчення основних частин мови. Розкриття основних закономірностей і особливостей їх вивчення в старших класах.

Поширення активного словника, виконання писемних вправ творчого характеру. Єдиний орфоргафічнии словник.

^ Тема 17: Види граматичних і орфоргафічних вправ.

Значення вправ у засвоєнні граматичних знань і у формуванні ор­фографічних навичок. Граматичні і орфографічні вправи. Види диктантів і методика їх проведення, особливості застосування різних видів диктантів у молодших і старших класах. Творчі писемні роботи з граматичними завданнями. Граматичний розбір. Лексико-граматичні вправи на уроках граматики і правопису. Ігрові вправи. Застосування індивідуального і диференційованого підходу до учнів.

^ Тема 18: Формування орфографічних навичок в учнів допоміжної школи.

Методика формування навичок фонетично-граматичного письма. Харак­тер і причини орфографічних помилок. Прийоми роботи на попередження помилок. Етапи роботи над помилками учнів. Способи класифікації помилок. Система вправ для розвитку навичок фонетично-правильного письма.

Орфографічний і мовний режим у допоміжній школі.

^ Тема 19: Урок граматики і правопису у допоміжній школі.

Типи і структура уроків з граматики і правопису. Уроки формування нових знань, умінь та навичок. Уроки систематизації й узагальнення знань. Уроки застосування знань. Уроки перевірки якості засвоєння знань і вмінь. Міжпредметні і внутріпредметнІ зв'язки уроків української мови в допоміжній школі. Самостійна робота учнів на уроці. Домашні завдання з граматики і правопису. Підготовка учителя до уроку українського мовлення.

Наочні посібники і дидактичний матеріал з граматики і правопису.

^ Тема 20: Облік знань, умінь і навичок з граматики і правопису в допоміжній школі..

Значення і засоби обліку знань і навичок. Види обліку успішності -поточний і підсумковий. Форми перевірки знань. Індивідуальне і фронтальне опитування, контрольні роботи. Норми оцінювання знань і умінь з рідної мови. Порядок перевірки письмових робіт учителем.

^ Тема 21: Розвиток мовлення - головне завдання навчання української мови.

Завдання роботи з розвитку мовлення. Особливості мовного розвитку розумово відсталих дітей. Роль мовлення у формуванні особистості дитини в розвитку і корекції мислення, вдосконалення навичок спілкування. Взаємозв'язок мислення і мовлення як методологічна основа роботи з розвитку мови. Корекційне і практичне спрямування роботи над розвитком мовлення на основі досвіду практичної діяльності учнів.

^ Тема 22: Словникова робота.

Значення роботи над словом в загальній системі в розвитку мовлення учнів. Особливості словникового складу мовлення розумово відсталих дітей. Завдання словникової роботи в допоміжній школі. Зміст словникової роботи. Ведення словників.

Словникова робота на уроках розвитку мовлення в зв'язку з вивченням предметів і явищ навколишньої дійсності в молодших класах допоміжної школи. Прийоми пояснення слів залежно від характеру словникового матеріалу і видів занять в молодших і старших класах.

^ Тема 23: Методика роботи над реченням.

Значення роботи над реченням. Послідовність введення різних видів речень для вивчення в допоміжній школі ( за програмою і підручниками). Недоліки побудови речень розумово відсталими учнями, прийоми їх подо­лання. Практична спрямованість роботи над реченням в молодших класах. Наочно практична основа для побудови речень різних типів з використанням лексики, знань з інших предметів у старших класах.

^ Тема 24: Розвиток усного мовлення в молодших і старших класах.

Особливості зв'язного усного мовлення розумово відсталих учнів. Розвиток діалогічної, описово-розмовної, монологічної мови учнів. Шляхи подолання мовної замкненості в учнів допоміжної школи. Розвиток усного мовлення на основі вивчення предметів і явищ навколишньої дійсності, у зв'язку з екскурсіями. Розвиток усного мовлення на уроках читання. Методичні вимоги до організації роботи з розвитку усного мовлення .

^ Тема 25: Розвиток зв'язного писемного мовлення в молодших і старших класах.

Психологічна своєрідність усного і писемного мовлення. Завдання з розвитку писемного мовлення. Зв'язок усного і писемного мовлення. Види роботи з розвитку писемного мовлення в молодших і старших класах. Місце і роль писемних робіт творчого характеру на уроках граматики. Перекази і твори, їх види, тематика. Методика проведення переказів і творів у молодших і старших класах допоміжної школи, їх аналіз, оцінювання.

^ Тема 26: Методика розвитку ділової мови.

Ділова мова - одна з видів писемного мовлення. Значення роботи з діловими паперами. Практичне спрямування роботи з діловою мовою.

Методика роботи з різними видами ділового письма. Вимоги до ведення ділових паперів.

^ Тема 27: Планування навчальної роботи з української мови.

Підготовка вчителя до уроку. Види планування. Відповідні документи і матеріали для складання календарного плану. Схема календарного плану. Поурочні плани з української мови, вимоги до їх розробки.
^ Список рекомендованої літератури зі спеціальної методики математики:

Основна

 1. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Курс лекцій. Частина 1/ укл. О.В. Гаврилов, О.М. Ляшенко. – Кам’янець-Подільський: ПП Пантюк С.Д., 2004. – 272 с.

 2. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Курс лекцій. Частина 2/ укл. О.В. Гаврилов, О.М. Ляшенко, Н.І. Королько. – Кам’янець-Подільський: Мошинський В.С., 2006. – 432 с.

Додаткова:

 1. Басюра В.І. Методичні рекомендації до курсу “Методика викладання математики в допоміжній школі”.- К.: ІЗМН, 1968.

 2. Басюра В.І. Прийоми усної лічби в молодших класах допоміжної школи.- К.: ІЗМН, 1968.

 3. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах.- К.: А.С.К., 1999.

 4. Добровольський С. Формування інтересу до математики в учнів початкових класів допоміжної школи // Дефектологія.- 2000.- № 1.- С.36-38.

 5. Королько Н.І. Формування у розумово відсталих школярів уміння розв’язувати прості арифметичні задачі // Дефектологія.- 1996.- № 2.- С.16-20.

 6. Методичні рекомендації до розподілу програмного матеріалу з математики для учнів 1-4-х класів допоміжної школи / Укл. К.Г.Забара.- К.: РУМК, 1988.

 7. Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы / Под ред. В.П.Петровой.- М.: Просвещение, 1976.

 8. Перова М.Н. Методика преподавания математике в специальной (коррекционной) школе VIII вида.- М.: Владос, 1999.

 9. Хохліна О.П. Удосконалення змісту навчання та особливості оцінювання навчальних досягнень учнів допоміжної школи // Дефектологія.- 2002.- №3.- С.9-13.


Список рекомендованої літератури зі спеціальної методики української мови

1. Аксенова А.К. Методика преподавания русского язьіка во вспомогательной школе; М. Просв. 1966 г. 5-10 с.; 1986 г. 22-43 с.

2. Бєляєв О.М. Методика вивчення української мови в школі. К. 1987 р.

3. Бєляєв О.М. Сучасний урок української мови ; К. Рад. шк. 1981р. 5-90 с.

4. Вавіна Л.С.Вивчення української мови в допоміжній школі з російською мовою навчання; К. ІСДО 1995. р. 2-7 с.

5. Вавіна Л.С. Розвиток аналітико-синтетичної діяльності учнів 1класу допоміжної школи; Методичний лист К. РУМК 1970. 1-8 с.

6. Гнездилов М.Ф. Методика русского язьіка во вспомогательной школе; М. Просв. 1965.г.

7. Гнездилов М.Ф. Обучение русскому язьіку в младших классах вспомогательной школьі; М. Учпедгиз 1959. 9-35 с. 1965. 15-36 с.

8. Єременко І.Г., Вавіна Л.С., Мерсіянова Г.М., Турчинська В.Є..

Рекомендації до методики вивчення учнів перших класів допоміжної школи при організації диференційованого навчання.: К. Рад. шк. 1978. р. 1-8 с.

9. Єременко І.Г. Диференційоване навчання в допоміжній школі: К. Рад. школа 1979. р. 6-27 с.;

10. Методика изучения русского язьіка / Под ред. Г.М.Иваницкой, Н.А.Пашковской ; К. 1986. г.

11. Методика викладання української мови / За ред. С.І.Дорошенка К. Вища школа 1992. р.

12. Методичні матеріали і завдання для самостійної роботи з сучасної української мови. Київ КДПІ 1987 р.

13. Методичні рекомендації з планування і проведення уроків розвитку усного мовлення на основі вивчення предметів і явищ навколишньої дійсності в 5 кл. допоміжної школи.

14. Методичні рекомендації до застосування практичних вправ при вивченні слова і речення у 2-А класах допоміжної школи.

Київ РНМК 1988 р.

15. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школьі / Под ред. В.Г.Петровой; М. Просвещение 1982. г. 7-33 с.

16.. Онищук Р.А. Урок в современной школе: М. Просвещение 1981.г. 63-94 с.;

17. Основи спеціальної дидактики / Під ред. І.Г.Єременко К. Рад. школа 1975. р. 67-86 с.;

18. Перова В.Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы М.Просвещение 1977. 93-96 г.;

19. Програми з української мови для 1-4 кл. доп. школи ( І-ІІ від.) К. РУМК спецшкіл 1982 р.;

20. Програми з української мови для 1-9 класів допоміжної школи. Київ РНМК 1992 р.

21.Ульянова Т.К. "Методика викладання української мови в допоміжні школі". Київ КДГП 1984 р.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

вступного випробування «Комплексний екзамен з оллігофренопедагогіки і спеціальних методик

(української мови та математики)»

для абітурієнтів спеціальності

8.01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

Абітурієнтам пропонуються завдання двох рівнів складності: 1 і 2 завдання – перший рівнень складності, 3 завдання – другий рівень складності. За виконання завдань абітурієнт може отримати в сумі 100 балів.

Перший рівень складності:

1). Виконуючи перше завдання потрібно обрати один із запропонованих варіантів відповіді (цифру або букву обраної відповіді потрібно зазначити у екзаменаційній роботі). Пропонується 45 тестових завдань з корекційної педагогіки, кожне з яких оцінюється в 1 бал;

2). Виконуючи друге завдання потрібно обрати один із запропонованих варіантів відповіді (цифру або букву обраної відповіді потрібно зазначити у екзаменаційній роботі). Пропонується 25 тестових завдань зі спеціальної методики математики, кожне з яких оцінюється в 1 бал.

Другий рівень складності:

Виконуючи третє завдання потрібно обрати один із запропонованих варіантів відповіді (цифру або букву обраної відповіді потрібно зазначити у екзаменаційній роботі). Пропонується 30 тестових завдань зі спеціальної методики української мови, кожне з яких оцінюється в 1 бал.