bigpo.ru
добавить свой файл
1 2 3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший заступник Міністра


В.В.Лазоришинець


«.......» ...................... 2010 р.


МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ІV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ


Спеціальності:

«лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа»


ПОГОДЖЕНО”

Директор Центрального методичного

кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України


І.С.Вітенко


«.......» ...................... 2010 р.


Київ – 2010

Програма підготовлена комісією у складі викладачів опорної кафедри медичної і біологічної фізики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця: завідувач кафедри, член-кореспондент АПН України, професор О.В. Чалий (голова), професор Я.В.Цехмістер, доцент О.І. Олійник, доцент О.В. Говоруха, доцент В.В. Пащенко, доцент Н.В. Стучинська, а також завідувачів однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України: професор В.І.Доценко, доцент Е.І.Личковський, професор Ю.Є. Лях, професор В.Г.Книгавко, професор М.І.Мойсеєнко, професор Е.І.Сливко, професор В.О.Тиманюк, професор І.О.Хаїмзон.


Рецензенти:

Л.А. Булавін акададемік НАН України, доктор фіз.-мат.наук, професор, завідувач кафедри молекулярної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка


^ В.О. Калібабчук доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри медичної хімії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця


Програма обговорена і затверджена на методичній нараді опорної кафедри медичної і біологічної фізики НМУ імені О.О.Богомольця (протокол № 8 від 11.12.2009 р.).


Програма обговорена та ухвалена на Цикловій методичній комісії фізико-хімічних дисциплін НМУ імені О.О.Богомольця (протокол № 3 від 14.12.2009 р.).


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма з медичної і біологічної фізики розроблена у відповідності до нормативних документів МОН та МОЗ України щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної і фармацевтичної освіти. Згідно до цих вимог програма з медичної і біологічної фізики для вищих медичних закладів освіти України ІV рівня акредитації складена для спеціальностей “лікувальна справа”, “педіатрія”, “медико-профілактична справа” відповідно до наказу МОН України від 19.10.2009 № 749 “Про затвердження та введення навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», медико-профілактична справа»”.

Згідно із затвердженим навчальним планом вивчення медичної і біологічної фізики здійснюється протягом 1-го року навчання у І та/або ІІ семестрах.

Програма структурована на модулі, змістовні модулі, теми відповідно до вимог “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 № 492).

Медична і біологічна фізика як навчальна дисципліна:

 • інтегрується з такими дисциплінами як медична хімія, медична біологія та ін.;

 • закладає основи вивчення студентами фізіології, біологічної та біоорганічної хімії, медичної хімії, біостатистики, гістології, патофізіології, радіаційної медецини, гігієни та екології, офтальмології, оториноларингології та ін.


Програму дисципліни “Медична і біологічна фізика” розділено на 3 модулі, які в свою чергу поділяються на 9 змістових модулів.


Модуль 1. Математична обробка медико-біологічних даних


Змістові модулі:


Основи математичного аналізу.

Основи теорії ймовірності та математичної статистики.


Модуль 2. Основи біофізики


Змістові модулі:


Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки.

Термодинаміка біологічних систем.

Біофізика мембранних процесів.


Модуль 3. Основи медичної фізики


Змістові модулі:


Електродинаміка, ії медичне застосування. Основи медичної апаратури.

Оптичні методи та їх використання у біології та медицині.

Квантово-механічні методи дослідження.

Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.


Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), г) консультації.

Лекційний курс дисципліни "Медична і біологічна фізика" супроводжується практичними заняттями, які за методикою їх організації є лабораторними.

Лабораторний практикум дає студентам додаткові практичні навички в галузі медичної і біологічної фізики, зокрема при використанні сучасного діагностичного та фізіотерапевтичного електронного обладнання, приладів дозиметричного радіаційного контролю, візкозиметричних та оптичних методів у медицині тощо. На практичних заняттях студентам рекомендується записувати протоколи проведених досліджень, де формулювати мету дослідження, наводити коротко хід роботи, результати досліджень та висновки.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. Для цього використовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: розв’язування задач, комп’ютерні тести, проведення лабораторних досліджень з трактуванням та оцінкою їх результатів, контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів і має визначення за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни, по завершенню вивчення дисципліни передбачається термін для перескладання.


^ Структурний план підготовки з дисципліни “Медична і біологічна фізики” для студентів медичного факультету за спеціальностями “лікувальна справа”, “педіатрія”, “медико-профілактична справа”.


Структура

навчальної

дисципліни

Кількість годин, з них

Рік

нав-

чан-

ня

Види контролю

всього,

год./кре-

дитів

аудиторних

Самостійна робота студентів

лекції

практ.

заняття

165/5,5

30

80

55

1
Модуль 1


Змістових

модулів 2

30/1

4

18

8
Контроль практичних навичок. Підсумковий

контроль засвоєння модуля

Модуль 2


Змістових модулів 3

60/2

10

26

24
Контроль практичних навичок. Підсумковий

контроль засвоєння модуля

Модуль 3


Змістових модулів 4

75/2,5

16

36

23
Контроль практичних навичок. Підсумковий

контроль засвоєння модуля

1 кредит ЕСТS – 30 годин. Аудиторне навантаження – 66,7%, СРС – 33,3%.


^ МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИКінцевими цілями навчання дисципліни "Медична і біологічна фізика" є:

Пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів (полів) на системи організму людини.

Пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі.

Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини.


Досягнення цих цілей дозволить студентам-медикам оволодіти фізичними і біофізичними, фізико-технічними і математичними знаннями та вміннями, які необхідні для безпосереднього формування лікаря - професіонала своєї справи, а також для вивчення інших навчальних теоретичних і клінічних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах .

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Модуль 1. Математична обробка медикобіологічних даних


Змістовий модуль 1. Основи математичного аналізу


Конкретні цілі:

 • Трактувати поняття диференціалу, часткових похідних, повного диференціалу;

 • Застосовувати диференціали у наближених обчисленнях;

 • Пояснювати математичні основи методів інтегрування невизначених та визначених інтегралів;

 • Трактувати поняття диференційних рівнянь;

 • Пояснювати методи розв’язку диференційних рівнянь 1го та 2го порядку;

 • Застосовувати теорію диференціальних рівнянь для моделювавння медико-біологічних процесів.


Тема 1. Основи диференціального обчислення.

Диференціал функції однієї змінної. Часткові похідні і диференціали функції двох і більше змінних. Повний диференціал.

Тема 2. Основи інтегрального обчислення.

Невизначений і визначений інтеграли. Інтегрування методом заміни змінної та частинами.

Тема 3. Поняття про диференціальні рівняння.

Диференціальні рівняння першого порядку зі змінними, що розділяються. Лінійні, однорідні диференціальні рівняння другого порядку з сталими коефіцієнтами. Методи розв'язання диференціальних рівнянь.


Змістовий модуль 2. Основи теорії ймовірності та математичної стати стики


Конкретні цілі:

 • Трактувати поняття ймовірності випадкової події;

 • Застосовувати теореми додавання та множення ймовірностей для розв’язування задач;

 • Трактувати поняття математичного очікування, дисперсії та середнього квадратичного відхилення;

 • Застосовувати закони розподілу випадкових величин;

 • Інтерпретувати кореляційний зв’язок між випадковими величинами;

 • Аналізувати взаємозв’язки між результативними ознаками організму за допомогою коефіцієнта кореляції.


Тема 4. Елементи теорії ймовірності. Теореми додавання і множення ймовірностей.


Тема 5. Елементи математичної статистики

Математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення. Закони розподілу випадкових величин. Довірні ймовірності та довірні інтервали. Функціональна і кореляційна залежності. Рівняння регресії. Коефіцієнт кореляції.

Модуль 2. Основи біологічної фізики


Змістовий модуль 3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки.


Конкретні цілі:

 • Класифікувати механічні коливання і хвилі;

 • Трактувати основні фізичні поняття та закони біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки.

 • Пояснювати фізичні основи аудіометрії як методу дослідження слуху;

 • Демонструвати навички роботи з аудиометром;

 • Трактувати біофізичні механізми дії ультразвуку та інфразвуку на організм людини та пояснювати механізми, що лежать в основі використання ультразвуку в медицині;

 • Трактувати механічні моделі в’язко-пружніх властивостей біологічних тканин;

 • Визначати модуль Юнга біологічних тканин;

 • Пояснювати явища поверхневого натягу та в’язкості рідин;

 • Трактувати газову емболію як фізичне явище;

 • Демонструвати навички вимірювання коефіцієнтів поверхневого натягу і в’язкості рідин;

 • Пояснювати фізичні основи методів вимірювання в’язкості крові та методів вимірювання тиску крові і швидкості кровообігу.


Тема 6. Предмет та методи біофізики, зв'язок з іншими науками. Основні розділи біофізики.

Основні поняття механіки поступального та обертального рухів. Рівняння руху, закони збереження. Елементи біомеханіки. Опорно-руховий апарат людини. Динамічна і статистична робота людини при різних видах її діяльності. Ергометрія. Методи і прилади для вимірювання біомеханічних характеристик.

Незатухаючі, затухаючі та вимушені коливання. Диференційні рівняння гармонічних, затухаючих, вимушених коливань та їх розв'язання. Декремент і логарифмічний декремент затухання. Резонанс. Автоколивання. Релаксаційні коливання.

Хвильові процеси та їх характеристики. Рівняння хвилі. Диференційне хвильове рівняння. Потік енергії. Вектор Умова. Ефект Допплера.

Тема 7. Фізика слуху. Об'єктивні та суб'єктивні характеристики звуку. Інтенсивність, рівень інтенсивності, гучність, їх одиниці. Поріг чутності і больового відчуття. Закон Вебера-Фехнера. Біофізичні основи слухового відчуття. Фізичні основи аудіометрії. Аудіограма та криві однакової гучності.

Ультразвук та інфразвук. Джерела та уловлювачі ультразвуку й інфразвуку. Особливості поширення та біофізичні основи дії ультразвуку й інфразвуку на біологічні тканини. Використання ультразвуку в медицині.

Тема 8. Основи біореології. Деформаційні властивості біологічних тканин. Закон Гука. Модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона. Текучість і релаксація напруги.

Тема 9. Поверхневий натяг. Коефіцієнт поверхневого натягу. Методи його визначення. Газова емболія.

Тема 10. Внутрішнє тертя, в'язкість. Формула Ньютона для сили внутрішнього тертя. Ньютонівські та неньютонівські рідини. Методи та прилади для вимірювання в'язкості.

Стаціонарний плин рідин. Рівняння неперервності і рівняння Бернуллі. Лінійна та об`ємна швидкості. Основне рівняння динаміки рідин. Плин в'язких рідин. Формули Пуазейля і Гагена-Пуазейля. Гідравлічний опір.

Тема 11. Реологічні властивості крові. В'язкість крові та її використання у діагностиці захворювань.

Ламінарна та турбулентна текучість рідини. Число Рейнольдса. Методи вимірювання тиску крові і швидкості кровообігу. Пульсові хвилі.


Змістовий модуль 4. Термодинаміка відкритих біологічних систем.

Елементи молекулярної біофізики.


Конкретні цілі:

 • Трактувати основні положення термодинаміки відкритих біологічних систем;

 • Застосовувати термодинамічний метод вивчення медико-біологічних систем;

 • Аналізувати міжмолекулярні взаємодії в біополімерах;

 • Трактувати процеси впорядкування у фізичних, хімічних і медико-біологічних системах;

 • Пояснювати значення термодинаміки і синергетики;

 • Пояснювати фізичні та біофізичні характеристики ока людини та механізми фоторецепції.


Тема 12. Термодинаміка відкритих медико-біологічних систем і елементи молекулярної біофізики.

Міжмолекулярна взаємодія у біополімерах (ковалентна взаємодія, електростатична і дисперсійна взаємодія, гідрофобна взаємодія, водневий зв'язок). Структурна організація білків і нуклеїнових кислот.

Термодинамічний метод вивчення медико-біологічних систем. Перший і другий закони термодинаміки, ентропія, термодинамічні потенціали.

Термодинаміка відкритих систем поблизу рівноваги (лінійний закон для потоків і термодинамічних сил, перехресні процеси переносу, співвідношення Онсагера, виробництво ентропії, спряження потоків, стаціонарний стан, теорема Пригожина).

Термодинаміка відкритих систем, далеких від рівноваги (процеси впорядкування у фізичних, хімічних і медико-біологічних системах, поняття про синергетику). Значення термодинаміки і синергетики у проблемі охорони навколишнього середовища.

Біофізика процесів рецепції на прикладі зорової рецепції. Загальні характеристики ока людини. Приведене око Вербицького. Недоліки оптичної системи ока людини. Будова сітківки ока. Фотоізомеризація родопсину.


Змістовий модуль 5. Біофізики мембранних процесів.Конкретні цілі:

 • Аналізувати структурні елементи біологічних мембран їх фізичні та динамчні властивості;

 • Пояснювати механізми пасивного та активного транспорту речовин крізь мембранні структури клітин;

 • Трактувати рівняння Фіка, коефіцієнт проникності мембрани, швидкість дифузії, рівняння Нернста-Планка, електрохімічний потенціал, рівняння Теорелла.

 • Аналізувати молекулярну організацію активного транспорту на прикладі роботи Nа+-К насосу.

 • Пояснювати іонну природу мембранного потенціалу спокою (рівноважний потенціал Нернста, дифузійний потенціал, потенціал Доннана, стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна-Катца);

 • Трактувати механізм виникнення потенціалу дії, швидкість та особливості його поширення в аксонах.


Тема 13.

Структурні елементи біологічних мембран. Фізичні властивості біомембран. Рідкокристалічний стан біомембран. Динамічні властивості мембран.

Тема 14. Пасивний транспорт речовин крізь мембранні структури.

Рівняння Фіка. Коефіцієнт проникності мембрани для певної речовини. Рівняння Нернста-Планка. Електрохімічний потенціал і рівняння Теорелла. Активний транспорт, основні види. Молекулярна організація активного транспорту на прикладі роботи Na+-K+ насосу. Спряження потоків. Швидкість дифузії.

Тема 15. Мембранні потенціали спокою та дії.

Природа мембранного потенціалу спокою (рівноважний потенціал Нернста, дифузійний потенціал, потенціал Доннана, стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна-Катца).

Потенціал дії. Потенціал дії (ПД) та причини його виникнення. Еквівалентна електрична схема мембрани. Феноменологічні рівняння Ходжкіна-Хакслі. Поняття про воротні іонні струми. Рівняння Ходжкіна-Хакслі для процесу поширення ПД у нервових волокнах. Швидкість і особливості поширення ПД в аксонах.


Модуль 3. Основи медичної фізики


Змістовий модуль 6. Електродинаміка, її медичне застосування. Основи медичної апаратури.


Конкретні цілі:

 • Трактувати генез електрокардіограми на підставі аналізу основних концепцій електрокардіографії.

 • Пояснювати фізичні основи дії постійного і змінного електричного полів на організм людини та вирізняти фізіотерапевтичні (лікувальні) методики, що їх використовують;

 • Аналізувати еквівалентні електричні схеми біологічних тканин та крові, дисперсії імпедансу біологічних тканин в нормі і патології

 • Класифікувати електронну медичну апаратуру, що застосовується в діагностиці, електростимуляції та фізіотерапії.

 • Пояснювати механізм дії магнітного (постійного і змінного) та електромагнітного полів на біооб’єкти, на основі аналізу фізичних та біофізичних процесів, що відбуваються у біологічних тканинах під дією фізичних полів в організмі людини.

 • Зробити висновок про біофізичні механізми взаємодії електричного і магнітного полів з біологічними тканинами.


Тема 16. Поняття про електрографію органів і тканин.

Фізичні та біофізичні основи електрокардіографії. Перша концепція Ейнтховена про генез ЕКГ (серце - електричний диполь, потенціал електричного диполя, система відведень). Закон Ома в диференційній формі, електропровідність біологічних тканин. Друга концепція ЕКГ (серце - струмовий диполь, потенціал струмового диполя).

Тема 17. Фізичні та біофізичні основи реографії.

Зв'язок деформації кровоносних судин із зміною їх електричного опору. Ланцюги змінного струму, що містять активний, ємнісний та індуктивний опори. Векторні діаграми та імпеданс. Ємнісні властивості та еквівалентні електричні схеми біологічних тканин. Специфіка векторних діаграм та імпедансу біологічних тканин. Коефіцієнт дисперсії імпедансу.

Тема 18. Магнітне поле та його характеристики. Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітні властивості речовин. Фізичні основи магнітобіології. Електромагнітні коливання і хвилі у біологічних середовищах. Струми зміщення. Рівняння Максвелла. Хвильові рівняння та швидкість поширення електромагнітних хвиль у біооб'єктах.

Тема 19. Дія електричного поля на біологічні тканини. Фізичні та біофізичні процеси, що відбуваються у біологічних тканинах під дією постійного і змінного електричного поля (струми провідності та зміщення, теплові ефекти). Лікувальні фактори та їх використання у медичних методиках (гальванізація, електрофорез, франклінізація, електростимуляція, електроімпульсація, діатермія, електротомія, електрокоагуляція тощо).

Дія постійного і змінного магнітного поля на біооб'єкти. Первинні механізми, індукційні струми, теплові ефекти. Лікувальні фактори та їх використання у медичних методиках (магнітотерапія, індуктотермія, тощо).

Дія електромагнітного поля на біооб'єкти. Первинні механізми, струми і теплові ефекти, специфічна дія. Лікувальні фактори та їх використання у медичних методиках (УВЧ-терапія, НВЧ-терапія, мікрохвильова резонансна терапія тощо).

Тема 20. Загальна характеристика і класифікація електронних медичних приладів.

Використання електронної медичної апаратури у діагностиці, електростимуляції та фізіотерапії. Електроди та датчики. Підсилення та генерація сигналів. Правила безпеки при роботі з електронною медичною апаратурою.Змістовий модуль 7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині.


Конкретні цілі:

 • Визначати оптичні характеристики ока та мікроскопа як центрованої оптичної системи

 • Трактувати фізичні механізми, що лежать в основі рефрактометрії та концентраційної поляриметрії;

 • Демонструвати навички роботи з рефрактометром і сахариметром;

 • Пояснювати фізичні основи явищ поглинання, розсіяння та дисперсії світла;

 • Пояснювати методи концентраційної колориметрії та нефелометрії.


Тема 21. Елементи геометричної оптики. Центрована оптична система. Оптична мікроскопія. Основні характеристики мікроскопа.

Тема 22. Оптична рефрактометрія.

Тема 23. Поляризація світла. Способи одержання поляризованого світла. Подвійне променезаломлення. Призма Ніколя. Закон Малюса. Оптично активні речовини. Закон Біо. Концентраційна поляриметрія.

Тема 24. Поглинання світла. Закон Бугера. Поглинання світла розчинами, закон Бугера-Ламберта-Бера. Концентраційна колориметрія.

Розсіяння світла. Розсіяння світла в дисперсійних середовищах. Молекулярне розсіяння світла. Закон Релея. Нефелометрія.

Дисперсія світла. Рефрактометрія і волоконна оптика, їх використання у медицині. Поняття про голографію.


Змістовий модуль 8. Елементи квантової механіки.


Конкретні цілі:

 • Пояснювати основні закони теплового випромінювання тіл;

 • Трактувати теплове випромінювання тіла людини та фізичні основи методу термографії;

 • Трактувати основні поняття квантової механіки;

 • Трактувати фізичні механізми, що лежать в основі вимірювання розмірів мікрооб’єктів за допомогою електронного мікроскопа;

 • Порівнювати відповідні характеристики оптичного та електронного мікроскопів;

 • Пояснювати квантово-механічну модель атома водню (енергетичні стани, квантові числа, принцип Паулі);

 • Трактувати основні види, властивості та застосування люмінесценції;

 • Пояснювати фізичні основи роботи лазера та принцип його дії.

 • Класифікувати лазери та вирізняти напрями використання лазера в медицині.

 • Пояснювати основи застосування квантовомеханічних резонансних методів в медицині (ЕПР – електронний парамагнітний резонанс, ЯМР – ядерний магнітний резонанс, МРТ – магнітна резонансна томографія, ПЕТ – позитронна емісійна томографія).


Тема 25. Теплове випромінювання тіл, його характеристики.

Абсолютно чорне та сірі тіла. Закон Кірхгофа. Закони випромінювання абсолютно чорного тіла: закон випромінювання Планка, закон Стефана-Больцмана, закон зміщення Віна. Теплове випромінювання тіла людини. Поняття про термографію (теплобачення).

Тема 26. Основне уявлення квантової механіки.

Хвильові властивості мікрочастинок, формула де Бройля, хвильова функція та її фізичний зміст, співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Поняття про електронний мікроскоп. Рівняння Шредінгера.

Квантово-механічна модель атома водню. Квантові числа. Енергетичні рівні. Принцип Паулі. Випромінювання та поглинання світла атомами і молекулами. Спектри випромінювання і поглинання. Спектрофотометрія.

Резонансні методи квантової механіки. Ядерний магнітний резонанс, електронний парамагнітний резонанс, їх застосування в медицині (ЯМР-томографія тощо).

Тема 27. Люмінесценція. Види люмінесценції, основні закономірності, властивості. Закон Стокса. Застосування люмінесценції в медицині.

Явище фотоефекту. Зовнішній та внутрішній фотоелектричні ефекти та їх використання у медицині.

Тема 28. Індуковане випромінювання. Рівноважна (больцманівська) та інверсна заселеність енергетичних рівнів. Лазери, принцип дії та застосування в медицині.


Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.


Конкретні цілі:

 • Пояснювати первинні механізми взаємодії рентгенівського випромінювання з речовиною та вирізняти напрями застосування рентгенівського випромінювання в медицині;

 • Аналізувати основні види, властивості та дози радіоактивного випромінювання

 • Пояснювати основні механізми взаємодії іонізуючого випромінювання з біологічними об’єктами, робити висновки щодо шляхів захисту від дії іонізуючого випромінювання.


Тема 29. Рентгенівське випромінювання.

Спектр та характеристики. Первинні механізми взаємодії рентгенівського випромінювання з речовиною. Закон послаблення і захист від рентгенівського випромінюваня. Застосування рентгенівського випромінювання в медицині (рентгенівська терапія, рентгенівська томографія тощо)

Тема 30. Радіоактивність, основні види і властивості.

Закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду. Активність, одиниці активності. Іонізуюче випромінювання, властивості і основні механізми взаємодії з біологічними об'єктами. Захист від дії іонізуючого випромінювання. Фізичні та біофізичні проблеми, пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС.

Тема 34. Дозиметрія іонізуючого випромінювання. Експозиційна та поглинена дози. Еквівалентна біологічна доза. Потужність доз. Одиниці доз і потужностей доз.
Орієнтовна структура залікового кредиту – модулю 1:

Математична обробка медикобіологічних данихТ е м а

Лекції

Практ. заняття

СМС

Індивідуальна

робота


Змістовий модуль 1. Основи математичного аналізу


1. Основи диференціального обчислення.

2

3

3

Підготовка огляду наукової літератури.

3

2. Основи інтегрального обчислення.

3

3. Поняття про диференціальні рівняння.


Змістовий модуль 2. Основи теорії ймовірності та математичної статистики.


4. Елементи теорії ймовірності.

2

3

2

Підготовка огляду наукової літератури.

5. Елементи математичної статистики.

3

Підсумкова контрольна робота засвоєння модулю 1: “Математична обробка медикобіологічних даних”.

3

2

Індивідуальна робота1
Усього годин - 30

4

18

8
Кредитів ЕСТS – 1,0
Аудиторна робота – 73,3%

СРС –

26,7%


^ Орієнтовна структура залікового кредиту – модулю 2: Основи біологічної фізики.


Змістовий модуль 3. Основи біомеханіки біоакустики, біореології та гемодинаміки.


6. Біологічна фізика та її методи.

Основні поняття механіки поступального та обертального рухів.

Незатухаючі, затухаючі та вимушені коливання.

Хвильові процеси та їх характеристики.


2
2

Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

3

2

7. Фізика слуху. Ультразвук та інфразвук.

8. Основи біореології.

2

3

2

9. Поверхневий натяг.

3

1

10. Внутрішнє тертя, в'язкість.

3

2

11. Основи гемодинаміки.

3

2Змістовий модуль 4. Термодинаміка відкритих біологічних систем.

Елементи молекулярної біофізики12.Термодинамічний метод вивчення медико-біологічних систем. Міжмолекулярна взаємодія у біополі мерах Термодинаміка відкритих систем. Біофізика процесів рецепції на прикладі зорової рецепції.

2
3


Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.
Змістовий модуль 5. Біофізики мембранних процесів.


13.Структурні елементи біологічних мембран.

2

3

1

Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

14. Пасивний транспорт речовин крізь мембранні структури.

3

2

15. Мембранні потенціали спокою. Потенціал дії.

2

3

2
Підсумкова контрольна робота, та підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю 2: “Основи біологічної фізики”.

2

3
Індивідуальна робота2
Усього годин - 60

10

26

24
Кредитів ЕСТS – 2,0

Аудиторна робота – 60,0%

СРСР –

40,0%


^ Орієнтовна структура залікового кредиту – модулю3: Основи медичної фізики.


Змістовий модуль 6. Електродинаміка, її медичне застосування. Основи медичної апаратури.


16. Поняття про електрографію органів і тканин.

2

3

1

Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

3

3

1

17. Фізичні та біофізичні основи реографії.

18. Дисперсія імпедансу.

19. Магнітне поле та його характеристики. Електромагнітні коливання і хвилі у біологічних середовищах.

Дія електричного поля на біологічні тканини.

Дія постійного і змінного магнітного поля на біооб'єкти.

2

3

23

20. Дія електромагнітного поля на біооб'єкти.


21. Загальна характеристика і класифікація електронних медичних приладів.

2

3

1Змістовий модуль 7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині.


22. Вивчення характеристик оптичного мікроскопа

2

3

1

Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

3

1

23. Основи рефрактометрії

3

1

24. Поляризація світла. Основи поляриметрії.

25.Поглинання світла. Розсіяння світла. Дисперсія світла.

1
1


Змістовий модуль 8. Елементи квантової механіки.


26. Теплове випромінювання тіл, його характеристики.1

1

Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

27. Основне уявлення квантової механіки. Рівняння Шредінгера.

2
2

28. Резонансні методи квантової механіки. Люмінесценція. Явище фотоефекту.

2
1

3

1

29. Індуковане випромінювання.


Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.


30. Рентгенівське випромінювання.

2

3

2

Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.
1

31. Радіоактивність, основні види і властивості. Дозиметрія іонізуючого випромінювання.

Підсумкова контрольна робота, та підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю 3: “Основи медичної фізики”.

3

3

Індивідуальна робота3
Усього годин - 75

16

36

23
Кредитів ЕСТS – 2,5
Аудиторна робота – 69,3%

СРС –

30,7%


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з/п

Т Е М А

Кількість

годин
^

Тематичний план лекцій з модуля 1

1

Вступ. Елементи диференціального та інтегрального

обчислення.

2

2

Основи теорії ймовірності та математичної статистики.

2
Р А З О М

4^ Тематичний план лекцій з модуля 2


3

Основи біомеханіки та біоакустики.

2

4

Основи біореології та гемодинаміки.

2

5

Термодинаміка відкритих біологічних середовищ.

2

6

Мембрани. Механізм транспорту незаряджених і заряджених частинок крізь мембранні структури клітин.

2

7

Біопотенціали спокою.Генерація та поширення потенціалу дії.

2
Р А З О М

10^ Тематичний план лекцій з модуля 3


8

Основи електрокардіографії та реографії.

2

9

Магнітні властивості біооб'єктів. Електромагнітні хвилі в біологічних середовищах.

Взаємодія зовнішніх полів з біологічними тканинами.

2

10

Електронна медична апаратура.

2

11

Фізичні принципи оптичної мікроскопії, сахариметрії, рефрактометрії.

2

12

Взаємодія світла з речовиною.

Теплове випромінювання біооб'єктів.

2

13

Основні положення квантової механіки.

2

14

Квантовомеханічні методи вивчення біооб'єктів.

2

15

Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами. Основи дозиметрії.

2
Р А З О М

16
Р А З О М

30^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з/п

Т Е М А

Кількість

годин


^ Тематичний план практичних занять з модуля 1


1

Основи диференціального обчислення (диференціал, часткові похідні, повний диференціал, застосування диференціалів в наближених обчисленнях).

3

2

Основи інтегрального обчислення (невизначений і визначений інтеграли, методи інтегрування).

3

3

Диференціальні рівняння (диференціальні рівняння 1-го порядку, диференціальні рівняння 2-го порядку з постійними коефіцієнтами).

3

4

Елементи теорії ймовірностей.

3

5

Основи математичної статистики.

3

6

Контрольна робота з вищої математики (підсумковий контроль знань за модулем 1).

3
Р А З О М

18


^ Тематичний план практичних занять з модуля 2


7

Аудіометрія, вивчення межі чутності.

3

8

Вивчення пружних властивостей біологічних тканин.

3

9

Вивчення поверхневого натягу рідин

3

10

Вивчення в'язкості біологічних рідин.

3

11

Моделювання процесу кровообігу за комп'ютерною програмою "Гемодинаміка".

3

12

Вивчення рівноважного концентраційного потенціалу Нернста.

3

13

Вивчення фізичних і динамічних властивостей біомембран та моделювання процесів переносу речовин через мембранні структури за комп'ютерною навчально-контролюючою програмою "Біофізика мембран".

3

14

Вивчення мембранних потенціалів спокою та дії за комп'ютерною навчально-контролюючою програмою "Мембранні потенціали".

3

15

Контроль практичних навичок (підсумковий контроль знань за модулем 2).

2
Р А З О М

26^ Тематичний план практичних занять з модуля 3


16

Вивчення роботи електрокардіографа.

3

17

Вивчення роботи реографа.

3

18

Дослідження дисперсія імпеданса біологічних тканин

3

19

Механізми дії зовнішніх електричних і магнітних полів на біооб'єкти.

3

20

Вивчення роботи фізіотерапевтичної апаратури.

3

21

Контрольна робота “Взаємодія електромагнітного поля з біологічними тканинами. Електронна медична апаратура”.

3

22

Вивчення характеристик оптичного мікроскопа.

3

23

Вивчення роботи рефрактометра.

3

24

Вивчення роботи сахариметра (поляриметра).

3

25

Вивчення роботи оптичного квантового генератора - лазера.

3

26

Вивчення закону поглинання гамма-випромінювання.

3

27

Контроль практичних навичок (підсумковий контроль знань за модулем 3).

3
Р А З О М

36^

Р А З О М


80ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з/п

Т Е М А

Кількість

годин


^ Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи

студентів з модуля 1


1

Оволодіти уміннями знаходити похідні простої та складної функцій.

3
Оволодіти уміннями знаходити диференціал функції однієї змінної, часткові похідні і диференціали функції двох і більше змінних та повний диференціал.

2

Оволодіти уміннями інтегрувати методом заміни змінної та частинами.


3

Оволодіти уміннями розв’язувати диференціальні рівняння.

4

Оволодіти уміннями застосовувати теореми додавання і множення ймовірностей для розв’язування задач.

2

5

Навчитися використовувати методи математичної статистики для роз’язування задач медико-біологічного характеру.^ Підготовка до письмової контрольної роботи

2
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури

1
Р А З О М

8


следующая страница >>