bigpo.ru
добавить свой файл
1

www.diplomukr.com.ua ®

Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срокРозділ 2. Організація роботи щодо навчання іншомовного читання в середніх класах           3


2.1. Специфіка і зміст навчанн іншомовного читання в 7 класах           3


2.2. Методика навчання іншомовного читання в 7 класах         7


2.3. Експерементальна перевірка результатів дослідження         18


Висновки до 2 розділу         28


Список використаних джерел        30


Додатки         32


Висновки до 2 розділу


У процесі розробки системи вправ для формування навичок читання учнів 7 класів під час навчання англійської мови передбачалося дотримування основних положень комунікативної методики навчання іноземної мови, а також урахування психолого-педагогічних та вікових особливостей учнів.


Розробка системи вправ здійснювалася  з урахуванням таких принципів: комунікативності, взаємопов’язаного навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, активності учнів у процесі навчання, індивідуалізації навчального процесу з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей учнів тощо.


В умінні читати виділяють два аспекти: технічний (техніка читання) та змістовий (розуміння змісту смислу прочитаного.


Проведена робота над двома етапами формування навичок читання:


-   навчання читання вголос;


-   навчання читання про себе.


Згідно з програмою “Іноземні мови, 2—12 кл. (затвердж. Міністерством освіти і науки України, видавництво “Перун”) на кінець 7-го класу учні: читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі; знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі).


Обсяг — не менше 600 друкованих знаків.


Розробка змісту експериментальної методики формування вмінь читання потребувала врахування даних психології, соціології, лінгводидактики і методики, а також результатів констатувального зрізу.


Експериментальна перевірка ефективності пропонованої системи вправ для формування навичок читання у процесі навчання англійської мови проводилась у 2008/2009 навчальному році на базі СШ № 239 Оболонського району м. Києва.


В експерименті брало участь 36 учнів 7-х класів з однаковим рівнем успішності з англійської мови, яких було поділено на дві групи: експериментальну та контрольну. Експеримент тривав протягом першого та частини другого семестру.


У ході експерименту навчання англійської мови проводилося так: в експериментальній групі - за пропонованою системою вправ, у контрольній групі – за комплексом вправ базового підручника з англійської мови для 7 класу середньої школи  В.М. Плахотника, Р.Ю. Мартинової відповідно до традиційної методики.


Мета проведення експерименту полягала в перевірці ефективності пропонованої системи вправ для організації навчальної діяльності учнів 7 класу з формування навичок читання у процесі навчання англійської мови. Під час експериментальної перевірки була застосована розроблена нами система вправ. Ефективність і доцільність використання запропонованої системи вправ визначалася за допомогою спеціально розроблених тестових завдань (фронтальний контроль) та усного контролю у формі співбесіди.


Об’єктами контролю виступали навички читання у межах засвоєного мовного та мовленнєвого матеріалу з теми “Харчування» (приготування їжі, сервiровка столу).


Програму експерименту було підпорядковано провідним цілям і завданням сучасної мовної освіти.


1.  Державна національна програма “Освіта”. Україна ХХІ століття. – К.: Райдуга.1994. –61 с.


2.  Державний освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта) V – IX класи /керівн. автор. колективу С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 1998. – 32с.


3.  Закон України “Про освіту”. – К.: Генеза. – 1996. – 36 с.


4.  Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 2-12 класи. Від 27.07.2005 р. - К.: Перун, 2008. – 32 с.


5.  Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови 1-11 класи. – К.: Перун, 2006. – 32 с.


6.  Ареф’єва Е.Г. Навчання дітей читання на різних рівнях // Англійська мова та література. 2003. - № 28 (38). – с.4


7.  Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. -  М.: Просвещение, 1965. – 227 с.


8.  Гераскина Н.П., Данилина А.Е., Нечаева Е.И. Effective Communication: Учеб. пособие. – М.: Ин. язык, 2000. – 480 с.


9.  Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельник С.В. Основы общей методики обучения иностранным языкам. – К.: Вища школа, 1984. – 255 с.


10.           Мисечко О. Є. Методика навчання англійської мови в середній школі: Посібник-практикум для студ. вищ. навч. закладів / Житомирський держ. педагогічний ун-т ім. І.Я.Франка. — Житомир : Полісся, 2002. — 256с.


11.           Навчання англомовного читання та аудіювання із застосуванням аудіокнижок художніх творів (середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземної мови): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.В. Черниш; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 21 с.


12.           Николаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – К.: Ленвіт, 1999. - 319 с.


13.           Панова Л. С. Обучение иностранному языку в школе. – К.: Высш. школа, 1989. – 144 с.


14.           Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. - М.: Просвещение, 1988. - 223 с.


15.           Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю. Англійська мова. Підруч. для 7 кл. середн. школи. Під ред. Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю. – К.: “Освіта”, 1995. – 208 с.


16.           Рахманська С.Д. Практичний підхід до викладаня англійської мови. Посібник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 100 с.


17.           Рижих Н. І. Успішні кроки до сучасної англійської мови=Successful Teps to Modern English: Методика прискореного навчання із задоволенням:Для молодших школярів, учителів і дбайливим батькам. — Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 368с.