bigpo.ru
добавить свой файл
1

ДОГОВІР

ПРО ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

56-40 / 08 - _________ -Ю


м. Київ, Україна "____" __________ 201__р.


_________________________________________________________________________________ (надалі – Депонент), що знаходиться за адресою: _________________________________________________________________________, в особі ____________________________________________________________________________________________________, який діє на підставі ____________________________________, з однієї сторони, та Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", чий зареєстрований офіс знаходиться за адресою: вул. Лєскова, буд.9, 01011, Київ, Україна, та що діє на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право ведення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів термін дії до 20.10.2012р. AB № 498040, (надалі – Зберігач), в особі Начальника управління депозитарної діяльності АТ "Райффайзен Банк Аваль" Сопотницької Людмили Михайлівни, що діє на підставі довіреності на підпис документів № 149/09 від 30 листопада 2009 р. та Начальника відділу по роботі з клієнтами та звітності управління депозитарної діяльності АТ “Райффайзен Банк Аваль” Яцентюк Надії Вячеславівни, що діє на підставі довіреності на підпис документів № 150/09 від "30" листопада 2009 р., з іншої сторони, (надалі кожна з них – Сторона, а при сумісному згадуванні - Сторони) уклали цей Договір про відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах (надалі – Договір) про наступне :^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депонент доручає, а Зберігач зобов'язується надавати Депоненту послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах (надалі – Рахунок), зберігання належних Депоненту цінних паперів, обслуговування операцій за цим Рахунком, отримання доходів за цінними паперами на викладених нижче умовах відповідно до Положення про депозитарну діяльність, що затверджується рішенням Державної комісії України з цінних паперів та фондового ринку (далі-Положення про депозитарну діяльність), регламенту здійснення професійної діяльності Зберігача, Тарифів Зберігача, інших внутрішніх документів Зберігача, чинного законодавства України.


^ 2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Зберігач зобов'язаний:


2.1.1. Відкрити Депоненту Рахунок у цінних паперах протягом одного банківського дня з моменту отримання від Депонента необхідних документів, передбачених п.2.3.1. даного Договору та сплати послуг Зберігача по відкриттю Рахунку у цінних паперах згідно Тарифів Зберігача, якщо документи та сплата надійшли до 13 годин 00 хвилин. У разі надання документів та плати Зберігачу після 13 годин 00 хвилин – Рахунок для Депонента відкривається на наступний робочий день.

Вид, кількість цінних паперів, що зараховуються на Рахунок, умови та форми їх зберігання обумовлюються відповідними розпорядженнями Депонента.

2.1.2. Здійснювати обслуговування відкритого Депоненту Рахунку шляхом виконання наступних операцій:

а) зарахування, списання, переказу та переміщення цінних паперів згідно з розпорядженнями Депонента та наявності відповідних документів, що є підставою для здійснення депозитарних операцій;

б) встановлення обмежень щодо обігу цінних паперів на визначений строк та/або до настання певної події;

в) зняття обмежень щодо обігу цінних паперів, обтяжених зобов'язаннями;

г) відміни розпорядження Депонента на його вимогу, при умові, що воно ще не було виконане;

д) внесення змін до анкети Рахунку Депонента за його розпорядженням;

е) зарахування, списання або переказ цінних паперів у зв‘язку з виконанням безумовних операцій з цінними паперами;

ж) у випадку отримання від Депозитаріїв, реєстроутримувачів інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на Рахунку Депонента у цінних паперах – передавати відповідну інформацію Депоненту письмово у термін не пізніше 3 (трьох) робочих днів;

з) у строк до 5-ти (п‘яти) робочих днів з моменту отримання доходів по Цінним Паперам Депонента у грошових коштах – Зберігач здійснює перерахування зазначених доходів на поточний рахунок Депонента, вказаний в анкеті Рахунку або додатково повідомлений Банку Депонентом у письмовій формі;

і) здійснення інших операцій, що віднесені законодавством України до функцій зберігача цінних паперів та передбачених Тарифами Зберігача.

Всі зазначені депозитарні операції здійснюються в строки, визначені чинним Положенням про депозитарну діяльність.

2.1.3. Проводити всі операції на підставі отриманих документів, які не суперечать та складені у відповідності до внутрішніх документів Зберігача та вимог чинного законодавства України.

При цьому, Зберігач не несе відповідальності за обґрунтованість та правомірність дій третіх осіб та за чинність наданих Зберігачу документів, на підставі яких, зокрема, здійснюються операції за Рахунком.


2.1.4. Відображати на Рахунку у цінних паперах наслідки операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

2.1.5. Надавати Депоненту звіти про проведення операції з цінними паперами на Рахунку Депонента у вигляді виписок або довідок за Рахунком способом, передбаченим в анкеті Рахунку .

2.1.6. Протягом трьох робочих днів з дати отримання письмового запиту (розпорядження) Депонента надавати йому виписки, довідки, іншу інформацію, що не суперечить вимогам цього Договору, внутрішнім документам Зберігача, чинному законодавству України.

2.1.7. Протягом одного робочого дня після надання Депонентом Зберігачу відповідного розпорядження та всіх необхідних документів Зберігач зобов`язаний направити всі необхідні документи реєстроутримувачу для реєстрації Зберігача (Депозитарія) в реєстрі власників іменних цінних паперів номінальним утримувачем, якщо документи були надані Депонентом Зберігачу до 13 годин 00 хвилин, та на наступний робочий день – якщо документи надійшли Зберігачу після 13 годин 00 хвилин.

2.1.8. Забезпечувати Депонента інформацією від емітентів, Депозитаріїв, реєстроутримувачів, включаючи розсилку бюлетенів для голосування, фінансових звітів, відомостей про операції емітента щодо випущених ним цінних паперів, тощо, у термін не пізніше ніж 3 робочі дні після отримання інформації;

2.1.9. Приймати участь в загальних зборах акціонерного товариства за довіреністю, якщо така надана Депонентом.

2.1.10. Здійснювати облік та реєстрацію переходу права власності на цінні папери Депонента.

2.1.11. Здійснювати облік цінних паперів, по яких встановлені обмеження щодо обігу.

2.1.12. Відмовитись виконувати розпорядження Депонента або третіх осіб, уповноважених діяти від імені Депонента, у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження, захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Зберігачем, неподання Депонентом необхідних документів, або якщо виконання цих розпоряджень буде суперечити умовам цього Договору або чинному законодавству України.

2.1.13. Повернути Депоненту сертифікати знерухомлених цінних паперів на пред'явника у наступних випадках:

- або за вимогою Депонента;

- або при анулюванні чи зупиненні ліцензії Зберігача на депозитарну діяльність Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- або при розірванні цього Договору.

2.1.14. Перереєструвати іменні цінні папери у реєстроутримувача з номінального утримувача на ім'я Депонента у наступних випадках:

- за вимогою Депонента;

- при анулюванні чи зупиненні ліцензії Зберігача на депозитарну діяльність Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- у випадку розірвання цього Договору.

2.1.15. Не використовувати цінні папери, що належать Депоненту, як власні активи, а також не використовувати їх при укладанні та здійсненні угод у власних інтересах чи в інтересах третіх осіб без відповідного розпорядження Депонента.

2.1.16. Не здійснювати дії щодо цінних паперів Депонента, окрім тих, які здійснюються за розпорядженням Депонента або вимагаються чинним законодавством.

2.1.17. Не надавати конфіденційну інформацію про Депонента та цінні папери на його Рахунку іншим особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством, цим Договором або письмовим розпорядженням Депонента.

2.1.18. Один раз на рік без запиту Депонента звітувати перед ним про стан Рахунку без стягнення плати.

2.1.19. При підписанні цього Договору ознайомити Депонента з Тарифами Зберігача та внутрішніми документами Зберігача, які регламентують взаємини Депонента та Зберігача стосовно прав Депонента, порядку подання, оформлення та виконання розпоряджень, отримання виписок, звітів, тощо.

2.1.20. При внесенні змін у Тарифи надіслати Депоненту відповідні зміни у строк не пізніше ніж 3 робочі дні з моменту настання таких змін.

2.1.21. Ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Зберігача, які стосуються всіх та будь-яких взаємин Депонента та Зберігача у строки та шляхом, передбаченим у анкеті Рахунку у цінних паперах.

2.1.22. Депонент, підписуючи цей Договір, підтверджує, що він ознайомлений та згодний з внутрішніми документами Зберігача та Тарифами, які діють на момент підписання цього Договору.

2.1.23. Закрити Депоненту Рахунок у цінних паперах у випадку:

а) у разі отримання розпорядження Депонента про закриття Рахунку та відсутності цінних паперів на Рахунку у цінних паперах та відсутності заборгованості по оплаті за надані послуги;

б) розірвання цього договору, за умови отримання Депонентом документарних цінних паперів, та/або укладенні Депонентом договору про відкриття та обслуговування Рахунку у цінних паперах з іншим Зберігачем та списанні всіх бездокументарних цінних паперів, які обліковуються у Зберігача на Рахунку у цінних паперах Депонента, відсутності грошових зобов`язань перед Зберігачем за надані послуги та наявності розпорядження на закриття Рахунку у цінних паперах;

в) якщо на Рахунку у цінних паперах протягом шести місяців відсутні цінні папери і Депонент не вносив абонентської плати;

г) припинення здійснення Зберігачем депозитарної діяльності зберігача цінних паперів за рішенням відповідного органу управління Зберігача або визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання у нього ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. При цьому протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення відповідним органом управління Зберігача або отримання постанови господарського суду, або рішення органу ліцензування, Зберігач надсилає Депоненту з повідомленням про вручення письмове повідомлення про розірвання цього Договору та необхідність закриття Рахунку протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання цього повідомлення з попередженням, що у разі не закриття Депонентом Рахунку в установлений термін належні йому цінні папери, випущені в бездокументарній формі та в документарній формі на пред'явника, будуть переведені на рахунок у цінних паперах уповноваженого на зберігання, а іменні цінні папери, випущені в документарній формі, після проведення їх матеріалізації будуть обліковуватись на особовому рахунку Депонента в системі реєстру відповідного емітента. Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть заблоковані.


2.2. Зберігач має право:

2.2.1. Надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон`юнктури ринку цінних паперів, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для проведення операції.

2.2.2. Надавати інші послуги та здійснювати інші операції, якщо вони віднесені законодавством до депозитарної діяльності Зберігача;

2.2.3. Вимагати від Депонента документи, необхідні для виконання Зберігачем своїх обов`язків, у т.ч. необхідні для проведення ідентифікації Депонента та здійснення Зберігачем заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

2.2.4. Без отримання попередньої згоди Депонента вносити зміни до внутрішніх документів Зберігача щодо порядку здійснення депозитарної діяльності та до Тарифів Зберігача;

2.2.5. Здійснити блокування цінних паперів та/або проводити операції за Рахунками без отримання розпорядження Депонента у випадках, передбачених чинним законодавством України, в т. ч. у випадках:

- одержання Зберігачем оригіналу рішення суду стосовно цінних паперів Депонента, а також інших органів, які мають право видавати таке рішення;

- одержання Зберігачем письмового розпорядження ДКЦПФР, Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених чинним законодавством;

- одержання постанов слідчих органів та інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

В таких випадках Зберігач проводить стосовно цінних паперів операції лише прямо обумовлені цими документами, а також операції, безпосередньо пов`язані з ними.

2.2.6. Призупинити виконання обов‘язків Зберігача за цим Договором та\або відмовитись від виконання розпоряджень Депонента за Рахунком в наступних випадках та до моменту їх усунення:

  • несплати Депонентом послуг Зберігача на умовах, передбачених Тарифами Зберігача, та в строки, передбачені цим Договором;

  • наявності несплачених пені та/або штрафів;

  • невиконання Депонентом умов цього Договору.

Всі зауваження та відмови повинні бути доведені до Депонента у письмовому вигляді.

2.2.7. У разі визнання Зберігача банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання у нього ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності Зберігача цінних паперів, виконувати розпорядження Депонента тільки щодо проведення операцій на Рахунку в цінних паперах Депонента, пов'язаних з закриттям цього Рахунку;

2.2.8. Закрити Рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття Рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення ним діяльності зберігача цінних паперів і невиконання Депонентом вимог підпункту г) пункту 2.1.23. цього Договору.

2.2.9. Зберігач, у разі наявності неоплаченої Депонентом заборгованості за послуги Зберігача за цим Договором має право при перерахуванні отриманих на ім‘я Депонента будь-яких доходів зменшити належну до перерахування суму доходів Депонента на суму заборгованості та спрямувати її на погашення заборго­ваності Депонента перед Зберігачем.

2.2.10. Зберігач має право відмовити Депоненту в проведені операції за Рахунком та наданні послуг за Договором, якщо Зберігач має підозру, що операція є сумнівною та здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та має ознаки операції що підпадає під фінансовий моніторинг.

2.3. Депонент зобов'язаний:

2.3.1. Для відкриття Рахунку у цінних паперах надати Зберігачу:

- заяву на відкриття рахунку у цінних паперах (надалі - Заява), засвідчену розпорядником та печаткою юридичної особи Депонента з переліком всіх документів, які додаються до Заяви;

- розпорядження на виконання адміністративної операції-відкриття рахунку у цінних паперах, засвідчене розпорядником та печаткою юридичної особи Депонента;

- анкету рахунку у цінних паперах, засвідчену розпорядником та печаткою юридичної особи Депонента;

- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію Депонента;

- нотаріально засвідчену копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах, видану та підписану керівником Депонента і засвідчену його печаткою, якщо розпорядником рахунку не є керівник Депонента;

- картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджену керівником юридичної особи;

- анкети розпорядників Рахунку, підписані кожним розпорядником відповідно;

- довіреність розпоряднику рахунку у цінних паперах, підписану керівником Депонента та засвідчений печаткою цієї юридичної особи;

- нотаріально засвідчені копії установчих документів Депонента зі всіма змінами,

- витяг з протоколу Загальних Зборів акціонерів, копія наказу про призначення керівника юридичної особи або інший документ у якому надана інформація щодо призначення керівника юридичної особи (засвідчена підписом розпорядника та печаткою юридичної особи);

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера керівника та розпорядників рахунком у цінних паперах, засвідчені власниками паспортів та довідок окремо на кожної сторінці;

- оригінал, або нотаріально завірена копія документу, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

- опитувальник, засвідчений підписом розпорядника та печаткою юридичної особи.

2.3.2. Оплачувати послуги Зберігача згідно Тарифів Зберігача у строки, передбачені цим Договором, та подавати до Зберігача ту інформацію (та/або документи), що передбачена законодавством України, як обов`язкова для подання, або потрібна йому для виконання дій згідно умов цього Договору.

2.3.3. У разі призначення Депонентом уповноважених осіб, розпорядників Рахунку на здійснення операцій з Рахунком або при укладенні договору-доручення на управління Рахунком у цінних паперах з іншою юридичною особою-керуючим Рахунком у цінних паперах, Депонент зобов'язаний письмово повідомити про це Зберігача протягом 3 (трьох) робочих днів, та надати Зберігачу всі необхідні документи згідно вимог чинного законодавства України.

2.3.4. Протягом 3 (трьох) робочих днів:

  • з дня зміни інформації, зазначеної в анкеті Рахунку (найменування, банківських рахунків та ін.), письмово інформувати Зберігача про її зміну, подати Зберігачу нову анкету та підтверджуючі документи;

  • з дня отримання анкети юридичної особи від Зберігача письмово повідомити його про помилково внесену інформацію.

2.3.5. Протягом одного робочого дня з дня одержання виписки з Рахунку повідомити Зберігача про помилково зараховані цінні папери та не здійснювати з ними жодних дій до окремого повідомлення Зберігача.

2.3.6. Депонент бере на себе зобов'язання сприяти Зберігачу у його діяльності щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема надавати на запит Зберігачу документи і відомості, потрібні для з’ясування особи Депонента, суті його діяльності та операції з цінними паперами, інші необхідні Зберігачу документи та інформацію відповідно до чинного законодавства України та/або внутрішніх документів Зберігача.

2.3.7. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання повідомлення, зазначеного в підпункті г) пункту 2.1.23. цього Договору, здійснити всі необхідні дії щодо закриття Рахунку.


2.4. Депонент має право:

2.4.1. Користуватись відкритим для Депонента Рахунком у цінних паперах для проведення всіх передбачених чинним законодавством України операцій з належними йому цінними паперами, на які не накладено арешт, які не є предметом застави, спору, чи не обтяжені у інший спосіб.

2.4.2. Отримувати від Зберігача відому йому інформацію щодо цінних паперів, які належать Депоненту.

2.4.3. Подати Зберігачу всі необхідні документи разом з сертифікатом іменних цінних паперів для реєстрації його або Депозитарію номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів.

2.4.4. У разі визнання Зберігача банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії Зберігача на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, надавати Зберігачу тільки розпорядження щодо проведення операцій, пов’язаних із закриттям Рахунку.

2.4.5. Призначити розпорядника або розпорядників Рахунку у цінних паперах.

2.4.6. Призначити керуючого Рахунком у цінних паперах або уповноважену особу.

2.4.7. Надавати повноваження по власних іменних цінних паперах Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача або Депозитарію як номінального утримувача.

2.4.8. У разі необхідності отримувати від Зберігача періодичні виписки Депонент повинен надати Зберігачу відповідне розпорядження з зазначенням виду виписки та періоду надання. За складання періодичних виписок Депонент оплачує послуги Зберігача згідно діючих Тарифів.


2.5. Взаємні обов'язки Сторін:

2.5.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки за цим Договором належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

2.5.2. Обмін інформацією щодо умов ведення Рахунку здійснюється Сторонами особисто, шляхом надсилання розпоряджень по пошті рекомендованим листом, засобами факсимільного зв‘язку або іншими погодженими засобами зв’язку. Сторони погоджуються з тим, що їм відомий ризик, пов’язаний з використанням таких засобів як факсимільний та телексний зв’язок, з можливими зловживаннями, деформацією повідомлень, виходу з ладу систем і т.д. Сторона, що підпала під дію зазначених обставин, повинна самостійно нести можливі шкідливі наслідки таких зловживань, деформації тощо. При цьому інша Сторона не несе будь-якої відповідальності та обов‘язків у зв‘язку з повідомленнями, зміст яких пошкоджений чи неповний, викривлений.

Спосіб обміну інформацією обумовлюється в анкеті Рахунку у цінних паперах.

2.5.3. Сторони зобов'язуються дотримуватись встановлених законодавством України та внутрішніми документами Зберігача вимог щодо документарного оформлення, стандартизації передачі та захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.5.4. Сторони зобов'язуються узгоджувати поміж собою план дій щодо усунення наслідків екстремальних та непередбачених ситуацій, якщо такі виникнуть.

2.5.5. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи інформацію про кількість цінних паперів на Рахунку, та надавати конфіденційну інформацію тільки у випадках, передбачених законодавством або цим Договором, або за письмовою згодою іншої Сторони.

2.5.6. Зберігач здійснює підтвердження достовірність підписів на розпорядженнях Депонента шляхом звірки їх з карткою зразків підписів Депонента. У випадку надсилання Зберігачу розпоряджень Депонента засобами факсимільного зв‘язку, паперові оригінали відповідних документів мають бути терміново доставлені Зберігачу, але не пізніше, ніж через 24 години. Факсові екземпляри зазначених документів мають повну юридичну силу та є підставою для виконання Зберігачем операцій за Рахунком, передбачених такими документами. При цьому, Зберігач не несе відповідальності за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи та без обмеження такі, що пов’язані з незбере­женням конфіденційності інформації, які можуть виникати в результаті дій Зберігача у відповід­ності до документів, що надійшли по факсу, та які Зберігач справедливо вважає розпорядженнями чи повідомленнями, що надаються Депо­нентом у відповідністю з цим пунктом.


^ 3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ

3.1. Оплата послуг Зберігача здійснюється згідно з цим Договором та відповідно до діючих Тарифів Зберігача, щомісяця, до 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому були надані послуги, або на умовах попередньої оплати.

Зберігач зарахує надмірно перераховані кошти в рахунок оплати послуг, що будуть надані Депоненту у майбутньому.

3.2. Оплата послуг Зберігача проводиться Депонентом в національній валюті України шляхом перерахування коштів на рахунок Зберігача №29095536 в "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335.

3.3. Оплата вартості послуг Зберігача здійснюється не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання Депонентом рахунку-фактури Зберігача.

3.4. Вартість послуг Зберігача, які оплачує Депонент, складається з плати за відповідальне зберігання цінних паперів та вартості інших послуг відповідно до Тарифів Зберігача. Плата за відповідальне зберігання цінних паперів у відповідному місяці є сумою, яка визначається від максимального розміру номінальної вартості цінних паперів, які зберігались на рахунку Депонента у цьому місяці незалежно від кількості днів їх фактичного зберігання.

3.5. Оплата послуг Зберігача може також здійснюватися шляхом здійснення Зберігачем договірного списання грошових коштів з рахунків Депонента на рахунки Зберігача. Підписанням цього Договору Депонент доручає Зберігачу здійснювати договірне списання коштів з будь-яких рахунків, відкритих Депонентом у Зберігача (у т.ч. в його підрозділах), в сумі повної або часткової вартості послуг, наданих Зберігачем за Договором, та інших сум, що належать до сплати Депонентом за цим Договором. Таке списання може здійснюватися Зберігачем з дати настання строків оплати за цим Договором необхідну кількість разів до повного виконання грошових зобов‘язань Депонента перед Зберігачем.

У випадку, якщо валюта кредиту не співпадає з валютою коштів, які знаходяться на рахунках Депонента, Зберігач має право самостійно здійснити продаж/обмін/купівлю валютних коштів на міжбанківському валютному ринку України з метою отримання валюти розрахунків та отриману суму направити на погашення кредиту. Всі пов‘язані зі здійсненням Зберігачем договірного списання витрати сплачуються за рахунок Депонента.

3.6. Сторони домовились, що рахунок-фактура, складений Зберігачем, є достатнім підтвердженням належного надання послуг Зберігачем Депоненту за відповідний період

3.7. У разі припинення здійснення Зберігачем професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, за проведення операцій, пов'язаних із закриттям Рахунку Депонента, Депонент сплачує Зберігачу лише вартість послуг депозитарію та/або реєстратора, пов'язаних із проведенням цих операцій.

3.8. При обмеженні в обігу Цінних Паперів, послуги Зберігача оплачуються Депонентом у повному обсязі згідно з умовами цього Договору.

3.9. У разі надання розпорядження Зберігачу на списання з Рахунку у цінних паперах всіх цінних паперів, операція проводиться тільки після повної оплати зазначеної послуги та відсутності заборгованості по оплаті за інші послуги Зберігача, що були надані раніше.


^ 4. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ


4.1. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України та/або цим Договором. Пропозиції щодо зміни чи доповнення до цього Договору вносяться у письмовій формі.

4.2. Покладання виконання зобов'язань Зберігача за цим Договором на третіх осіб, крім випадків прямо передбачених законодавством, не допускається. Депонент має право вимагати доказів того, що виконання умов Договору здійснювалося самим Зберігачем.

4.3. Сторона, яка наперед знає, що вона з будь-яких причин не зможе виконати свої зобов'язання, повинна своєчасно повідомити про це іншу Сторону. У разі невиконання Стороною обумовленого Договором зобов'язання або за наявністю обставин, що вочевидь свідчать про те, що таке виконання не буде здійснене у встановлений термін або не буде здійснене в повному обсязі, Сторона, на яку встановлено зустрічне виконання, має право:

- зупинити виконання свого зобов'язання, або

- відмовитися від виконання зустрічного зобов'язання в частині, що відповідає ненаданому виконанню, або

- відмовитися від виконання цього зобов'язання та вимагати відшкодування збитків.

Закриття Рахунку Депонента, на якому обліковуються цінні папери, з посиланням на цей пункт не допускається.


^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених Положенням про депозитарну діяльність, цим Договором або чинним законодавством, винна Сторона несе майнову відповідальність за заподіяні реальні збитки.

5.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

5.3. За втрату цінних паперів, які зберігались у Зберігача, якщо неможливо відшкодувати втрату цінними паперами того ж самого випуску на ту ж саму номінальну вартість, Зберігач відшкодовує Депоненту збитки в повному обсязі з розрахунку найвищої курсової вартості (яка визначається за згодою Сторін) цінних паперів того самого вигляду, що склалася за попередні 30 календарних днів до їх втрати на організаційно оформлених ринках цінних паперів. Ця подія оформлюється у письмовому вигляді.

5.4. Зберігач не несе відповідальності перед Депонентом, якщо збитки є наслідком дій, вчинених Зберігачем відповідно до цього Договору, до вимог чинного законодавства України або згідно з письмовими розпорядженнями Депонента (керуючого, розпорядника Рахунком у цінних паперах).

5.5. За несвоєчасне або неповне виконання грошових зобов'язань Депонента з оплати послуг Зберігача за цим Договором, Депонент зобов'язаний сплатити Зберігачу неустойки, а саме:

- за порушення строків оплати послуг Зберігача на строк до трьох днів Депонент повинен сплатити Зберігачу штраф у розмірі 500,00 (п`ятсот) гривень за кожен випадок порушення;

- за порушення строків оплати послуг Зберігача, починаючи з четвертого дня прострочки, Депонент повинен сплатити Зберігачу пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

До погашення Депонентом нарахованих штрафів, пені та заборгованості Зберігач призупиняє проведення будь-яких операцій по Рахунку Депонента.

5.6. За прострочку виконання зобов'язань по переказу цінних паперів винна Сторона повинна сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в цей період, за кожний день прострочки від номінальної вартості цих цінних паперів.

5.7. Виплата пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків за цим Договором.


6. ФОРС-МАЖОР


6.1. Жодна з Сторін не несе відповідальності у випадку невиконання або неналежного виконання даного Договору в цілому або окремих його розділів, якщо це невиконання або неналежне виконання обумовлено виключно діями обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) в тому числі пожежа, стихійне лихо, бойові дії, страйки, прийняття нормативних документів органами влади, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх обов'язків.

6.2. Сторона, яка не має можливості внаслідок форс-мажорних обставин виконати свої обов'язки або виконати їх належним чином, зобов'язується проінформувати про це іншу Сторону не пізніше 3 (трьох) банківських днів, наступних за днем виникнення цих обставин, та додати підтвердження уповноваженого органу щодо настання зазначених обставин. Невиконання зазначених обов‘язків позбавляє Сторону посилатися на форс-мажорні обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання зобов‘язань за цим Договором.


^ 7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК


7.1. Усі суперечки, що виникають між Сторонами, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

7.2. У випадку неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів між Сторонами, ці суперечки вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.


^ 8. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ


8.1. Кожна з Сторін має право розірвати даний Договір з попереднім письмовим повідомленням за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. Договір вважається розірваним після проведення всіх взаєморозрахунків між Сторонами та за умови відсутності на Рахунку Депонента цінних паперів.

8.2. При розірванні цього Договору Депонент зобов'язаний:

- протягом 5 (п'яти) банківських днів після отримання/надсилання повідомлення про розірвання Договору сплатити Зберігачу повну вартість здійснених, але не оплачених операцій, а також всі пені та штрафи;

- протягом 20 (двадцяти) календарних днів після отримання/надсилання повідомлення про розірвання Договору надати всі необхідні розпорядження Зберігачу щодо переказу цінних паперів з Рахунку у Зберігача на інший рахунок Депонента та здійснити попередню оплату вартості цих послуг.

8.3. При розірванні цього Договору Зберігач зобов'язаний:

- після отримання розпоряджень від Депонента та попередньої оплати цих послуг здійснити переказ цінних паперів на Рахунок Депонента у іншого Зберігача у строк 5 (п'ять) робочих днів;

- закрити Рахунок та надати Депоненту довідку про закриття Рахунку у цінних паперах.


^ 9. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ


9.1. Зберігач зобов`язаний забезпечити збереження інформації щодо діяльності та фінансового стану Депонента, яка стала відомою Зберігачу у процесі обслуговування Депонента та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг Зберігачем, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди Депоненту (банківська таємниця).

9.2. Банківська таємниця розкривається Зберігачем виключно у випадках, зазначених в ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також у випадках, передбачених цим Договором.

9.3. Депонент надає Зберігачу безвідкличну та безумовну згоду, а Зберігач відповідно до цього Договору набуває право розкрити (передати) будь-яку або всю інформацію стосовно Депонента, його фінансового стану, умов цього Договору та порядку виконання зобов’язань за ним, яка стала відома Зберігачу в процесі надання Депоненту послуг, таким особам у нижченаведених випадках:

- аудиторам, рейтинговим агентствам, незалежним юридичним радникам, інвестиційним, фінансовим та іншим консультантам (юридичним та фізичним особам) у разі, якщо відповідна експертиза (оцінка) інформації, що становить банківську таємницю за цим Договором, є необхідною для здійснення Зберігачем фінансових чи інших операцій в ході своєї звичайної діяльності;

- Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG), Райффайзен Інтернешнл Банк-Холдинг АГ (Raiffeisen International Bank-Holding AG) та будь-яким іншим особам, що за характером корпоративних зв’язків належать до групи Райффайзен, на підставі їх письмового запиту;

- іншим банківським та фінансовим установам на їх запит у процесі здійснення ними фінансового моніторингу та/або у разі прийняття рішення про надання фінансових послуг Депоненту;

Інформація, що підлягає розкриттю у випадках, передбачених цим пунктом Договору, розкривається (передається) Зберігачем в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідності до яких вона передається.


^ 10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


10.1. Надання Зберігачем інших послуг Депоненту, не передбачених цим Договором та Тарифами Зберігача, оформлюється додатковими договорами.

10.2. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10.3. При необхідності надання договору реєстроутримувачу (для знерухомлення цінних паперів) копії цього Договору можуть бути підписані Сторонами вдруге.

10.4. Депонент цим підтверджує та гарантує, що надані Зберігачу документи та інформація, а також ті, що будуть надані Депонентом у майбутньому у зв’язку з укладенням Договору та його виконанням, є дійсними, повними та достовірними.

10.5. Депонент гарантує, що він має достатній обсяг право- та дієздатності, що ним самостійно отримані всі необхідні згоди та дозволи органів Депонента та третіх осіб, необхідні для укладання та виконання цього Договору. При укладенні та виконанні Договору Зберігач виходить з наявних у Зберігача документів, наданих Депонентом; з того, що Депонент та його представники діють виключно в межах наданих ним повноважень, виключно на підставі документів, наявних у Зберігача.

10.6. Депонент звільняє Зберігача та несе всі можливі ризики та збитки, пов’язані з порушенням Депонентом гарантій, зазначених в пп. 10.4., 10.5. цього Договору, та/або з несвоєчасним та / або неналежним наданням Зберігачу документів, що підтверджують зміну представників Депонента та / або зміну їх повноважень, а також іншої інформації та документів, що пов’язані з укладенням та виконанням Договору.

10.7. Депонент підтверджує, що всі умови цього Договору є для нього зрозумілими, розумними та справедливими; що цей Договір містить всі умови, які Депонент вважає суттєвими для укладання цього Договору.

10.8. Зберігач повідомляє, що на дату укладання цього Договору він є платником податку на прибуток за ставкою, передбаченою п. 10.1. Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств ”.

Депонент повідомляє, що на дату укладання цього Договору він є платником податку на прибуток на підставах, передбачених _____________________________________________________________________________________.

Сторони зобов‘язуються повідомити одна одну про зміну свого податкового статусу з наданням підтверджуючих документів не пізніше семи робочих днів з дати настання таких змін.

^ 11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


11.1. Цей Договір укладений на невизначений строк і набуває чинності з моменту його укладання Сторонами в письмовій формі.

11.2. Цей Договір укладений Сторонами та підлягає виконанню відповідно до чинного законодавства України,


^ 12. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІНЗБЕРІГАЧ
ДЕПОНЕНТ

^ Публічне акціонерне товариство

"Райффайзен Банк Аваль"
01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9Кор/рахунок № 32008173102 в Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській обл. МФО 321024

Код ЄДРПОУ 14305909Тел./факс (044) 499-15-11, 490-87-26
Начальник Управління депозитарної діяльності
________________________Сопотницька Л. М.
Начальник відділу по роботі з клієнтами та звітності Управління депозитарної діяльності


_________________________

Яцентюк Н. В.